У Ки­є­ві впер­ше від­бу­де­ться му­зи­чний фо­рум ‘ATLAS WEEKEND

Den (Ukrainian) - - Культура -

11 та 12 лип ня на арт- за во - ді « Плат фор ма » три ва ти ме I му - зи­чний фес ти валь ATLAS WEEKEND, у рам ках яко го мож на бу де по ба чи ти ви ступ 30 по­пу­ляр­них ар­ти­стів, а та­кож про вес ти час всі­єю сім’ єю.

Го лов ні за вдан ня фо ру му — роз­ши­ре­н­ня гео­гра­фі­чно­го охо­плен ня і фор му ван ня удар но го скла­ду уча­сни­ків. Осо­бли­вий акцент у про­гра­мі зро­бле­ний на по­єд­на­н­ня но­ва­тор­ських на­пря­мів та іме ни тих ук ра їнсь ких ар тис - тів, які вже за во ю ва ли на род ну лю бов і ви знан ня. На фес ти ва лі пра цю ва ти ме дві сце ни: Main Stage і Rock The Nation Stage. Умов­но, це го­лов­на і ма­ла сце­ни, де ви сту па ти муть мо ло ді ко лек - ти ви, що за­ре ко мен­ду ва ли се бе ори­гі­наль­ним зву­ча­н­ням, успі­шни ми кон цер та ми і від­да ни ми ша­ну­валь­ни­ка­ми. Се­ред уча­сни­ків — та кі по пу ляр ні спі ва ки, як Джа­ма­ла, Ма­рія Чай­ков­ська, гур­ти — «Бум­бокс», «Кри­хі­тка» та ін ші.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

ВИ­СТУ­ПАЄ ЛІ­ДЕР ГУР­ТУ «БУМ­БОКС» АН­ДРІЙ ХЛИВНЮК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.