Ушо­сте – най­кра­щий

За вер­сі­єю НОКу Оле­га Вер­ня­є­ва ви­зна­но спортс­ме­ном мі­ся­ця

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Чем­піон сві­ту та Єв­ро­пи зі спор­тив­ної гім­на­сти­ки Олег Вер­ня­єв впев­не­но здо­бу­ває на­го­ро­ди на пре­сти­жних між­на­ро­дних аре­нах. Зокре­ма, на пер­ших в істо­рії Єв­ро­пей­ських іграх, які прий ма ла Азер бай д - жан, Олег здо­був для Укра­ї­ни дві ме­да­лі най­ви­що­го ґа­тун­ку та став во­ло­да­рем срі­бної на­го­ро­ди. Так, на­шо­му спортс­ме­ну не бу­ло рів­них у ба­га­то­бор­стві та в опор­но­му стриб­ку. А ра­зом з ко­ле­га­ми Іго­рем Ра­ді­ві­ло­вим та Ми­ки­тою Єр­ма­ком лі­дер збір­ної Укра­ї­ни по сів дру гу схо дин­ку на п’єде­ста­лі по­ша­ни у ко­ман­дній пер­шо­сті.

За ці здо­бу­тки у черв­ні На­ціо­наль­ним олім­пій­ським ко мі те том Укра ї ни Вер­ня­є­ва ви­зна­но най­кра­щим спортс­ме­ном, а на­став­ни­ка гім­на­ста — Ген­на­дія Сар­тин­сько­го — най­кра­щим тре­не­ром.

На­га­да­є­мо, що для гім­на­ста це вже шо­сте по­ді­бне ви со ке ви знан ня На ці о - наль­но­го олім­пій­сько­го ко­мі­те­ту Укра­ї­ни.

ФО­ТО НА­ДА­НО НА­ЦІО­НАЛЬ­НИМ ОЛІМ­ПІЙ­СЬКИМ КО­МІ­ТЕ­ТОМ

«ДЛЯ МЕ­НЕ ЦЯ ВІД­ЗНА­КА — ДО­ДА­ТКО­ВИЙ СТИ­МУЛ ПРА­ЦЮ­ВА­ТИ НАД СО­БОЮ. ДО РЕ­ЧІ, МРІЮ НА­ЗДО­ГНА­ТИ ОЛЮ ХАР­ЛАН, ЯКА ВІ­СІМ РА­ЗІВ БУ­ЛА НАЙ­КРА­ЩИМ СПОРТС­МЕ­НОМ МІ­СЯ­ЦЯ ЗА НОМІНАЦІЄЮ НОК», — ЗІ­ЗНАВ­СЯ ОЛЕГ ВЕР­НЯ­ЄВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.