Хто до­по­мо­же Дми­тро­ві Фір­ма­ну?

Тер­но­піль­ський вун­дер­кінд-ма­те­ма­тик, пе­ре­міг­ши у все­укра­їн­сько­му від­бір­ко­во­му ту­рі Між­на­ро­дно­го чем­піо­на­ту, не має ко­штів на по­їзд­ку до Фран­ції

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ла­ри­са ОСАДЧУК, Тер­но­піль

Не­що­дав­но на Тер­но­піль­щи­ні по­ши­ри­ла­ся но­ви­на про вун­дер­кін­да-ма­те­ма­ти­ка, ше­сти­кла­сни­ка Тер­но­піль­сько­го на­вчаль­но-ви­хов­но­го ком­пле­ксу «Шко­ли-ко­ле­гі­у­му Па­трі­ар­ха Йосифа Слі­по­го» Дми­тра Фір­ма­на, який став пе­ре­мож­цем у від­бір­ко­во­му ту­рі що­рі­чно­го Між­на­ро­дно­го чем­піо­на­ту з розв’язу­ва­н­ня ло­гі­чних ма­те­ма­ти­чних за­дач у Він­ни­ці, здо­був­ши пра­во зма­га­ти­ся з юни­ми ма­те­ма­ти­ка­ми сві­ту у сто­ли­ці Фран­ції. Кон­курс від­бу­де­ться вже за мі­сяць. Але не­об­хі­дна ти­ся­ча єв­ро — су­ма не­по­силь­на для сім’ї Фір­ма­нів. Ба­тьки хло­пчи­ка, роз­ча­ру­вав­шись, опу­сти­ли ру­ки.

Ди­ре­ктор ТНВК «Шко­ли-ко­ле­гі­у­му Па­трі­ар­ха Йосифа Слі­по­го» Ма­рія Бо­г­да­нів­на Гу­цал роз­по­ві­ла «Дню»: «Дми­трик ди­ти­на та­ла­но­ви­та. Він із ма­ло­за­без­пе­че­ної сім’ї, і та­ких ді­тей ми під­три­му­є­мо. Уже і ба­тьки учнів мо­бі­лі­зу­ва­ли­ся, щоб до­по­мог­ти зі­бра­ти ко­шти, але ду­же кри­ти­чна си­ту­а­ція, і ба­тьки хло­пчи­ка ви­рі­ши­ли не оформ­лю­ва­ти до­ку­мен­ти, бо всю су­му одна­ко­во не всти­гнуть зі­бра­ти». Ма­рія Бо­г­да­нів­на ка­же, що звер­та­ли­ся за до­по­мо­гою до мі­ської ра­ди, але з ма­ло­го бю­дже­ту мі­ста та­кі ко­шти ви­ді­ли­ти не­мо­жли­во. А в Де­пар­та­мен­ті осві­ти і на­у­ки Тер­но­піль­ської ОДА «Дню» по­ві­до­ми­ли, що про­гра­ма для під­трим­ки обда­ро­ва­них ді­тей ді­я­ла в обла­сті ще де­кіль­ка ро­ків то­му. За бра­ком ко­штів но­вої так і не за­про­ва­ди­ли.

І ба­бу­ся Дми­три­ка, і та­то — пе­да­го­ги. До ре­чі, са­ме ба­бу­ся при­ще­пи­ла ону­ко­ві лю­бов до ма­те­ма­ти­ки. У чо­ти- ри ро­ки, як ка­же сам хло­пчик, він знав «на­зубок» та­бли­цю мно­же­н­ня. А у п’ято­му кла­сі Дми­тро Фір­ман да­вав уро­ки те­о­рії ймо­вір­но­стей оди­над­ця­ти­кла­сни­кам. Як ка­же ди­ре­ктор ТНВК «Шко­ли-ко­ле­гі­у­му Па­трі­ар­ха Йосифа Слі­по­го» Ма­рія Гу­цал, та­ка пра­кти­ка по­ши­ре­на за­кор­до­ном, і її на­да­лі пла­ну­ють впро­ва­джу­ва­ти в на­вчаль­но­му за­кла­ді. Але Дми­трик не ли­ше вун­дер­кінд-ма­те­ма­тик, він над­зви­чай­но зді­бний до ін­ших на­ук, ви­вчає іно­зем­ні мо­ви, пе­ре­ма­гає у рі­зних кон­кур­сах. І щоб хоч якось сти­му­лю­ва­ти обда­ро­ва­ну ди­ти­ну, шко­ла-ко­ле­гі­ум по­ру­шує кло­по­та­н­ня, щоб Дми­три­ка на­го­ро­ди­ли без­ко­штов­ною пу­тів­кою. Але про Францію цьо­го ро­ку на­вряд чи йти­ме­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.