За­хи­сти­ти ді­тей

Ма­лень­кі пе­ре­се­лен­ці по­тре­бу­ють не­гай­но­го ви­рі­ше­н­ня їхніх пи­тань

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Збіль­ше­н­ня ви­трат на лі­ку­ва­н­ня ді­тей, бо­роть­ба з під­лі­тко­вою зло­чин­ні­стю, збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті ви­прав­них уста­нов для ді­тей — це близь­ке май­бу­тнє Укра­ї­ни, якщо дер­жа­ва не звер­не ува­гу на під­трим­ку ін­сти­ту­ту сім’ї. Осо­бли­во — під час вій­ни, вва­жа­ють екс­пер­ти.

— За остан­ні ро­ки ди­тя­че на­се­ле­н­ня Укра­ї­ни ско­ро­ти­ло­ся із де­ся­ти до во­сьми міль­йо­нів. Ко­жна п’ята ди­ти­на на­ро­джу­є­ться по­за шлю­бом. На­ро­дже­н­ня ді­тей ста­ло фа­кто­ром, який сут­тє­во по­си­лює ри­зи­ки сім’ї опи­ни­ти­ся в ка­те­го­рії бі­дних. За де­яки­ми до­слі­дже­н­ня­ми, 80% ба­га­то­ді­тних сі­мей про­жи­ва­ють за ме­жею бі­дно­сті. Бі­дність — одна з най­го­стрі­ших про­блем, з яки­ми на сьо­го­дні сти­ка­ю­ться укра­їн­ські сім’ї. Ще одна про­бле­ма — це по­га­ні жи­тло­ві умо­ви. На­при­клад, на квар­то­блі­ку в Укра­ї­ні пе­ре­бу­ває май­же 30 ти­сяч ба­га­то­ді­тних сі­мей, при цьо­му за ми­ну­лий рік жи­тло отри­ма­ли ли­ше 136 та­ких сі­мей, — ска­зав на пар­ла­мент­ських слу­ха­н­нях «Сі­мей­на по­лі­ти­ка в Укра­ї­ні: ці­лі та зав­да­н­ня», які ві­дбу­ли­ся 17 черв­ня, Упов­но­ва­же­ний Пре­зи­ден­та з прав ди­ти­ни Ми­ко­ла Ку­ле­ба.

Си­ту­а­цію за­го­стри­ли вій­сько­ві дії на схо­ді. Із во­сьми міль­йо­нів ді­тей один ме­шкав на те­ри­то­рії До­не­цької і Лу­ган­ської обла­стей. Із них 150 ти­сяч­ді­тей (офі­цій­но) ста­ли ви­му­ше­ни­ми пе­ре­се­лен­ця­ми. За оцін­ка­ми фа­хів­ців, ве­ли­ка ча­сти­на ді­тей мі­гру­ва­ла без ба­тьків. Їхнє май­бу­тнє — не­ви­зна­че­не і пов­не ри­зи­ків.

— Не всі ді­ти, які пе­ре­їха­ли, ре­є­стру­ю­ться як ви­му­ше­ні пе­ре­се­лен­ці, — ка­же пред­став­ник Упов­но­ва­же­но­го ВР з пи­тань прав лю­ди­ни Окса­на Фі­лі­пі­ши­на. — Офі­цій­но без су­про­во­ду до­рос- лих у нас є не­ве­ли­ка кіль­кість ді­тей — кіль­ка де­ся­тків. А ГО «Ко­жній ди­ти­ні» зро­би­ла до­слі­дже­н­ня в Ки­їв­ській обла­сті, і тіль­ки тут во­ни ви­я­ви­ли 150 ді­тей без су­про­во­ду до­ро­слих із чи­сла ВПО. Ре­аль­на си­ту­а­ція — на­ба­га­то гір­ша. І в умо­вах де­цен­тра­лі­за­ції вла­ди ми го­во­ри­мо про те, що не тре­ба си­ді­ти і очі­ку­ва­ти яки­хось зав­дань від мі­ні­стерств, ли­стів та на­ка­зів: ко­жний мі­сце­вий ке­рів­ник має ро­зу­мі­ти, що ро­бо­та з та­ки­ми ді­тьми — на йо­го пов­ній від­по­від­аль­но­сті.

