«Борт» ще в не­бі, а лі­кар уже пра­цює

Во­лон­те­ри впро­ва­джу­ють еле­ктрон­ний обмін да­них про бій­ців між ме­ди­чни­ми за­кла­да­ми

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

«Лі­кар че­кав на борт. Борт і 15 по­ра­не­них... Час при­льо­ту весь час зсу­вав­ся, бу­ло до­ста­тньо ча­су, щоб вдум­ли­во і де­кіль­ка ра­зів пе­ре­чи­та­ти ха­ра­ктер ко­жно­го по­ра­не­н­ня. Пе­ре­чи­та­ти про­то­ко­ли опе­ра­цій. Вду­ма­тись у спе­ци­фі­ку вже про­ве­де­но­го лі­ку­ва­н­ня... Він міг би зро­би­ти це. Як­би у ньо­го бу­ла ін­фор­ма­ція » , — та­кий до­пис на свої сто­рін­ці у со­цме­ре­жі ли­шив Ми­хай­ло ЛОПАТІН, член во­лон­тер­сько­го де­сан­ту в Мі­ні­стер­стві обо­ро­ни.

Як­би шпи­таль бу­ло під­клю­че­но до цен­тра­лі­зо­ва­ної ба­зи да­них еле­ктрон­них ме­ди­чних кар­ток, хі­рург, очі­ку­ю­чи на по­ра­не­них бій­ців, ви­вчив би їхні істо­рії за­хво­рю­вань та осо­бли­во­сті по­ра­нень, не до­ве­лось би га­я­ти час на вив­че­н­ня си­ту­а­ції з ну­ля, на збір ін­фор­ма­ції від лі­ка­рів із при­фрон­то­вих лі­ка­рень, ко­трі пер­ши­ми на­да­ва­ли до­по­мо­гу цим хло­пцям. Та­кий цін­ний час міг би йти на по­ря­ту­нок лю­дей. І те­пер за­мість « як­би » — лі­ка­рі бу­дуть ре­аль­но пра­цю­ва­ти в цій си­сте­мі. У На­ціо­наль­но­му вій­сько­во- ме­ди­чно­му клі­ні­чно­му цен­трі во­лон­те­ри вже взя­ли­ся за впро­ва­дже­н­ня про­то­ти­пу та­кої он­лайн-ба­зи у рам­ках про­е­кту «Ме­ди­чна ін­фор­ма­цій­на си­сте­ма для Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни».

— Ко­ли на­ші хло­пці по­тра­пля­ють до лі­ка­рень впер­ше, ми ма­є­мо зна­ти про цей факт, про спе­ци­фі­ку по­ра­не­н­ня, при­чо­му отри­му­ва­ти та­ку ін­фор­ма­цію не­об­хі­дно у ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су. Пі­сля те­сту­ва­н­ня про­то­ти­пу в ки­їв­сько­му го­спі­та­лі, що пла­ну­є­ться у сер­пні, все, що нам бу­де по­трі­бно, це обла­шту­ва­ти при­фрон­то­ві лі­кар­ні комп’юте­ра­ми, принтерами та ска­не­ра­ми і під­клю­чи­ти до ме­ре­жі. А лі­ка­рів бу­де­мо ав­то­ри­зу­ва­ти за до­по­мо­гою кри­пто­за­хи­ще­них то­ке­нів, своє­рі­дних за­хи­ще­них клю­чів, які не мо­жна ско­пі­ю­ва­ти та які до­сто­вір­но ви­зна­ча­ти­муть ко­жно­го ко­ри­сту­ва­ча си­сте­ми, — роз­по­від­ає ке­рів­ник про­е­кту Ми­хай­ло Лопатін.

У ки­їв­сько­му го­спі­та­лі во­лон­те­ри вже під’єд­на­ли до ме­ре­жі хі­рур­гі­чні від­ді­ле­н­ня. За сло­ва­ми ке­рів­ни­ка про­е­кту, лі­ка­рі на­ра­зі спри­йма­ють це стри­ма­но, але по­зи­тив­но. По­чнуть із про­сто­го — ре­є­стра­ції в си­сте­мі пер­вин­но­го ді­а­гно­зу та ви­пи­сно­го епі­кри­зу, да­лі кіль­кість да­них бу­де збіль­шу­ва­тись. І, як на­го­ло­сив Лопатін, на пер­ше мі­сце став­лять за­хист ін­фор­ма­ції — до­ступ до неї ма­ти­муть ли­ше ті, хто має на це пра­во. Во­лон­те­ри очі­ку­ють, що їхній про­ект по­лі­пшить ко­ор­ди­на­цію між рі­зни­ми ме­ди­чни­ми за­кла­да­ми, ін­ко­ли на­віть ста­не до­ка­зо­вою ба­зою для бій­ців, що справ­ді бу­ли по­ра­не­ні у зо­ні АТО. А та­кож до­зво­лить ефе­ктив­ні­ше ви­зна­ча­ти по­тре­би хво­рих для швид­шо­го оду­жа­н­ня: від спе­ци­фі­чних лі­ків до про­те­зу­ва­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.