ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1566 — по­мер Но­стра­да­мус ( Мішель де Но­тр­дам) — фран­цузь­кий астро­лог, про­ви­дець, лі­кар та ал­хі­мік, ві­до­мий сво­ї­ми про­ро­цтва­ми. На­ро­див­ся 1503 р. 1776 — Дру­гий Кон­ти­нен­таль­ний кон­грес у Філадельфії (США) ухва­лив рі­ше­н­ня про від­окрем­ле­н­ня аме­ри­кан­ських ко­ло­ній ві д Ве­ли­ко­бри­та­нії. 1778 — по­мер Жан- Жак Рус­со, знаменитий фран­цузь­кий фі­ло­соф і пи­сьмен­ник («Про су­спіль­ну уго­ду, або Прин­ци­пи по­лі­ти­чно­го пра­ва » ) , чиї пра­ці за­кла­ли ідей­не під­ґрун­тя Ве­ли­кої фран­цузь­кої ре­во­лю­ції. На­ро­див­ся 1712 р. 1853 — ро­сій­ські вій­ська фор­су­ва­ли рі­чку Прут, що спри­чи­ни­ло по­ча­ток Крим­ської вій­ни з Ту­реч­чи­ною. Пі­сля при­єд­на­н­ня до во­єн­но­го кон­флі­кту Ан­глії та Фран­ції Ро­сія за­зна­ла при­ни­зли­вої по­раз­ки. 1860 — у бу­хті Зо­ло­тий Ріг на Ти­хо­му оке­а­ні за­сно­ва­но мі­сто Владивосток. 1877 — на­ро­див­ся Гер­ман Гес­се, ви­да­тний ні­ме­цький пи­сьмен­ник, но­бе­лів­ський ла­у­ре­ат («Гра в бі­сер», «Сте­по­вий вовк»). По­мер 1962 р. 1895 — по­мер Ми­хай­ло Дра­го­ма­нов, ви­зна­чний укра­їн­ський ми­сли­тель, істо­рик, по­лі­то­лог, пу­блі­цист, гро­мад­ський ді­яч. На­ро­див­ся 1841 р. 1961 — на­клав на се­бе ру­ки Ернест Ге­мі­нґу­ей, все­сві­тньо ві­до­мий аме­ри­кан­ський пи­сьмен­ник і жур­на­ліст, но­бе­лів­ський ла­у­ре­ат ( тво­ри: «Про­ща­вай, зброє», «По ко­му по­дзвін», «Ста­рий та мо­ре»). На­ро­див­ся 1899 р. 1977 — по­мер Во­ло­ди­мир На­бо­ков, ро­сій­ський та аме­ри­кан­ський пи­сьмен­ник (тво­ри: «Ло­лі­та » , « Дар » , « За­про­ше­н­ня на стра­ту», «Ін­ші бе­ре­ги»). На­ро­див­ся 1899 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.