Твор­чий про­ект «Ма­те­рин­ство» — Львів­ський па­лац ми­стецтв

Den (Ukrainian) - - Культура -

На­га­да­є­мо, вернісаж «Ма­те­рин­ство» три­вав у бе­ре­зні в Цен­трі ві­зу­аль­ної куль­ту­ри в Ки­є­ві, а те­пер йо­го пред­став­ля­ють у Льво­ві. Ор­га­ні­за­то­ри — Центр ві­зу­аль­ної куль­ту­ри та Фе­мі­ні­сти­чна май­стер­ня (ви­став­ка три­ває за під­трим­ки Фон­ду ім. Гайн­рі­ха Бьо­л­ля в Ки­є­ві). Про­ект «Ма­те­рин­ство» про­по­нує фе­мі­ні­сти­чний по­гляд на тра­ди­цій­ну «фун­кцію» жін­ки — на­ро­дже­н­ня та ви­хо­ва­н­ня ди­ти­ни. Яким є до­свід ма­те­рі, при­хо­ва­ний від пу­блі­чно­сті? Які зу­си­л­ля по­вин­на до­кла­да­ти жін­ка за­для ста­нов­ле­н­ня і роз­ви­тку но­вої лю­ди­ни, і яка оцін­ка цих зу­силь у су­спіль­стві? Яким чи­ном те­ма ма­те­рин­ства роз­кри­ва­є­ться у твор­чо­сті ху­до­жниць, по­при те, що на­ро­дже­н­ня ди­ти­ни ча­сто зму­шує від­су­ну­ти твор­чість на дру­гий план? Що зна­чить для ко­жної жін­ки по­тен­цій­на мо­жли­вість ста­ти ма­тір’ю? Ці та ін­ші пи­та­н­ня по­ру­шу­ють у сво­їх ро­бо­тах ху­до­жни­ці з Укра­ї­ни, Поль­щі, Ро­сії, Мол­до­ви, Угор­щи­ни, Ав­стрії та Шве­ції. По­да­ю­чи ана­ліз ро­лі і ста­но­ви­ща жін­ки-ма­те­рі в су­спіль­стві, ви­став­ка по­ка­зує ма­те­рин­ство як важ­ку фі­зи­чну та пси­хі­чну пра­цю, без якої не бу­ло б усіх нас. Діа­лог із ма­те­ря­ми — це діа­лог з істо­рі­єю вла­сно­го жи­т­тя, впи­са­ний у су­спіль­ний кон­текст, який за­слу­го­вує на те, що­би бу­ти озву­че­ним пу­блі­чно. Уча­сни­ці акції: Окса­на Брюховецька (ку­ра­тор), Ма­ри­на Він­нік, Ан­на Вітт, Ксе­нія Гни­ли­цька, Ма­ша Го­до­ван­на, Алев­ти­на Ка­хі­дзе, Алі­на Клей­тман, Йо­ан­на Рай­ков­ська, Ем­ма Тор­сан­дер, Ан­на Фа­брі­ці­ус, Мар­та Фрей, Те­тя­на Фе­до­ро­ва, Ель­жбе­та Яблон­ська та Алі­на Яку­бен­ко. Ви­став­ка три­ва­ти­ме до 19 ли­пня.

ФО­ТО З САЙ­ТА VI.ILL.IN.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.