Держ­під­при­єм­ство з ви­ро­бни­цтва со­лі втри­чі збіль­ши­ло об­ся­ги екс­пор­ту до ЄС

Den (Ukrainian) - - Економіка -

За ре­зуль­та­та­ми пер­шо­го пів­річ­чя Дер­жав­не під­при­єм­ство «Ар­тем­сіль» збіль­ши­ло об­ся­ги екс­пор­ту про­ду­кції в кра­ї­ни Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу в три ра­зи (на 200%) та збе­ре­гло об­ся­ги ви­до­бу­тку со­лі на рів­ні 2014 ро­ку. Про це по­ві­дом­ляє прес-слу­жба держ­під­при­єм­ства. «Цих ре­зуль­та­тів вда­ло­ся до­сяг­ти, не­зва­жа­ю­чи на близь­ке роз­та­шу­ва­н­ня до лі­нії фрон­ту, втра­ту най­біль­ших рин­ків збу­ту со­лі та про­бле­ми з ло­гі­сти­кою», — за­зна­ча­ють в ком­па­нії. От­же, цьо­го ро­ку під­при­єм­ство змі­цни­ло свої по­зи­ції на екс­порт­них рин­ках і збіль­ши­ло об­ся­ги по­ста­вок до кра­їн ЄС утри­чі в по­рів­нян­ні з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом ми­ну­ло­го ро­ку. Істо­тно зріс екс­порт до Поль­щі — на 85%, Сер­бії — на 22%, При­бал­ти­ки — на 17%. «Крім то­го, ко­мер­цій­на слу­жба під­при­єм­ства «Ар­тем­сіль» за цей час ре­а­лі­зу­ва­ла кон­тра­кти на по­ста­ча­н­ня со­лі для про­ми­сло­вої пе­ре­роб­ки на ве­ли­кі хі­мі­чні за­во­ди Угор­щи­ни, що до­зво­ли­ло збіль­ши­ти екс­порт со­ля­ної про­ду­кції в цю кра­ї­ну в 29 ра­зів (по­над 2000%), у по­рів­нян­ні з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом 2014 ро­ку. На­ра­зі ве­ду­ться пе­ре­го­во­ри на по­став­ку ще 120 ти­сяч тонн со­ло­но­го мі­не­ра­лу для спо­жи­ва­чів Угор­щи­ни», — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні. Та­кож най­ближ­чим ча­сом пла­ну­є­ться збіль­ше­н­ня по­ста­вок со­ля­ної про­ду­кції ДП «Ар­тем­сіль» в Бол­га­рію, Сло­ве­нію, Чор­но­го­рію, Че­хію, Сло­вач­чи­ну. На­га­да­є­мо, що на­при­кін­ці 2014 ро­ку тим­ча­со­вим ке­рів­ни­ком під­при­єм­ства «Ар­тем­сіль» був при­зна­че­ний Де­нис Фо­мен­ко. «На цьо­му тлі, у зв’яз­ку з втра­тою най­біль­ших спо­жив­чих рин­ків хар­чо­вої со­лі (Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція, тим­ча­со­во оку­по­ва­ні те­ри­то­рії До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей, Крим), під­при­єм­ство не ре­а­лі­зу­ва­ло по­над 100 ти­сяч тонн (близь­ко 40%) хар­чо­вої со­лі в пер­шо­му пів­річ­чі 2015 ро­ку, що ста­но­вить мен­ше 4% від за­галь­но­го об­ся­гу ре­а­лі­за­ції», — за­зна­ча­є­ться в по­ві­дом­лен­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.