«Дрі­бни­ці жи­т­тя» — 8 ли­пня, На­ціо­наль­ний те­атр ро­сій­ської дра­ми ім. Ле­сі Укра­їн­ки (Но­ва сце­на)

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ви­ста­ву ство­ре­но за мо­ти­ва­ми опо­відань А.П.Че­хо­ва (по­ста­нов­ка Ми­хай­ла Рє­зни­ко­ви­ча, ре­жи­сер — Ки­ри­ло Ка­шлі­ков, сце­но­гра­фія Оле­ни Дро­бної). Май­же во­де­віль­ні ви­пад­ки, ста­рі і ві­чно но­ві жит­тє­ві істо­рії в пи­та­н­нях і від­по­від­ях, узя­ті зі сто­рі­нок «Стро­ка­тих роз­по­від­ей» Ан­то­ші Че­хон­те 1880-х. «...ме­та моя... — прав­ди­во зма­лю­ва­ти жи­т­тя і до ре­чі по­ка­за­ти, на­скіль­ки це жи­т­тя ухи­ля­є­ться від нор­ми. Три­ма­ти­му­ся ті­єї рам­ки, яка ближ­ча до сер­ця. Рам­ка — це аб­со­лю­тна сво­бо­да лю­ди­ни...», — пи­сав Ан­тон Па­вло­вич. По­ста­нов­ка — своє­рі­дний ко­лаж. Ко­жна з мі­ні-ви­став за­ймає хви­лин двад­цять, але за цей час ге­рої ви­яв­ля­ють у со­бі та­кі яко­сті, про які во­ни са­мі вва­жа­ли б за кра­ще мов­ча­ти. На­при­клад, яка по­дія мо­же пу­сти­ти шке­ре­берть жи­т­тя успі­шно­го ци­віль­но­го чи­нов­ни­ка і йо­го дру­жи­ни? Яка си­ту­а­ція пе­ре­тво­рює не­ро­злу­чних дру­зів на во­ро­гів? Чо­му від­став­ний вій­сько­вий, мир­но роз­мов­ля­ю­чи з го­стем, ра­пто­во ви­бу­хнув гні­вом? «Дрі­бни­ці жи­т­тя» — це «кон­цен­трат» емо­цій, по­чут­тів і по­дій... У по­ста­нов­ці зву­чать по­пу­ляр­ні ро­ман­си (за ро­я­лем Ва­дим Аске­вич). До ре­чі, ви­ста­ва ство­ре­на на осно­ві са­мо­стій­них ро­біт ар­ти­стів те­а­тру і ар­ти­стів Про­фе­сій­ної сту­дії та при­свя­че­на сві­тлій пам’яті на­ро­дно­го ар­ти­ста Укра­ї­ни Оле­ксан­дра Бон­да­рен­ка, який 29 сі­чня 2013 ро­ку, гра­ю­чи в «Дрі­бни­цях жи­т­тя», чи­тав ду­же емо­цій­ний мо­но­лог, три­ма­ю­чи в ру­ці згор­ток, що імі­ту­вав не­мов­ля. Ра­пто­во Оле­ксандр Ві­кто­ро­вич ви­пу­стив ре­кві­зит з рук і впав пря­мо на сце­ні. По­ки при­їха­ла швид­ка, Бон­да­рен­ко по­мер... У по­ста­нов­ці за­ді­я­ні акто­ри: Ми - хай­ло Ау­густ, Ста­ні­слав Мо­сквин, На­та­лія Шев­чен­ко, Оле­ксандр Бон­да­рен­ко, На­дія Кон­дра­тов­ська, Ан­дрій По­но - ма­рен­ко, Юрій Дяк, Ан­дрій Крон­глев­ський, Ві­ктор Ал­до­шин, Ган­на Грин­чак, Ві­та­лій Ов­ча­ров, Єв­ген Ав­дє­єн­ко, Ма­ксим Ни­кі­тін, Ві­кто­рія Жи­лін­ська, Ва­дим Аске­вич, Ми­ко­ла Са­зо­нен­ко та Оле­ксій Поліщук.

ФО­ТО ІРИ­НИ СОМОВОЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.