«Нас не за­ля­ка­ти»

Чер­го­вий те­ракт у Оде­сі ще біль­ше згур­ту­вав па­трі­о­тів

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Оль­га ХАР­ЧЕН­КО, «День»

Уніч із се­ре­ди на че­твер в Оде­сі став­ся те­ракт. У ре­зуль­та­ті ви­бу­ху са­мо­ро­бно­го ви­бу­хо­во­го при­строю бу­ло по­шко­дже­но ка­фе «У Ан­ге­ло­вих». Як по­ві­дом­ляє прес-слу­жба Го­лов­но­го управ­лі­н­ня МВС Укра­ї­ни в Оде­ській обла­сті, за фа­ктом ви­бу­ху роз­по­ча­то кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня за ч. 1 ст. 258 (те­ро­ри­сти­чний акт) Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни. За по­пе­ре­дні­ми ви­снов­ка­ми ви­бу­хо­те­хні­ків, по­ту­жність бом­би ста­но­ви­ла від 450 до 600 гра­мів у тро­ти­ло­во­му екві­ва­лен­ті, по­ві­дом­ляє Ін­тер­факс. За по­ві­дом­ле­н­ням, та­ка спро­ба те­ра­кту бі­ля ка­фе вже бу­ла взим­ку цьо­го ро­ку, про­те то­ді са­пе­ри всти­гли зне­шко­ди­ти при­стрій.

Вла­сни­ці цьо­го за­кла­ду ві­до­мі в Оде­сі сво­єю актив­ною гро­ма­дян­ською по­зи­ці­єю. «Це мої дру­зі. Вся ко­ман­да Ан­ге­ло­вих — ме­га­па­трі­о­ти. Удень во­ни пра­цю­ють у се­бе в за­кла­ді та на фе­сти­ва­лях, а вве­че­рі — пе­чуть хліб, го­ту­ють їжу для на­ших хло­пців у вій­сько­во­му го­спі­та­лі», — роз­по­від­ає «Дню» ві­до­ма оде­си­тка, пре­зи­дент Мі­жна­ро­дної асо­ці­а­ції під­трим­ки і роз­ви­тку укра­їн­ської куль­ту­ри Га­ли­на Су­ли­ма.

При­мі­ще­н­ня за­кла­ду до­сить по­стра­жда­ло. Іри­на Ан­ге­ло­ва звер­ну­ла­ся до не­бай­ду­жих із за­кли­ком про до­по­мо­гу. «4149 6258 0356 2972 При­ват­банк, Ан­ге­ло­ва Іри­на Ва­лен­ти­нів­на. Я про­шу вас про ма­те­рі­аль­ну до­по­мо­гу. Всім по­вер­ну. Дам роз­пи­ски. Са­мі ми не ви­тя­гне­мо ре­монт. Але гро­ші бу­дуть. Ме­ні по­трі­бно по­вер­ну­ти від­ре­мон­то­ва­не при­мі­ще­н­ня орен­до­дав­цю. Я не мо­жу на­ра­жа­ти на не­без­пе­ку жи­т­тя су­сі­дів і близь­ких лю­дей. Адже ми бу­ли все­ре­ди­ні. І як мо­жна швид­ко по­ста­ви­ти скло і две­рі?» — на­пи­са­ла жін­ка на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці». А вже за па­ру го­дин відзві­ту­ва­ла­ся: «На кар­тці 2 700 гри­вень...» І під цим по­ві­дом­ле­н­ня з’яви­ли­ся ще де­ся­тки ко­мен­та­рів оде­си­тів, які до­лу­чи­ли­ся до збо­ру ко­штів. Та­кож до­по­мог­ти в ре­мон­ті за­кла­ду зго­ло­си­ла­ся ме­рія, роз­по­ві­ла «Дню» Га­ли­на Су­ли­ма. «Ми гур­ту­є­мо­ся один бі­ля одно­го. Оде­са вже дав­но зро­би­ла свій ви­бір. Що б во­ни не ро­би­ли, як би во­ни нас не ля­ка­ли, нас уже не за­ля­ка­єш, — го­во­рить па­ні Га­ли­на. — Більш за все у нас ви­кли­кає лють, ко­ли на­ші схі­дні су­сі­ди ка­жуть, що ми — це «юго-во­сток». У нас південь, але то південь Укра­ї­ни. І тут ні­хто не прой­де з тих, хто не лю­бить на­шу дер­жа­ву. Во­ни так ча­сто ста­ли вла­што­ву­ва­ти ви­бу­хи, що це нав­па­ки ви­кли­кає спро­тив і лють, ще біль­ше згур­то­вує. У нас за­раз се­зон. При­їха­ло ба­га­то лю­дей, пля­жі, за­кла­ди пе­ре­пов­не­ні, всі ба­чать, що це Укра­ї­на. Всім по­до­ба­є­ться, що ми та­кі, які ми є. Нас не зля­ка­ють — нав­па­ки. Хай на­чу­ва­ю­ться».

