IТ-Чер­ні­гів: по­тен­ці­ал пра­цює на пер­спе­кти­ву

На хай-тек кар­ті «Дня» з’яви­ло­ся ще одне мі­сто

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

День» про­дов­жує по­до­ро­жу­ва­ти Укра­ї­ною, до­слі­джу­ю­чи ІТ-ма­пу кра­ї­ни. І в рам­ках про­е­кту « Ге­ор­га­фія ін­но­ва­цій » не­що­дав­но від­ві­дав Чер­ні­гів. Вар­то одра­зу ска­за­ти, що ІТ-рух в мі­сті ли­ше по­чи­нає за­ро­джу­ва­ти­ся, і сьо­го­дні вже з’ яв­ля­ю­ться пер­ші іні­ці­а­ти­ви, які фор­му­ють ІТ­спіль­но­ту Чер­ні­го­ва.

Від­так, із трав­ня цьо­го ро­ку тут від­крив­ся ре­гіо­наль­ний офіс цен­тру під­трим­ки ін­но­ва­цій та під­при­єм­ни­цтва iHUB. Фа­кти­чно, це пер­ший по­ту­жний осе­ре­док, який по­кли­ка­ний впро­ва­джу­ва­ти ти роз­ви­ва­ти ін­но­ва­ції на мі­сце­во­му рів­ні. « Я сам як ІТ- шник шу­кав со­бі мі­сце, де мо­жна бу­ло б зру­чно пра­цю­ва­ти, бо вдо­ма це бу­ло не ду­же ці­ка­во. Та­кої ло­ка­ції у нас не бу­ло, і то­му я ви­рі­шив, що тре­ба бра­ти іні­ці­а­ти­ву в свої ру­ки і ство­рю­ва­ти щось схо­же. Я зна­йшов лю­дей, яким спо­до­ба­ла­ся ця ідея » , — роз­по­від­ає ди­ре­ктор « iHUB Чер­ні­гів » Яро­слав Ци­га­нен­ко.

«На одно­му із за­хо­дів в Ки­є­ві, який про­во­див мі­сце­вий iHUB, до ме­не звер­нув­ся Яро­слав Ци­га­нен­ко ( сьо­го­дні — ди­ре­ктор iHUB в Чер­ні­го­ві) і роз­по­вів, що в Чер­ні­го­ві є ве­ли­че­зний по­тен­ці­ал, і то­му вар­то від­кри­ва­ти тут пред­став­ни­цтво iHUB. Ми зро­би­ли ви­ня­ток і за­пу­сти­ли не­ве­ли­кий пі­ло­тний про­ект. На­сам­пе­ред, ми хо­ті­ли пе­ре­ві­ри­ти, чи на­ша мо­дель пра­цю­ва­ти­ме в не­ве­ли­ких мі­стах», — по­яснює ди­ре­ктор ме­ре­жі цен­трів під­трим­ки ін­но­ва­цій та під­при­єм­ни­цтва iHUB, спів­за­снов­ник та ди­ре­ктор Seed Forum Ukraine Foundation Дми­тро По­до­лєв.

« День » по­бу­вав на одно­му із пер­ших за­хо­дів цен­тру ін­но­ва­цій — Chernihiv Startup Day, під час яко­го мі­сце­ву спіль­но­ту по­зна­йо­ми­ли із стар­тап- еко­си­сте­мою в Укра­ї­ні, роз­по­ві­ли, як тре­ба за­пу­ска­ти стар­тап в укра­їн­ських ре­а­лі­ях, та як стар­та­пи транс­фор­му­ють енер­ге­ти­чний се­ктор.

Як роз­по­від­а­ють са­мі ке­рів­ни­ки ко­вор­кін­гу, їх одра­зу зди­ву­ва­ло, на­скіль­ки ве­ли­кою ви­яви­ла­ся за­ці­кав­ле­ність мі­сце­вої спіль­но­ти до роз­ви­тку ІТ. «На за­хід за­ре­є­стру­ва­ло­ся близь­ко 80 осіб. Як нам по­ясни­ли, за­зви­чай при­хо­дить близь­ко 30%. Утім, ре­зуль­та­ти нас вра­зи­ли, адже за­ві­та­ло май­же 60 осіб, хоч зал для ви­сту­пів пе­ред­ба­чає зна­чно мен­шу кіль­кість місць » , — ка­же Яро­слав Ци­га­нен­ко.

