Не ір­жа­вий, але ста­рий

На­ре­шті ця істо­рія з ро­бо­та­ми за­кін­чи­ла­ся. При­найм­ні, п’ятий «Тер­мі­на­тор» (ре­жи­сер — Алан Тей­лор) дає під­ста­ви так пе­ред­ба­ча­ти

Den (Ukrainian) - - Культура - Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Пов­на на­зва «Тер­мі­на­тор: Ге­не­зис» (Terminator: Genisys). «Ге­не­зис», він же ві­до­мий за по­пе­ре­дні­ми філь­ма­ми «Скай­нет» — шкі­дли­вий шту­чний ін­те­лект, який хо­че ви­ни­щи­ти люд­ство. Від­прав­ле­ний до ми­ну­ло­го сол­дат Кайл Різ (Джей Кор­тні) ра­зом з Са­рою Кон­нор (Емі­лія Кларк, біль­ше ві­до­ма за ро­л­лю ко­ро­ле­ви Дей­не­ріс Тар­га­рі­ен — Ма­те­рі дра­ко­нів з те­ле­се­рі­а­лу «Гра пре­сто­лів»), якій, вла­сне, на­ле­жить ста­ти ма­тір’ю лі­де­ра опо­ру Джо­на Кон­но­ра, на­ма­га­ю­ться за­по­біг­ти пов­стан­ню ма­шин.

Про­дю­се­ри обі­ця­ли пов­не пе­ре­за­ван­та­же­н­ня ци­клу — зва­жа­ю­чи на яв­но про­валь­ні тре­тій і че­твер­тий «Тер­мі­на­то­ри». Роз­ста­ра­ли­ся з ре­кла­мою, ви­кла­ли в Ме­ре­жу до­брих пів­де­ся­тка ро­ли­ків, в яких роз­кри­ли зміст кіль­кох клю­чо­вих мо­мен­тів. А втім, сюр­при­зів в «Ге­не­зи­сі» в бу­дья­ко­му ра­зі пе­ред­ба­ча­ло­ся не­ба­га­то: ду­же на­ка­та­ний фор­мат, ду­же зна­йо­мі ти­па­жі, си­ту­а­ції, жар­ти. У бій ки­ну­то сві­жі си­ли: окрім «ста­ро­го, але не ір­жа­во­го» (спро­ба вве­сти но­вий хо­до­вий до­теп на кшталт кла­си­чної «Аста ла ві­ста») кі­бор­га Т800 — Ар­ноль­да Швар­це­нег­ге­ра і рту­тно­го Т1000, тра­ди­цій­но за­ма­ско­ва­но­го під по­лі­цей­сько­го (ко­рей­ська зір­ка Лі Бен Хон), є ще ди­я­воль­ськи до­ско­на­лий Т3000, по­рів­ня­но з яким Т1000, який на­віть роз­ті­ка­є­ться по сті­нах, — не­згра­бний транс­фор­мер для ді­тей. Але для справ­жньо­го «пе­ре­за­пу­ску» цьо­го за­ма­ло.

Чим був силь­ний той, вже ле­ген­дар­ний «Тер­мі­на­тор» Джейм­са Ке­ме­ро­на 1991 ро­ку, окрім ре­во­лю­цій­них спе­це­фе­ктів? Тим, що за­про­по­ну­вав но­ву (для ко­мер­цій­но­го жан­ру) фі­ло­со­фію сто­сун­ків між лю­ди­ною і ма­ши­ною. У філь­мі Тей­ло­ра цьо­го не­має. На­то­мість — більш ніж до­ста­тньо трю­ків і тих же спе­це­фе­ктів, по су­ті, весь фільм — су­ціль­ний ефект, по­го­ня, по­стріл і ви­бух. По­ста­рі­лий тер­мі­на­тор, уся­ко­го ро­ду не­до­ла­дно­сті в діа­ло­гах, ме­ло­дра­ма­ти­чні ба­наль­но­сті — не­ми­ну­чі озна­ки блок­ба­сте­ра ти­по­во­го зби­ра­н­ня. Зре­штою, адже і Алан Тей­лор — не Кемерон. Йо­го по­пе­ре­дня ро­бо­та — зйом­ки епі­зо­дів для ви­ще­за­зна­че­ної «Гри пре­сто­лів». Що зміг, то і зро­бив. Дві го­ди­ни за­бу­т­тя в запалі екран­ної бо­роть­би га­ран­то­ва­но; чо­го ж ще?

На­сто­ро­жує те, що, не­зва­жа­ю­чи на пов­ний і все­ося­жний хе­пі-енд (іна­кше в та­ко­му кі­но і не бу­ває), про­дю­се­ри, з чу­ток, ма­ють на­мір ро­би­ти три­ло­гію. Але це хі­ба так по­трі­бно? Пер­ший «Тер­мі­на­тор» зні­мав­ся у сві­ті, де існу­вав СРСР, що зда­вав­ся ві­чним, не бу­ло Ін­тер­не­ту і ма­ло хто мав мо­біль­ні те­ле­фо­ни. За­раз ін­ші ма­ши­ни, ін­ші стра­хи, ін­ші роз­ва­ги. Ро­бо­ти своє від­бі­гли. Ні, не ір­жа­ві. Але, ма­буть, під­стар­ку­ва­ті.

ФО­ТО З САЙ­ТА KINOPOISK.RU

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.