Но­ві па­труль­ні го­то­ві до ро­бо­ти!

Вчо­ра від­бу­ла­ся це­ре­мо­нія пер­шо­го ви­пу­ску по­лі­цей­ської ака­де­мії па­труль­ної слу­жби Ки­є­ва

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Уро­чи­сто­сті про­йшли на ба­зі на­вчаль­но- на­у­ко­во­го ін­сти­ту­ту під­го­тов­ки фа­хів­ців для під­роз­ді­лів слід­ства та кри­мі­наль­ної мі­лі­ції На­ціо­наль­ної ака­де­мії вну­трі­шніх справ. У це­ре­мо­нії взя­ли участь прем’ єр- мі­ністр Укра­ї­ни Ар­се­ній Яце­нюк, мі­ністр вну­трі­шніх справ Ар­сен Ава­ков та йо­го за­сту­пник Ека Згу­ла­дзе. За­га­лом, у пер­шо­му ви­пу­ску — близь­ко двох ти­сяч по­лі­цей­ських.

Но­ва па­труль­на слу­жба має за­пра­цю­ва­ти у Ки­є­ві 4 ли­пня. Втім, за­кон про На­ціо­наль­ну по­лі­цію, що ре­гла­мен­тує її ро­бо­ту, Вер­хов- на Ра­да ще не прийня­ла. Очі­ку­є­ться, що за­ко­но­про­ект з 4 ли­пня на­бу­де чин­но­сті сто­сов­но ро­бо­ти па­труль­них по­лі­цей­ських, а за два мі­ся­ці — сто­сов­но всі­єї укра­їн­ської мі­лі­ції. І ви­пу­скни­ки-по­лі­цей­ські та­ки ви­йдуть на ро­бо­ту у яко­сті па­труль­ної слу­жби.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.