Фі­скаль­на ди­ле­ма

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Екс­пер­ти: «Ска­су­ва­н­ня ка­со­вих апа­ра­тів для ма­ло­го бі­зне­су не ви­рі­шить еко­но­мі­чні про­бле­ми в кра­ї­ні»

ка­жуть в Єв­ро­пей­ські Бі­знес Асо­ці­а­ції. Тоб­то, про­ясню­ють чле­ни асо­ці­а­ції, ко­жен під­при­є­мець змо­же де­кла­ру­ва­ти обо­рот мен­ше одно­го міль­йо­на, на­віть якщо по фа­кту він бу­де на­ба­га­то біль­шим. «Са­ме то­му, хо­ча вка­за­на нор­ма за­ко­ну і не ска­со­вує обов’яз­ко­во­сті ка­со­вих апа­ра­тів для 2 і 3 груп, ми пе­ре­ко­на­ні, що та­кі та будь-які ін­ші дії, спря­мо­ва­ні на від­стро­чку ви­ко­ри­ста­н­ня РРО, ма­ють ви­клю­чно по­пу­ліст­ський ха­ра­ктер та пе­ре­шко­джа­ють еко­но­мі­чним реформам в кра­ї­ні», — йде­ться в офі­цій­ній за­яві ЄБА.

До то­го ж в Асо­ці­а­ції ви­слов­лю­ють рі­шу­чу по­зи­цію що­до ва­жли­во­сті за­про­ва­дже­н­ня ка­со­вих апа­ра­тів суб’єкта­ми під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті 2-ї та 3-ї груп спро­ще­ної си­сте­ми опо­да­тку­ва­н­ня без ви­клю­чень.

Як один із ар­гу­мен­тів, в ЄБА на­во­дять той факт, що під­пун­ктом с) пун­кту 22 Ме­мо­ран­ду­му з МВФ чі­тко пе­ред­ба­че­ний обов’язок Укра­ї­ни за­без­пе­чи­ти ви­ко­ри­ста­н­ня ка­со­вих апа­ра­тів суб’єкта­ми ма­ло­го під­при­єм­ни­цтва, по­чи­на­ю­чи з 1 ли­пня 2015 ро­ку. «Тож бу­дья­кі спро­би ска­су­ва­ти від­по­від­ну нор­му на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні йдуть в роз­різ з до­мов­ле­но­стя­ми між Укра­ї­ною та МВФ», — ка­жуть в Асо­ці­а­а­ції.

Окрім цьо­го, за­зна­чає єв­ро­пей­ський бі­знес в Укра­ї­ні, чин­ний По­да­тко­вий ко­декс Укра­ї­ни звіль­няє під­при­єм­ців, що по­ча­ли ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ка­со­ві апа­ра­ти у пер­шо­му пів­річ­чі 2015 ро­ку, від пе­ре­ві­рок з пи­тань до­три­ма­н­ня по­ряд- ку за­сто­су­ва­н­ня РРО до 1 сі­чня 2017 ро­ку. «Вра­хо­ву­ю­чи цей пе­ре­хі­дний пе­рі­од, ком­па­нії-чле­ни Асо­ці­а­ції вва­жа­ють не­ви­прав­да­ни­ми твер­дже­н­ня, що та­ка нор­ма є об­тя­жу­ю­чою або при­зво­дить до ти­ску на бі­знес», — йде­ться в за­яві ЄБА.

Зі сво­го бо­ку, чле­ни Ко­мі­те­ту з роз­дрі­бної тор­гів­лі Асо­ці­а­ції про­по­ну­ють без­опла­тне на­вча­н­ня під­при­єм­цям, які пра­гнуть пра­цю­ва­ти з РРО. Окрім цьо­го, на­вча­н­ня та­кож вхо­дить у вар­тість ку­пів­лі РРО у ви­ро­бни­ків.

«Пла­тни­ки єди­но­го по­да­тку ве­дуть облік до­хо­ду, на під­ста­ві яко­го здій­сню­є­ться їх де­кла­ру­ва­н­ня. По­да­тко­ва ж має ме­ха­ні­зми кон­тро­лю за від­по­від­ні­стю до­хо­дів. На­яв­ність РРО не га­ран­тує від­су­тність зловживань при де­кла­ру­ван­ні до­хо­дів. З пер­шо­го ли­пня по- вин­ні їх бу­ли за­про­ва­джу­ва­ти не всі, був і ін­ший тер­мін, і ін­ші ви­ня­тки, тож ми в прийня­то­му за­ко­ні збе­ре­гли ба­ланс», — го­во­рить на­ро­дний де­пу­тат (БПП), за­снов­ник об’єд­на­н­ня ма­ло­го і се­ре­дньо­го бі­зне­су «Фор­те­ця» Окса­на Про­дан.

