Ан­дрій Ко­ко­тю­ха. При­вид із Ва­ло­вої. — Хар­ків: «Фо­ліо»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Цю книж­ку мо­жна на­зва­ти де­те­кти­вом із львів­ським ко­ло­ри­том. Ан­дрія Ко­ко­тю­ху вва­жа­ють одним із най­більш твор­чо актив­них пи­сьмен­ни­ків су­ча­сної укра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри — Ко­ко­тю­ха на­ле­жить до кла­си­ків сьо­го­дні­шньо­го укра­їн­сько­го де­те­кти­ву. Одна з йо­го но­ви­нок цьо­го жан­ру — книж­ка «При­вид із Ва­ло­вої», ви­пу­ще­на в се­рії «Ре­тро­ро­ман» ви­дав­ни­цтва «Фо­ліо». Це ро­ман із жи­т­тя Льво­ва зраз­ка 1909 ро­ку, себ­то то­го са­мо­го ле­ген­дар­но­го пе­рі­о­ду роз­кві­ту ар­хі­те­ктур­ної се­це­сії, вза­га­лі, одно­го із «зо­ло­тих» і «га­лан­тних» ча­сів у мі­фо­ло­гі­зо­ва­ній істо­рії цьо­го осо­бли­во­го мі­ста. За сю­же­том, юрист із ду­шею де­те­кти­ва й аван­тю­ри­ста, ко­трий при­був до Льво­ва з Ки­є­ва, пе­ре­слі­ду­ва­ний у рі­дно­му мі­сті ро­сій­ською вла­дою, ви­пад­ко­во до­лу­чив­ся до роз­слі­ду­ва­н­ня та­єм­ни­ці бу­дин­ку на ву­ли­ці Ва­ло­вій, який уже дав­но пе­ре­бу­ває на ре­кон­стру­кції. Там по­стій­но хтось ги­не, і по­дей­ку­ють, що в усьо­му ви­нен при­вид жін­ки, ко­тра ме­шка­ла в ньо­му ба­га­то ро­ків то­му. Пі­сля низ­ки при­год го­лов­ний ге­рой за­ли­ша­є­ться зі сво­їм тро­хи ля­кли­вим, але від­да­ним дру­гом у цьо­му бу­дин­ку на ніч — і по­мі­чає, що в ньо­му справ­ді ко­ї­ться щось над­при­ро­дне: зі стін­ки ви­хо­дить па­ні, вдя­гне­на у чор­не...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.