Ли­стів — по­мен­ша­ло, ці­ни — зро­сли

Про змі­ни на рин­ку по­што­вої ло­гі­сти­ки 2014 ро­ку

Den (Ukrainian) - - Економіка -

по­слуг). Та­кож не мо­жна не вра­хо­ву­ва­ти змен­ше­н­ня спо­жив­чих мо­жли­во­стей укра­їн­ців на тлі еко­но­мі­чної си­ту­а­ції в кра­ї­ні», — роз­по­від­а­ють екс­пер­ти Укра­їн­ської асо­ці­а­ції ди­рект мар­ке­тин­гу.

Во­дно­час, за­зна­ча­ють екс­пер­ти УАДМ, ще одним чин­ни­ком, стри­му­ю­чим актив­ний роз­ви­ток рин­ку, є зро­ста­н­ня та­ри­фів на до­став­ку. «У спо­жи­ва­чів за­ли­шив­ся ко­ли­шній бю­джет, а ці­ни на по­слу­ги ви­ро­сли, та­ким чи­ном, лю­ди ви­тра­ти­ли стіль­ки ж, скіль­ки і 2013 ро­ку, але кіль­кість від­прав­лень у кіль­ко­сті змен­ши­ла­ся», — ка­жуть во­ни.

Во­дно­час, ре­зуль­та­ти до­слі­дже­н­ня по­ка­зу­ють, що ми­ну­ло­го ро­ку ві­дбу­ли­ся істо­тні змі­ни в пи­сьмо­вих від­прав­ле­н­нях. Що­до 2013 ро­ку вну­трі­шній ри­нок ли­стів ско­ро­тив­ся в гро­шо­во­му ви­ра­жен­ні на 15%, а що­до кіль­ко­сті — на 18,3%. Екс­пер­ти вва­жа­ють, що це за­галь­но­сві­то­вий тренд, і па­ді­н­ня пи­сьмо­вої ко­ре­спон­ден­ції про­дов­жу­ва­ти­ме­ться да­лі. Що сто­су­є­ться по­си­лок, то 2014 ро­ку їх кіль­кість в на­ту­раль­но­му ви­ра­жен­ні ско­ро­ти­ла­ся на 5,4%, при цьо­му об­сяг від­прав­ле­н­ня по­си­лок у вар­то­сті ви­ріс на 8,9% (пев­ною мі­рою, за ра­ху­нок зро­ста­н­ня та­ри­фів ком­па­ній).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.