— Го­лов­не — опе­ра­тив­но ре­а­гу­ва­ти на си­ту­а­цію, яка є в кра­ї­ні. Бо ді­ти з те­ри­то­рії АТО по­тре­бу­ють не­ор­ди­нар­но­го ви­рі­ше­н­ня їхніх пи­тань, по­трі­бні для цьо­го змі­ни до за­ко­но­дав­ства. Не­що­дав­но уря­дом бу­ло ухва­ле­но по­ста­но­ву Ка­бмі­ну, яка вре­гуль ову­ва­ти­ме ді­яль­ність при­йом­них сі­мей та ди­тя­чих бу­дин­ків сі­мей­но­го ти­пу на те­ри­то­рії, під­кон­троль­ній укра­їн­ській вла­ді. Во­на сто­су­є­ться і оформ­ле­н­ня до­від­ок та до­ку­мен­тів, не­об­хі­дних для взя­т­тя ди­ти­ни в ро­ди­ну, і ро­бо­ти су­дів, — роз­по­вів ди­ре­ктор Де­пар­та­мен­ту сім’ї та ді­тей Мі­ні­стер- ства со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Укра­ї­ни Ру­слан Кол­ба­са. — У мі­ні­стер­ства є три по­зи­ції: за­раз ми пра­цю­є­мо на ім­пле­мен­та­цію Стам­буль­ська кон­вен­ції — про­ти­дії на­силь­ству в сім’ї та Лан­са­рот­ської кон­вен­ції — про­ти­дії се­ксу­аль­но­му на­си­л­лю над ді­тьми. Га­да­є­мо, що до кін­ця ро­ку бу­дуть пев­ні ре­зуль­та­ти. Та­кож у нас прі­о­ри­те­том є при­єд­на­н­ня до Га­азь­кої кон­вен­ції, яка дасть мо­жли­вість кон­тро­лю­ва­ти уси­нов­ле­них ді­тей за кор­до­ном і вза­га­лі змі­ни­ти си­сте­му між­дер­жав­но­го уси­нов­ле­н­ня.

За сло­ва­ми чи­нов­ни­ків, сьо­го­дні в мі­ні­стер­стві роз­ро­бля­ють про­ект За­ко­ну Укра­ї­ни «Про на­ціо­наль­ний план дій що­до ре­а­лі­за­ції Кон­вен­ції ООН про пра­ва ди­ти­ни в Укра­ї­ні» — на пе­рі­од до 2021 ро­ку. Що сто­су­є­ться уси­нов­ле­н­ня, то, за сло­ва­ми за­сту­пни­ка мі­ні­стра со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Сер­гія Усти­мен­ка, ста­ном на сі­чень 2015 ро­ку ді­тей-си­ріт та ді­тей, по­збав­ле­них ба­тьків­сько­го пі­клу­ва­н­ня, в Укра­ї­ні на­ра­хо­ву­є­ться по­над 83,1 ти­ся­чі, що сут­тє­во мен­ше, ніж ми­ну­ло­го ро­ку. Сьо­го­дні під опі­кою, в при­йом­них ро­ди­нах та ди­тя­чих бу­дин­ках сі­мей­но­го ти­пу ви­хо­ву­є­ться по­над 73,2 ти­ся­чі ді­тей, що скла­дає май­же 88% від за­галь­ної кіль­ко­сті ді­тей-си­ріт. До ре­чі, то­рік із те­ри­то­рії До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей, під­кон­троль­них укра­їн­ській вла­ді, бу­ло вси­нов­ле­но 345 ді­тей (на­ши­ми та іно­зем­ни­ми гро­ма­дя­на­ми).

Фа­хів­ці на­го­ло­шу­ють, що ува­ги по­тре­бу­ють усі сім’ї, осо­бли­во — ба­га­то­ді­тні (во­ни скла­да­ють 53% від усіх сі­мей із ді­тьми).

— Під­трим­ку сі­мей із ді­тьми тре­ба спри­йма­ти як ін­ве­сти­цію, яка за­без­пе­чу­ва­ти­ме бла­го­по­луч­чя кра­ї­ни та змен­шить в май­бу­тньо­му не­про­ду­ктив­ні ви­тра­ти, — вва­жає за­ві­ду­ю­ча від­ді­лом ін­сти­ту­ту де­мо­гра­фії та со­ці­аль­них до­слі­джень, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, про­фе­сор Іри­на Ку­ри­ло. — Ме­ха­ні­зми — со­ці­аль­на під­трим­ка та за­хо­ди, спря­мо­ва­ні на під­ви­ще­н­ня рів­ня са­мо­за­без­пе­че­н­ня сі­мей. Ще один на­пря­мок — про­фі­ла­кти­ка со­ці­аль­ної ізо­ля­ції сі­мей за­стій­ної бі­дно­сті. Си­сте­ма со­ці­аль­ної під­трим­ки сі­мей має вра­хо­ву­ва­ти по­тре­би сім’ї у рі­зних по­слу­гах: по до­гля­ду, що­до пси­хо­фі­зіо­ло­гі­чної ре­а­бі­лі­та­ції, отри­ма­н­ня осві­ти то­що.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.