Лі­тня кі­но­шко­ла в Оде­сі, 10—18 ли­пня

Den (Ukrainian) - - Культура -

За про­гра­мою ОМКФ-2015 від­бу­де­ться май­стер-клас оска­рів­сько­го но­мі­нан­та. Ві­до­мий аме­ри­кан­ський ре­жи­сер Даррен Аро­но­фскі (на фо­то) при­їде до Оде­си, щоб про­чи­та­ти ле­кцію для уча­сни­ків Лі­тньої кі­но­шко­ли VI Оде­сько­го між­на­ро­дно­го кі­но­фе­сти­ва­лю (10—18 ли­пня). Та­кож спи­сок по­че­сних го­стей осві­тньої се­кції ОМКФ по­пов­нить но­вий член жу­рі Мі­жна­ро­дної конкурсної про­гра­ми, ли­тов­ський ре­жи­сер, сце­на­рист і про­дю­сер Ша­ру­нас Бар­тас, а пред­став­ни­ки укра­їн­ської кі­но­ін­ду­стрії по­ді­ля­ться сво­їм про­фе­сій­ни­ми на­ви­чка­ми за про­гра­мою спе­ці­аль­ної се­кції Лі­тньої кі­но­шко­ли — «На­ціо­наль­ної май­стер­ні». Про це по­ві­дом­ля­є­ться на офі­цій­но­му сай­ті ОМКФ. На­га­да­є­мо, Даррен Аро­но­фскі — аме­ри­кан­ський ре­жи­сер, ви­зна­ний ав­тор не­за­ле­жно­го кі­но і ка­со­вих гол­лі­вуд­ських по­ста­но­вок. Де­бю­тна ро­бо­та Аро­но­фскі «Пі» удо­сто­ї­ла­ся при­зу за най­кра­щу ре­жи­су­ру на кі­но­фе­сти­ва­лі «Сан­денс», а та­кож кі­но­пре­мії Independent Spirit («Не­за­ле­жний дух») за най­кра­щий сце­на­рій. Від­то­ді ко­жен йо­го фільм одер­жу­вав чи­слен­ні на­го­ро­ди і но­мі­на­ції на фе­сти­ва­лях по всьо­му сві­ту, вклю­ча­ю­чи но­мі­на­цію на «Оскар» у ка­те­го­рії «Най­кра­щий ре­жи­сер» за пси­хо­ло­гі­чний три­лер «Чор­ний лебідь» (2011). Крім май­стер-кла­су в Лі­тній кі­но­шко­лі, на ОМКФ-2015 Аро­но­фскі пред­ста­вить свою стрі­чку «Ре­кві­єм за мрі­єю» (2000), яка по­тра­пи­ла в по­над 150 спи­сків най­кра­щих філь­мів, у то­му чи­слі жур­на­лів New York Times, Rolling Stone та Аме­ри­кан­сько­го ін­сти­ту­ту кі­но, і при­не­сла ре­жи­се­ро­ві сві­то­ву сла­ву. 2014 ро­ку Даррен Аро­но­фскі уже ви­сту­пав у Лі­тній кі­но­шко­лі V ОМКФ із он­лайн-вор­кшоп по Skype.

ФО­ТО НА­ДА­НО ПРЕС-СЛУ­ЖБОЮ ОМКФ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.