«День» дає не­оці­нен­ну мо­жли­вість до­лу­чи­ти­ся до тво­ре­н­ня які­сної укра­їн­ської жур­на­лі­сти­ки»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Про вра­же­н­ня від пер­шої зу­стрі­чі Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки «Дня» та очі­ку­ва­н­ня від ли­пне­во­го ін­тен­си­ву

Ві­дбір до ХІІІ Лі­тньої шко­ли роз­по­чав­ся ще за­дов­го до ого­ло­ше­н­ня умов: на ета­пі фор­му­ва­н­ня ан­кет і ви­мог до кан­ди­да­тів. 18 най­кра­щих з рі­зних міст та уні­вер­си­те­тів Укра­ї­ни, ви­ко­нав­ши не­про­сті, для біль­шо­сті, зав­да­н­ня, вже вчо­ра ма­ли пер­ший пов­но­цін­ний ро­бо­чий день. Та­кий збіг, що са­ме у че­твер, пі­сля дво­мі­ся­чно­го ста­жу­ва­н­ня в на­шій ре­да­кції, за­вер­шу­вав свою ро­бо­ту жур­на­ліст із Ні­меч­чи­ни Мар­кус Пьол­кінг. Тож ми ви­рі­ши­ли, що він обов’яз­ко­во має зу­стрі­тись із шко­ля­ра­ми, аби по­ді­ли­тись до­сві­дом ста­жу­ва­н­ня та пе­ре­да­ти «еста­фе­ту» уча­сни­кам Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки. Ці­ка­во, що сам Мар­кус ви­вчає укра­їн­ську мо­ву і вже роз­мов­ляє май­же без акцен­ту. Та все ж до сту­ден­тів звер­нув­ся з про­ха­н­ням спіл­ку­ва­тись ан­глій­ською — на що во­ни від­по­ві­ли впев­не­но «так». Про роз­мо­ву та вра­же­н­ня від неї де­таль­ні­ше — чи­тай­те на 19-й сто­рін­ці та на сай­ті га­зе­ти (day.kiev.ua).

Са­мі ж лі­тньо­шко­ля­рі зі­зна­ю­ться, що з не­тер­пі­н­ням че­ка­ли на цей ша­ле­ний ритм. Сту­ден­тка Львів­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Іва­на Фран­ка, Іри­на СТЕЛЬ­МАХ ще в ан­ке­ті пи­са­ла про те, що мріє від­чу­ти атмо­сфе­ру справ­жньо­го ре­да­кцій­но­го ко­ле­кти­ву, ста­ти носієм спіль­ної, ви­ро­бле­ної ро­ка­ми ідеї. Сьо­го­дні ж во­на пе­ре­ко­на­на — «День» дає не­оці­нен­ну мо­жли­вість до­лу­чи­тись до тво­ре­н­ня які­сної укра­їн­ської жур­на­лі­сти­ки. І це са­ме той но­вий рі­вень, на який я хо­чу ви­йти. З пер­шо­го дня ме­не вра­зив темп ро­бо­ти: тре­ба ма­кси­маль­но опе­ра­тив­но та які­сно ви­ко­ну­ва­ти рі­зні до­ру­че­н­ня та зав­да­н­ня, до то­го ж пра­виль­но роз­ра­хо­ву­ва­ти час, щоб усе всти­гну­ти».

Зна­є­мо, що ба­га­то на­ших чи­та­чів, як в га­зе­ті, так і в ме­ре­жі, сте­жать за жи­т­тям Лі­тньої шко­ли. Тож на­сту­пно­го ти­жня уча­сни­ки го­ту­ва­ти­му­ться до зу­стрі­чі з го­ло­вою Ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни з пи­тань на­у­ки і осві­ти Лі­лі­єю Гри­не­вич, ро­би­ти­муть ре­пор­та­жі з екс­кур­сії най­ці­ка­ві­ши­ми ку­то­чка­ми Ки­є­ва, виставки Ка­те­ри­ни Бі­ло­кур, Яко­ва Гні­здов­сько­го та ще ба­га­то ін­шо­го. Чи­тай­те анонси, новини на сай­ті та слід­куй­те за до­пи­са­ми в со­цме­ре­жах із хе­ште­гом «лшж». Ін­те­ле­кту­аль­не лі­то в роз­па­лі!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.