«На­зад у май­бу­тнє»

У сто­ли­ці від­був­ся фе­сти­валь ін­но­ва­цій, на­у­ки та ми­сте­цтва

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

Три ти­ся­чі ква­дра­тних ме­трів, близь­ко се­ми ти­сяч від­ві­ду­ва­чів, 3D-прин­те­ри, дро­ни, до­пов­не­на ре­аль­ність та ми­сте­цтво. Так ми­ну­ли­ми ви­хі­дни­ми, 27-28 черв­ня, у сто­ли­ці про­хо­див фе­сти­валь ін­но­ва­цій та твор­чо­сті Make It Show. Про­тя­гом двох днів від­ві­ду­ва­чі за­хо­ду змо­гли по­бу­ва­ти у чи­слен­них май­стер­нях, на ле­кці­ях про­сто не­ба, зокре­ма від ві­до­мих стар­та­пе­рів, по­слу­ха­ти су­ча­сну му­зи­ку та по­ди­ви­ти­ся ху­до­жні ін­ста­ля­ції та остан­ні те­хні­чні ін­но­ва­цій­ні роз­роб­ки.

«Ми хо­ті­ли по­зна­йо­ми­ти гля­да­ча із но­вим фор­ма­том, по­ка­за­ти, що наука та су­ча­сні те­хно­ло­гії — це ці­ка­во і ве­се­ло, і мо­же бу­ти не ли­ше у фор­ма­ті кон­фе­рен­ції чи на­у­ко­вих фо­ру­мів для фа­хів­ців», — го­во­рить pr- ме­не­джер ком­па­нії SmileExpo, яка ор­га­ні­зу­ва­ла фе­сти­валь, Ан­тон Се­ле­зньов. Фа­кти­чно, фе­сти­валь фор­ма­ту ІТ-ми­сте­цтво в Укра­ї­ні від­був­ся впер­ше. Хо­ча, за сло­ва­ми Ан­то­на Се­ле­зньо­ва, сам по со­бі та­кий фор­мат — не но­вий, у Єв­ро­пі дав­но про­хо­дить до­ста­тньо ве­ли­ка кіль­кість по­ді­бних за­хо­дів. « То­му ми ви­рі­ши­ли зро­би­ти щось по­ді­бне в Укра­ї­ні для ві­тчи­зня­но­го гля­да­ча», — за­ува­жив він.

Вся те­ри­то­рія фе­сти­ва­лю бу­ла роз­ді­ле­на на кіль­ка зон — арт-галерея, ви­став­ко­ва зо­на, те­ри­то­рія для від­по­чин­ку та май­дан­чик з їжею.

«Та­кий со­бі «ві­не­грет» із рі­зних на­пря­мів — тро­хи но­вий та не­стан­дар­тний для гля­да­ча. То­му бу­ло до­во­лі скла­дно їх по­єд­на­ти між со­бою. І ми вва­жа­є­мо, що це нам вда­ло­ся. За­раз ми зби­ра­є­мо вра­же­н­ня від­ві­ду­ва­чів та уча­сни­ків і на­ра­зі жо­дних не­га­тив­них від­гу­ків не отри­ма­ли. Всі ка­жуть, що це — справ­ді

НО­ВИЙ ЕЛЕ­КТРО­ВЕ­ЛО­СИ­ПЕД ALL_BIKE_CONCEPT ПО­КЛИ­КА­НИЙ ПО­ЛЕГ­ШИ­ТИ НА­ВАН­ТА­ЖЕ­Н­НЯ НА ПО­ПЕ­РЕК ПІД ЧАС РУ­ХУ. ПЛА­НУ­Є­ТЬСЯ, ЩО АПА­РАТ БУ­ДЕ ЦІЛ­КОМ ВИ­КО­НА­НИЙ ІЗ КАР­БО­НУ, А ЯК ДЖЕ­РЕ­ЛО ЖИВ­ЛЕ­Н­НЯ НА НЬО­МУ ВСТА­НОВ­ЛЕ­НО ЛІ­ТІЙ-ФО­СФА­ТНІ БА­ТА­РЕЇ

ПОВ­НІ­СТЮ ЗА­НУ­РИ­ТИСЬ У СВІТ ВІР­ТУ­АЛЬ­НОЇ РЕ­АЛЬ­НО­СТІ ДАЄ ЗМО­ГУ ПРИ­СТРІЙ OCULUS RIFT. ОЧІ КО­РИ­СТУ­ВА­ЧА БА­ЧАТЬ ЛИ­ШЕ ТЕ ЗО­БРА - ЖЕ­Н­НЯ, ЯКЕ НА­ДАЄ ЕКРАН, А ВУ­ХА ЧУЮТЬ ЛИ­ШЕ ВІД­ПО­ВІД­НІ ЗВУ­КИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.