ЄС на­дасть 1,8 мі­льяр­да гри­вень фі­нан­со­вої до­по­мо­ги

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко під­пи­сав За­кон про ра­ти­фі­ка­цію ме­мо­ран­ду­му що­до отри­ма­н­ня Укра­ї­ною ма­кро­фі­нан­со­вої до­по­мо­ги Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу в су­мі до 1,8 мі­льяр­да єв­ро. Про це по­ві­до­ми­ла прес-слу­жба гла­ви дер­жа­ви вчо­ра. Від­по­від­ний за­кон був про­го­ло­со­ва­ний Вер­хов­ною Ра­дою 18 черв­ня цьо­го ро­ку. Зокре­ма, в Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та на­га­да­ли, що від­по­від­ний ме­мо­ран­дум про вза­є­мо­ро­зу­мі­н­ня між Укра­ї­ною і ЄС що­до отри­ма­н­ня Укра­ї­ною ма­кро­фі­нан­со­вої до­по­мо­ги був під­пи­са­ний 22 трав­ня 2015 ро­ку в Ри­зі. До­ку­мент на­бу­ває чин­но­сті з да­ти отри­ма­н­ня Єв­ро­пей­ським Со­ю­зом офі­цій­но­го пи­сьмо­во­го по­ві­дом­ле­н­ня від Укра­ї­ни про ви­ко­на­н­ня усіх вну­трі­шньо­дер­жав­них про­це­дур, пе­ред­ба­че­них за­ко­но­дав­ством кра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.