Яре­сько зу­стрі­не­ться з кре­ди­то­ра­ми на­сту­пно­го ти­жня

Den (Ukrainian) - - Економіка -

У спіль­но­му прес-ре­лі­зі Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів Укра­ї­ни та Спе­ці­аль­но­го ко­мі­те­ту кре­ди­то­рів за­зна­че­но, що пе­ре­го­во­ри на рів­ні мі­ні­стра фі­нан­сів та кре­ди­то­рів роз­по­чну­ться на­сту­пно­го ти­жня, пе­ре­дає УНН. «Укра­ї­на та чле­ни Спе­ці­аль­но­го ко­мі­те­ту кре­ди­то­рів до­ся­гли до­мов­ле­но­сті про умо­ви за­без­пе­че­н­ня кон­фі­ден­цій­но­сті, що до­зво­лить пред­став­ни­кам Мі­ні­стер­ства фі­нан­сів та кре­ди­то­рів про­ве­сти пе­ре­го­во­ри по су­ті мо­жли­во­го рі­ше­н­ня, які роз­по­чну­ться на­сту­пно­го ти­жня. Сто­ро­ни до­мо­ви­ли­ся про­во­ди­ти пе­ре­го­во­ри в ду­сі до­бро­че­сно­сті, без будь-яких по­пе­ре­дніх умов та ма­ю­чи на ме­ті до­ся­гне­н­ня уго­ди що­до умов бор­го­вої опе­ра­ції яко­мо­га швид­ше», — йде­ться у ре­лі­зі. На­га­да­є­мо, 30 черв­ня 2015 ро­ку у штаб-квар­ти­рі Між­на­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду у Ва­шинг­то­ні від­бу­ла­ся зу­стріч між де­ле­га­ці­єю Укра­ї­ни на чо­лі зі Спе­ці­аль­ним уря­до­вим упов­но­ва­же­ним з пи­тань бор­гу Ві­та­лі­єм Лі­со­вен­ком, чле­на­ми Спе­ці­аль­но­го ко­мі­те­ту кре­ди­то­рів Укра­ї­ни та пред­став­ни­ка­ми Між­на­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду. Зу­стріч на­да­ла мо­жли­вість для про­ду­ктив­но­го обмі­ну дум­ка­ми між її уча­сни­ка­ми що­до ма­кро­еко­но­мі­чних показників Укра­ї­ни та те­хні­чних аспе­ктів очі­ку­ва­ної бор­го­вої опе­ра­ції Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.