КОМЕНТАР «ПРО­ДОВ­ЖУЄ РЕ­А­ЛІ­ЗО­ВУ­ВА­ТИ­СЯ СТРА­ТЕ­ГІЯ НА­ПРУ­ГИ» Ар­тем ФІ­ЛІ­ПЕН­КО, по­лі­ти­чний екс­перт, Оде­са:

— Стра­те­гія на­пру­ги, яка здій­сню­ва­ла­ся в Оде­сі й обла­сті, про­дов­жує ре­а­лі­зо­ву­ва­ти­ся. Її го­лов­на ме­та — чи­не­н­ня пев­но­го ти­ску на патріотично на­ла­што­ва­них гро­ма­дян. Зна­чною мі­рою це та­кож на­ма­га­н­ня впли­ну­ти на ту­ри­сти­чний се­зон в Оде­сі. Ін­фор­ма­ція про те­ракт до­сить ши­ро­ко по­ши­рю­є­ться, у то­му чи­слі ро­сій­ськи­ми ЗМІ, що від­по­від­ним чи­ном впли­ває на на­строї ту­ри­стів. Тим біль­ше, що сьо­го­дні Оде­са, по­рів­ня­но з ми­ну­лим ро­ком, пе­ре­жи­ває під­не­се­н­ня ту­ри­сти­чної га­лу­зі. Іде­ться про вплив на ту­ри­стів ско­рі­ше не з Укра­ї­ни, а з ін­ших кра­їн, пе­ре­д­усім тих, які пе­ре­бу­ва­ють в ро­сій­сько­му ін­фор­ма­цій­но­му по­лі, на­при­клад Мол­до­ви. Та­кож не тре­ба за­бу­ва­ти, що при­зна­че­н­ня Са­а­ка­шві­лі го­ло­вою Оде­ської ОДА зна­чно під­ви­щи­ло ува­гу до Оде­си з бо­ку Ро­сії. Це та­кож бу­де пев­ним ви­про­бу­ва­н­ням як для са­мо­го Са­а­ка­шві­лі, так і йо­го ко­ман­ди, зокре­ма но­во­го ке­рів­ни­цтва мі­лі­ції. У ці­ло­му важ­ко да­ва­ти оцін­ку пра­во­охо­рон­них ор­га­нів, бо ба­га­то в чо­му во­на є за­кри­тою. Ми ба­чи­мо на при­кла­ді кра­їн за­хо­ду, що з те­ро­ри­сти­чною за­гро­зою як та­кою важ­ко бо­ро­ти­ся. На жаль, ми му­си­мо зро­зу­мі­ти, що, швид­ше за все, та­ка кам­па­нія з ті­єю чи ін­шою пе­рі­о­ди­чні­стю бу­де три­ва­ти. Бу­дуть на­ма­га­ти­ся роз­гой­ду­ва­ти си­ту­а­цію не тіль­ки в Одеському ре­гіо­ні, ай у Хар­ків­ській обла­сті.

АР­ТЕМ ФІ­ЛІ­ПЕН­КО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.