Змі­ни на кін­чи­ку пе­ра

Екс­пер­ти «Дня» — про го­лов­ну по­дію ти­жня — ре­фор­му Кон­сти­ту­ції, про­ект якої вніс до Вер­хов­ної Ра­ди Пре­зи­дент

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Про­по­зи­ції що­до змін до Кон­сти­ту­ції — в пар­ла­мен­ті. Від­по­від­не вне­се­н­ня зро­бив Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко. Те­пер рі­ше­н­ня — за Вер­хов­ною Ра­дою. Ре­фор­ма Основ­но­го до­ку­мен­ту кра­ї­ни має на­ра­зі ду­же ве­ли­ке зна­че­н­ня, адже мо­ва фа­кти­чно йде про де­цен­тра­лі­за- цію в умо­вах вій­ни. Дум­ки з цьо­го при­во­ду в на­ших спів­ро­змов­ни­ків — екс­пер­тів і по­са­дов­ців — роз­ді­ли­ли­ся. Член Кон­сти­ту­цій­ної ко­мі­сії, до­ктор юри­ди­чних на­ук, член- ко­ре­спон­дент На­ціо­наль­ної ака­де­мії прав­ни­чих на­ук Сер­гій ГО­ЛО­ВА­ТИЙ вва­жає, що « но­вий текст — ли­ше змі­цнює дер­жа­ву і від­кри­ває пе­ред кра­ї­ною і су­спіль­ством пер­спе­кти­ву єв­ро- пей­ської яко­сті». По­зи­тив­но та­кож оці­нює про­цес і се­кре­тар Ве­не­ці­ан­ської ко­мі­сії, го­ло­ва де­ле­га­ції Ра­ди Єв­ро­пи То­мас МАРКЕРТ, який під­кре­слив: «До­бре, що Укра­ї­на ро­бить свою ча­сти­ну що­до ім­пле­мен­та­ції Мін­ських угод». А от на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни, за­сту­пник го­ло­ви Вер­хов­ної Ра­ди Окса­на СИ­РО­ЇД — про­ти­ле­жної дум­ки. Во­на вка­зує на те, що в ни­ніш- ньо­му ви­гля­ді де­цен­тра­лі­за­ції «існу­ють за­гро­зи, які зму­шу­ють би­ти на спо­лох » . Со­лі­дар­на з нею і по­лі­то­лог Ві­кто­рія ПОДГОРНА, яка на­го­ло­шує, що « фа­кти­чно три­ває ле­га­лі­за­ція осо­бли­во­го ста­ту­су окре­мих ре­гіо­нів в зо­ні АТО » . Де­таль­ні­ше — ниж­че.

ре­фор­му Кон­сти­ту­ції, про­ект якої вніс до Вер­хов­ної Ра­ди Пре­зи­дент

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.