Мі­на­гро­прод: «До кін­ця ро­ку бу­де зі­бра­но 60 міль­йо­нів тонн зер­на й екс­пор­то­ва­но май­же 37»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Цьо­го ро­ку Укра­ї­на мо­же зі­бра­ти близь­ко 60 міль­йо­нів тонн зер­но­вих куль­тур та екс­пор­ту­ва­ти у но­во­му 2015/2016 мар­ке­тин­го­во­му ро­ці до 37 міль­йо­нів тонн. Та­кий прогноз озву­чив мі­ністр аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Оле­ксій Пав­лен­ко, пе­ре­дає УНН з по­си­ла­н­ням на прес-слу­жбу Мі­на­гро­по­лі­ти­ки. «На но­вий зер­но­вий се­зон Мі­ні­стер­ство аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства, не­зва­жа­ю­чи на пе­си­мі­сти­чні про­гно­зи між­на­ро­дних екс­пер­тів, дає опти­мі­сти­чну оцін­ку. Укра­ї­на на­мо­ло­тить близь­ко 60 міль­йо­нів тонн зер­но­вих куль­тур. За ста­біль­но­го рів­ня вну­трі­шньо­го спо­жи­ва­н­ня у 27 міль­йо­нів тонн та ви­со­кої кон­ку­рен­ції на сві­то­во­му рин­ку, екс­порт, за по­пе­ре­дні­ми під­ра­хун­ка­ми, ста­но­ви­ти­ме від 34 до 37 міль­йо­нів тонн», — по­ві­до­мив Оле­ксій Пав­лен­ко. Та­кож він на­го­ло­сив на то­му, що до­ся­гне­н­ня про­гно­зних показників до­зво­лить до­ве­сти час­тку укра­їн­сько­го зер­на в об­ся­гах сві­то­вої тор­гів­лі для пше­ни­ці до 8%, а ку­ку­ру­дзи — до 15%. За да­ни­ми Держ­ста­ти­сти­ки, сіль­го­спви­ро­бни­ки Укра­ї­ни ми­ну­ло­го ро­ку зі­бра­ли 63,8 міль­йо­на тонн зер­но­вих та зер­но­бо­бо­вих куль­тур пі­сля до­роб­ки, що на 2,4% біль­ше по­рів­ня­но до 2013 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.