До­хо­ди і ви­да­тки бю­дже­ту взя­ли під кон­троль...

У пер­ших чи­слах ве­ре­сня має бу­ти сфор­мо­ва­но онов­ле­ний склад Ра­хун­ко­вої па­ла­ти

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Де­пу­та­ти зро­би­ли сут­тє­вий крок до кон­тро­лю за бю­дже­тни­ми ко­шта­ми: 255 го­ло­са­ми схва­ли­ли в ці­ло­му онов­ле­ний за­ко­но­про­ект №2072 «Про Ра­хун­ко­ву па­ла­ту (РП)». Йо­го вніс у Ра­ду Пре­зи­дент. На­га­да­є­мо, що на­ра­зі цей ор­ган фа­кти­чно не діє, бо тер­мін пов­но­ва­жень біль­шо­сті її чле­нів ось уже два ро­ки, як ми­нув. А но­во­го ке­рів­ни­ка ні­хто не при­зна­чив. За не­що­дав­но прийня­ти­ми за­ко­но­дав­чи­ми змі­на­ми во­на контролюватиме не тіль­ки ви­тра­ти, а й до­хо­ди бю­дже­ту всіх рів­нів.

Тра­ди­цій­но крі­сло го­ло­ви РП від­да­ва­ли опо­зи­ції, але но­ві пра­ви­ла змі­ню­ють принцип йо­го обра­н­ня. На­ра­зі пре­тен­ден­та на го­ло­ву Па­ла­ти при­зна­чає спі­кер і по­дає на го­ло­су­ва­н­ня. Від­по­від­но до но­во­го за­ко­но­про­е­кту ко­мі­тет із бю­дже­ту про­во­ди­ти­ме кон­курс (на під­ста­ві по­ло­же­н­ня, який ще має бу­ти ухва­ле­но в цьо­му ко­мі­те­ті) з до­бо­ру чле­нів РП. За­яв­ку мо­же по­да­ти будь-який укра­ї­нець, який від­по­від­ає вста­нов­ле­ним у до­ку­мен­ті кри­те­рі­ям. За під­сум­ка­ми кон­кур­су по­да­дуть ви­снов­ки сто­сов­но ко­жно­го кан­ди­да­та. І да­лі в пар­ла­мен­ті від­бу- де­ться рей­тин­го­ве го­ло­су­ва­н­ня за кан­ди­да­тів. Пер­ші дев’ять кан­ди­да­тів із най­біль­шою кіль­кі­стю го­ло­сів ви­став­лять па­ке­том на го­ло­су­ва­н­ня в Ра­ді, і се­ред них спі­кер обере одно­го на по­са­ду го­ло­ви РП. «Якщо про­ве­де­мо від­кри­тий і че­сний кон­курс та обе­ре­мо дев’ятьох до­стой­них, то ме­ні бай­ду­же, хто з них бу­де го­ло­вою. Адже всі рі­ше­н­ня РП бу­дуть ухва­ле­ні на ко­ле­гії са­ме з уча­стю цих дев’яти осіб», — по­яснив «Дню» де­пу­тат, го­ло­ва пар­ла­мент­сько­го під­ко­мі­те­ту з пи­тань дер­жав­но­го фі­нан­со­во­го кон­тро­лю та ді­яль­но­сті РП Іван Круль­ко.

Ці­ка­во, що вчо­ра до­ку­мент мав усі шан­си про­ва­ли­ти­ся в Ра­ді. Спо­ча­тку не ви­ста­чи­ло го­ло­сів, тож йо­го від­пра­ви­ли на по­втор­не чи­та­н­ня у про­філь­ний ко­мі­тет. Але пі­сля пе­ре­р­ви де­пу­та­ти по­вер­ну­ли йо­го і про­го­ло­су­ва­ли в ці­ло­му.

Чо­му не про­го­ло­су­ва­ли одра­зу? Бу­ло де­кіль­ка спір­них пи­тань. Пер­ше — щоб за­крі­пи­ти зар­пла­ти пра­ців­ни­кам у до­ку­мен­ті. Дру­ге — під кри­ти­ку по­тра­пи­ла нор­ма про те, щоб «за рі­ше­н­ням пар­ла­мен­ту про­во­ди­ти дер­жав­ний фі­на­у­дит Ра­хун­ко­вої па­ла­ти ор­га­ном дер­жав­но­го фі­нан­со­во­го кон­тро­лю. Тре­тє — не вра­хо­ва­ним за­ли­шив­ся та­кож пункт, який за­без­пе­чує пов­ну по­лі­ти­чну са­мо­стій­ність за­зна­че­но­го ор­га­ну, — окре­ма ста­т­тя фі­нан­су­ва­н­ня Ра­хун­ко­вої па­ла­ти з дер­жав­но­го бю­дже­ту. У но­во­му за­ко­ні за­ли­ши­ли на­яв­ний пункт, за яким ко­шти на ді­яль­ність РП ви­зна­ча­ти­ме Мін­фін. Яка ж ту­ту са­мо­стій­ність — ко­мен­тує «Дню» на­ро­дний де­пу­тат, за­сту­пник го­ло­ви пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань бю­дже­ту Ві­ктор Кри­вен­ко.

Втім, Круль­ко за­пев­няє, що цей ри­зик час­тко­во мі­ні­мі­зо­ва­ний. Якщо Мін­фін не ві­зьме до ува­ги роз­ра­хун­ки Ра­хун­ко­вої па­ла­ти з фі­нан­су­ва­н­ня, то її го­ло­ва має пра­во звер­ну­ти­ся до бю­дже­тно­го ко­мі­те­ту з від­по­від­ним про­ха­н­ням вне­сти по­прав­ку в дру­го­му чи­тан­ні до за­ко­но­про­е­кту про бю­джет. Мін­фін усі­ля­ко на­ма­гав­ся ви­клю­чи­ти цей пункт із до­ку­мен­та. Як по­яснив І. Круль­ко, пі­сля під­пи­са­н­ня до­ку­мен­та По­ро­шен­ком у пер­ших чи­слах ве­ре­сня бу­де сфор­мо­ва­но но­ву Ра­хун­ко­ву па­ла­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.