Єв­ро­пу ата­кує ано­маль­на спе­ка

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

Одра­зу на дві кра­ї­ни — Іспа­нію та Пор­ту­га­лію — цьо­го ти­жня впа­ла ано­маль­на спе­ка. Вла­да за­кли­кає сво­їх гро­ма­дян бу­ти вкрай обе­ре­жни­ми і не зна­хо­ди­ти­ся дов­го на від­кри­то­му по­ві­трі. У пів­ден­них обла­стях Пі­ре­нейсь ко го пів ос т ро ву тем пе ра ту ра три­ма­є­ться на по­зна­чці ви­ще 40 гра­ду­сів за Цель­сі­єм.

Ре­кор­дну спе­ку по­ки що за­фі­ксо­ва­но в іспан­сько­му мі­сті Кор­до­ві — це 44 0 C. У кра­ї­ні зро­сла не­без­пе­ка лі­со­вих по­жеж.

Тим ча­сом, у Пор­ту­га­лії най­ви­ща тем­пе­ра­ту­ра 37 0 С — три­ма­є­ться у схі­дно­му мі­сті Бе­жа. Во­дно­час, у сто­ли­ці — Лі­са­бо­ні, во­на ся­гає 35 0 С, пи­ше thespec.com. Пор­ту­галь­ська вла­да так са­мо занепокоєна лі­со­ви­ми по­же­жа­ми, які мо­жуть спа­ла­хну­ти в цен­траль­ній та схі­дній ча­сти­нах кра­ї­ни.

За ін­фор­ма­ці­єю пор­та­лу dailysabah.com, ма­си га­ря­чо­го по­ві­тря, які ру­ха­ю­ться з пів­ні­чної Афри­ки, най­ближ­чи­ми дня­ми «ата­ку­ють» Францію та Бри­та­нію. В ста­ні го­тов­но­сті пе­ре­бу­ва­ють нім­ці та іта­лій­ці. До сло­ва, вчо­ра в Ні­меч­чи­ні тем­пе­ра­ту­ра під­ня­ла­ся до 38 гра­ду­сів.

Хо­ча лю­ди й по­тер­па­ють від ано­маль­ної спе­ки, про­те де­ко­му, як цим со­ба­кам на фо­то, во­на не ви­да­є­ться та­кою вже й не­стер­пною. При­найм­ні, ко­ли по­руч є прохо­ло­дний фон­тан...

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.