Бі­знес-ом­буд­смен отри­мав уже 172 скар­ги від під­при­єм­ців

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Но­во­ство­ре­ний ін­сти­тут бі­знес-ом­буд­сме­на вже отри­мав 172 скар­ги від пред­став­ни­ків бі­знес-спіль­но­ти. Про це під час під­пи­са­н­ня ме­мо­ран­ду­му з Дер­жав­ною ре­гу­ля­тор­ною слу­жбою по­ві­до­мив бі­знес-ом­буд­смен Аль­гір­дас Ше­ме­та, пе­ре­дає ко­ре­спон­дент УНН. «Ми вже пра­цю­є­мо в пов­ну си­лу. Тро­хи біль­ше, ніж за три мі­ся­ці, ми отри­ма­ли 172 скар­ги від ма­ло­го, се­ре­дньо­го та ве­ли­ко­го бі­зне­су», — ска­зав він. Крім то­го, вчо­ра Ше­ме­та та го­ло­ва Дер­жав­ної ре­гу­ля­тор­ної слу­жби Ксе­нія Ля­пі­на під­пи­са­ли Ме­мо­ран­дум про по­ро­зу­мі­н­ня. До сло­ва, Ше­ме­та став бі­знес-ом­буд­сме­ном у гру­дні 2014 ро­ку. Зав­да­н­ням Ра­ди бі­знес-ом­буд­сме­на є роз­гляд скарг бі­зне­су, який пра­цює в Укра­ї­ні, на дії вла­ди і ро­бо­ту дер­жав­них ком­па­ній. Во­на по­ча­ла свою ді­яль­ність в Укра­ї­ні 20 трав­ня 2015 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.