«Якщо го­во­ри­ти в за­галь­но­му, то бі­знес більш-менш нор­маль­но сприйняв рі­ше­н­ня, яке бу­ло прийня­те», — го­во­рить ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Спіл­ки під­при­єм­ців ма­лих, се­ре­дніх і при­ва­ти­зо­ва­них під­при­ємств Укра­ї­ни В’яче­слав Би­ко­вець. За йо­го сло­ва­ми, бі­знес на­сто­ро­жує прав­ка, за­про­по­но­ва­на На­та­лі­єю Яре­сько сто­сов­но роз­роб­ки по­ряд­ку кон­тро­лю за до­ся­гне­н­ням ве­ли­чи­ни до­хо­ду в один міль­йон. «Бі­знес по­бо­ю­є­ться, що та­ким чи­ном бу­де здій­сню­ва­ти­ся то­таль­ний кон­троль з тим, щоб пе­ре­свід­чи­ти­ся, чи пе­ре­ви­щує під­при­є­мець цю ме­жу. То­му, на мою дум­ку, по­вин­на бу­ти спів­пра­ця між бі­зне­сом та вла­дою в роз­роб­ці та­ко­го по­ряд­ку. Хо­ча бі­знес ба­чить, що Мін­фін не ду­же хо­че йти на спів­пра­цю. Йде­ться, зокре­ма, про но­ва­ції, пов’яза­ні із роз­роб­кою но­во­го По­да­тко­во­го ко­де­ксу», — го­во­рить він.

На дум­ку Би­ков­ця, для бі­зне­су бу­ло би лі­пше, ко­ли вла­да не ли­ше ска­су­ва­ла ка­со­ві апа­ра­ти для під­при­єм­ців з обі­гом мен­ше одно­го міль­йо­на гри­вень, а вза­га­лі від­тер­мі­ну­ва­ла про­цес їх за­про­ва­дже­н­ня. «В час, ко­ли в кра­ї­ні та­ка скру­та і бі­знес пе­ре­бу­ває в скла­дній си­ту­а­ції, ко­ли со­тні під­при­ємств при­пи­ня­ють ро­бо­ту або ско­ро­чу­ють штат. Це озна­чає, що хтось в цьо­му ду­же за­ці­кав­ле­ний», — го­во­рить В’яче­слав Би­ко­вець.

«Не вва­жаю, що МВФ — є істи­ною в остан­ній ін­стан­ції і по­трі­бно на­вчи­ти­ся бу­ду­ва­ти свій бі­зне­с­про­стір так, щоб МВФ за­хо­плю­вав­ся на­ши­ми до­ся­гне­н­ня­ми. На­віть най­до­ско­на­лі­ший до­свід не мо­жна слі­по пе­ре­кла­да­ти на Укра­ї­ну. Якщо ми ма­є­мо 175-те мі­сце із 188-ми по умо­вах під­клю­че­н­ня до еле­ктри­ки, то по­стає пи­та­н­ня, як в та­ко­му ви­пад­ку, вста­нов­лю­ва­ти всю­ди ка­со­ві апа­ра­ти?» — го­во­рить пер­ший ві­це-пре­зи­дент УСПП Сер­гій Про­хо­ров.

За йо­го сло­ва­ми, ка­со­ві апа­ра­ти вар­то вво­ди­ти на всіх під­при­єм­ців, але по­трі­бно цей про­цес зро­би­ти по­сту­по­вим, щоб не йти всу­пе­реч су­спіль­ній дум­ці. «На­сам­пе­ред по­трі­бно дба­ти про збе­ре­же­н­ня тих ро­бо­чих місць, які є за­раз, а вже по­тім по­сту­по­во роз­ви­ва­ти бі­знес. І то­ді він сам вста­нов­лю­ва­ти­ме РРО, — по­яснює Про­хо­ров. — То­му я вва­жаю, що та­ка жорс­тка ви­мо­га що­до вве­де­н­ня ка­со­вих апа­ра­тів не бу­де ре­а­лі­зо­ва­на. То­му що є ве­ли­кий спро­тив з бо­ку ма­ло­го та се­ре­дньо­го бі­зне­су, який по­ви­нен ста­ти май­бу­тнім на­шої еко­но­мі­ки».

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

30 ЧЕРВ­НЯ 2015 РО­КУ. ПІД­ПРИ­ЄМ­ЦІ ПІ­КЕ­ТУ­ЮТЬ ВРЕХОВНУ РА­ДУ З ВИ­МО­ГОЮ НЕ ЗО­БОВ’ЯЗУ­ВА­ТИ ЇХ З ЛИ­ПНЯ ВСТА­НОВ­ЛЮ­ВА­ТИ КА­СО­ВІ АПА­РА­ТИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.