Но­ві обрії для уча­сни­ків АТО

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ма­рія ПРО­КО­ПЕН­КО, «День»

Як вій­сько­ві до­по­ма­га­ють одне одно­му зна­йти се­бе у мир­но­му жит­ті

УКи­є­ві роз­ви­ва­є­ться про­ект ре­а­бі­лі­та­ції уча­сни­ків АТО «Коло до­ві­ри». Уні­каль­ність йо­го у то­му, що ре­а­бі­лі­та­ція про­хо­дить за прин­ци­пом «рів­ний — рів­но­му». Тоб­то з вій­сько­ви­ми пра­цю­ють не пси­хо­те­ра­пев­ти та ін­ші фа­хів­ці, а уча­сни­ки бо­їв на Дон­ба­сі, які про­йшли спе­ці­аль­ну під­го­тов­ку. Про­ект ор­га­ні­зу­ва­ла «Ки­їв­ська спіл­ка ве­те­ра­нів АТО», до іні­ці­а­ти­ви до­лу­чи­ли­ся рі­зні гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції і дер­жав­ні слу­жби — на­при­клад, сто­ли­чний центр зайня­то­сті.

Акти­ві­сти хо­чуть об’єд­на­ти уча­сни­ків АТО у клу­би сі­мей­но­го ти­пу, щоб ство­ри­ти для бій­ців зви­чне то­ва­ри­ство, де во­ни змо­жуть ре­а­лі­зу­ва­ти свої ам­бі­ції та ідеї. «Уже сьо­го­дні уча­сни­ки на­шої іні­ці­а­ти­ви гур­ту­ю­ться, щоб пред­став­ля­ти ін­те­ре­си ве­те­ра­нів АТО в ор­га­нах вла­ди, ор­га­ні­зо­ву­ють про­е­кти, які до­по­мо­жуть бій­цям із пра­це­вла­шту­ва­н­ням, — ка­же спів­за­снов­ник «Ки­їв­ської мі­ської спіл­ки ве­те­ра­нів АТО», ко­ор­ди­на­тор про­е­кту «Коло до­ві­ри» Дми­тро При­ма­чен­ко. — Ве­те­ра­ни ор­га­ні­зо­ву­ють про­е­кти з бла­го­устрою мі­ста, по­пу­ля­ри­зу­ють здо­ро­вий спо­сіб жи­т­тя. Так, ра­зом зі шко­ля­ра­ми бій­ці при­би­ра­ли смі­т­тя в пар­ках та але­ях Ки­є­ва, вза­є­мо­ді­ють з на­вчаль­ни­ми за­кла­да­ми від­но­сно про­е­кту з па­трі­о­ти­чно­го ви­хо­ва­н­ня». «Коло до­ві­ри» охо­плює не ли­ше бій­ців, але й їхніх ро­ди­чів і сім’ї за­ги­блих вій­сько­вих.

За­раз за­кін­чу­ють під­го­тов­ку де­сять мо­де­ра­то­рів — уча­сни­ків АТО, які ку­ру­ва­ти­муть ді­яль­ність «Ко­ла до- ві­ри» у рі­зних ра­йо­нах Ки­є­ва. «Мо­де­ра­то­ри на­вча­ю­ться у пси­хо­ло­гів, щоб про­во­ди­ти ре­а­бі­лі­та­цію які­сно, — роз­по­від­ає Дми­тро При­ма­чен­ко. — Ре­а­бі­лі­та­цію ми на­ма­га­є­мо­ся роз­бав­ля­ти ці­ка­ви­ми по­ді­я­ми: стриб­ки з па­ра­шу­том, виїзди у Кар­па­ти, якісь екс­тре­маль­ні за­хо­ди, ри­бо­лов­ля. У про­це­сі зав’язу­є­ться спіл­ку­ва­н­ня, і мо­де­ра­то­ри до­по­ма­га­ють ве­те­ра­нам АТО». Ор­га­ні­за­то­ри «Ко­ла до­ві­ри» кон­та­кту­ють з рі­зни­ми ре­гіо­на­ми Укра­ї­ни — тож, у май­бу­тньо­му та­кі іні­ці­а­ти­ви мо­жуть з’яви­ти­ся в ін­ших обла­стях.

Бій­ці са­мі вла­што­ву­ють ці­ка­ві по­дії, які ада­пту­ють уча­сни­ків вій­ни на Дон­ба­сі до мир­но­го жи­т­тя. Уча­сник АТО Ко­стян­тин Сам­чук іні­ці­ює бла­го­дій­ний ве­ло­про­біг «За­хід — схід». Уча­сни­ки про­їдуть май­же дві ти­ся­чі кі­ло­ме­трів із най­за­хі­дні­шої то­чки Укра­ї­ни до край­ньої схі­дної. Про­біг стар­тує 16 ли­пня у мі­сті Чо­пі. «Ми хо­че­мо сим­во­лі­чно по­єд­на­ти за­хід зі схо­дом, — по­яснює Ко­стян­тин Сам­чук. — До­лу­чи­ти­ся до про­бі­гу, фа­кти­чно, мо­же ко­жен: уча­сни­ки АТО, по­ра­не­ні, ін­ва­лі­ди — у нас є ве­ло­си­пе­ди для лю­дей з обме­же­ни­ми мо­жли­во­стя­ми. Та­кож ра­зом із про­е­ктом «Ви­ши­ва­ний шлях» хо­че­мо про­кла­сти ве­ло­си­пе­дний ту­ри­сти­чний мар­шрут між за­хо­дом і схо­дом Укра­ї­ни. Пра­гне­мо, щоб лю­ди біль­ше по­до­ро­жу­ва­ли в усіх на­прям­ках кра­ї­ни, і не по­тра­пля­ли під вплив про­па­ган­ди про «бан­де­рів­ців» і «мо­ска­лів». А тим, хто тіль­ки по­вер­нув­ся із зо­ни АТО, та­ка по­дія по­ка­зує — жи­ти мо­жна ці­ка­во».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.