Тріо «Ман­ді­лі» (Гру­зія) — 9 ли­пня, Caribbean Club

Den (Ukrainian) - - Культура -

Впер­ше в Укра­ї­ні ви­сту­пить гру зинсь ке тріо « Ман ді - лі» — це ко­ле­ктив мо­ло­дих во ка ліс ток, які пів ро ку то­му ста ли справ ж ні ми зір - ка­ми зав­дя­ки їх ама­торсь - ко­му ві­део Apareka, ви­кла­де но му на YouTube. На сьо год ніш ній день кіль - кість пе ре гля дів ві део на різ них ві део- плат фор мах до сяг ла 8 міль йо нів, а ча - рів­ні дів­ча­та га­стро­лю­ють по всьо­му сві­ту і зна­йом­лять сво­їх ша­ну­валь­ни­ків з пре­кра­сною му­зи­кою і ба­га­то­ві­ко - ви­ми тра­ди­ці­я­ми Гру­зії. У скла­ді тріо «Ман­ді­лі» ви­сту­па­ють: Ана Чин­ча­ра­у­лі, Та­тія Мге­ла­дзе і Шо­ре­на Ци­ска­ра - улі. Дів­ча­та за­хо­плю­ють слу­ха­чів сво­їм щирим спів­ом. У Ки­є­ві во­ка­ліс­тки ви­сту­плять з ве­ли­ким соль­ним кон - цер­том у Caribbean Club. «Ро­дзин­ка» про­гра­ми — ака­пель­ний спів під на­ро­дний гру­зин­ський струн­ний ін­стру - мент — пан­ду­рі. У ре­пер­ту­а­рі тріо пе­ре­ва­жно фоль­клор­ні пі­сні з рі­зних ре­гіо­нів Гру­зії, а та­кож ав­тор­ські ком­по - зи­ції і но­ве зву­ча­н­ня ві­до­мих на­ро­дних пі­сень. Ор­га­ні­за­то­ри кон­цер­ту під­кре­слю­ють, що сьо­го­дні тріо «Ман­ді - лі» є най­по­пу­ляр­ні­шим і най за­пи­та­ні­шим му­зи­чним ко­ле­кти­вом з Гру­зії.

ФО­ТО З САЙ­ТА PIA.GE

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.