ЄБРР до­по­мо­же в по­став­ках га­зу і при­ва­ти­за­ції

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Єв­ро­пей­ський банк ре­кон­стру­кції і роз­ви­тку го­то­вий на­да­ти під­трим­ку Укра­ї­ні в ор­га­ні­за­ції по­ста­вок га­зу з Єв­ро­со­ю­зу і в пи­та­н­нях при­ва­ти­за­ції дер­жмай­на. Про це по­ві­до­мив пре­зи­дент Єв­ро­пей­сько­го бан­ку ре­кон­стру­кції і роз­ви­тку Су­ма Ча­кра­бар­ті, пи­ше УНІАН. «Ми­ну­ло­го ро­ку ми на­да­ли під­трим­ку в ор­га­ні­за­ції ре­вер­су зі Сло­вач­чи­ни. Цьо­го­річ ми за­ці­кав­ле­ні взя­ти участь у по­ді­бних про­е­ктах спіль­но з ін­ши­ми між­на­ро­дни­ми ін­сти­ту­та­ми, на­при­клад, Сві­то­вим бан­ком, щоб до­по­мог­ти ор­га­ні­зу­ва­ти по­ста­ча­н­ня га­зу з ЄС», — ска­зав він. Бан­кір та­кож за­ува­жив, що ЄБРР во­ло­діє ве­ли­ким до­сві­дом у на­пря­мі при­ва­ти­за­ції у ба­га­тьох кра­ї­нах ре­гіо­ну, то­му йо­го до­по­мо­гу в цій сфе­рі бу­де ефе­ктив­ною. «Ми го­то­ві на­да­ти Укра­ї­ні під­трим­ку в пи­тан­ні при­ва­ти­за­ції, як я й ска­зав Пре­зи­ден­ту. Але ми по­вин­ні чі­тко ро­зу­мі­ти, що бу­де про­да­ва­ти­ся, як це бу­де від­бу­ва­ти­ся і в який час», — за­зна­чив Ча­кра­бар­ті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.