За­га­лом же, за два мі­ся­ці ро­бо­ти, не­зва­жа­ю­чи на ма­лу кіль­кість ITшни­ків по­рів­ня­но з мі­ста­ми- міль­йон­ни­ка­ми, у спіль­но­ті « iHUB Чер­ні­гів » — вже по­над 500 уча­сни­ків. «Та­кож ми про­ве­ли по­над 20 ве­ли­ких за­хо­дів з 100% від­ві­ду­ва­н­ням. Ре­зуль­та­ти нас вра­зи­ли. Ми від­кри­ли для се­бе, що якраз ма­лень­кі мі­ста по­тре­бу­ють та­ких іні­ці­а­тив, як iHUB, і тре­ба на­віть біль­ше на них звер­та­ти ува­гу», — ка­же він. За сло­ва­ми ди­ре­кто­ра ме­ре­жі цен­трів під­трим­ки ін­но­ва­цій та під­при­єм­ни­цтва iHUB, по­зи­тив­ний пі­лот в Чер­ні­го­ві дав по­штовх до то­го, що по­трі­бно фо­к­усу­ва­ти­ся на мен­ших мі­стах. «За­раз ми роз­гля­да­є­мо Іва­но- Фран­ківськ, Тер­но­піль та Чер­нів­ці, спіл­ку­ва­ти­ме­мо­ся з мі­сце­вою вла­дою і пла­ну­є­мо від­кри­ва­ти там ре­гіо­наль­ні iHUBи», — до­дає Дми­тро По­до­лєв.

СТАР­ТА­ПИ ТА АУ­ТСОР­СИНГ

Крім цьо го, в міс ті вже дав но роз­ви­ва­ю­ться і рі­зно­ма­ні­тні ці­ка­ві стар­та­пи. Се­ред них — пла­тфор­ма, яка до зво ляє лю дям у бу­дья­кій то­чці мі­ста отри­му­ва­ти сма­чну їжу Mister.Am. Про­ект стар­ту­вав в лю­то­му цьо­го ро­ку, до цьо­го май же пів ро ку пра цю вав у тес то - во му ре жи мі. За цей час про ект об’ єд нав по над чо ти ри ти ся чі ко - ри­сту­ва­чів та 15 ре­сто­ра­нів. «На­ша ідея — аб­со­лю­тно ав­то ма­ти­зу­ва ти про цес. Ми вста нов лю є мо план­шет із на­шим ПЗ, і ре­сто­ра­ни пра­цю­ють бу­кваль­но в два клі­ки, одним — при­йма­ю­чи за­мов­ле­н­ня, дру гим — ви да ва ти за мов лен - ня » , — роз по ві дає іні ці а тор про - ек ту Ярос лав Ци га нен ко. За йо го сло­ва­ми, сьо­го­дні ко­ман­да роз­гля- дає мо­жли­вість ви­хо ду в ін­ші мі­ста і вже отри­ма­ла кіль­ка про­по­зи­цій по­ши­рю­ва­ти про­ект у Льво­ві, Оде­сі то­що.

Ще один ві до мий міс це вий стар­тап, який вже пра­цює на все­ук ра їнсь ко му рів ні — Luckyprice Вла дис ла ва Ли ша фая. Це сер віс, за до­по­мо­гою яко­го мо­жна ви­гра­ти зниж ку в ін тер нет- ма га зи ні. Тоб­то лю­ди­на в со­цме­ре­жах чи на ін ших сай тах по ши рює ін фор ма - цію ма­га­зи­ну, та­ким чи­ном за­ро­бля­ю­чи со­бі бо­ну­си, які по тім кон­вер­ту­ю­ться у зниж­ку.

За га лом же, роз по ві дає Яро - слав, сьо­го­дні до­во­лі скла­дно фор - му ва ти ІТ- спіль но ту Чер ні го ва, ад же міс то зна хо дить ся не да ле ко від сто ли ці. « Чер ні гів — до­во­лі інер т не та сон не міс то, як що по - рів­ню­ва­ти йо­го з Оде­сою, Льво­вом чи Ки­є­вом. Нам по­трі­бно під­тя­гу­ва ти ся і є на ко го рів ня ти ся. Та - кож не­до­лі­ком є те, що ми зна­хо­ди мо ся близь ко до сто ли ці. То му кож на лю ди на, от ри мав ши мі ні - маль ний до свід в ІТ, од ра зу їде в Ки­їв», — ка­же він.

Влас не, та ка си ту а ція при та - ман­на для біль­шо­сті укра­їн­ських міст, ство рює хо ро ші умо ви для роз вит ку аут сор син го вих ком па - ній, які мо­жуть еко­но­ми­ти на за­ро­бі­тній пла­ті для спів­ро­бі­тни­ків чи орен­ді при­мі­ще­н­ня. До одних із най біль ших міс це вих аут сор син - го­вих ком­па­ній на­ле­жить JBS.

Та­кож із 2000 ро­ку тут пра­цює ком­па­нія Soft Industry, що спе­ці­а­лі­зу­є­ться на по­слу­гах у сфе­рі роз­роб­ки про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня, веб роз роб ках, рі шен нях у сфе рі без пе ки VoIP, про ек тах, пов’ яза - них з елек т рон ною ко мер ці­єю. Сьо год ні тут пра цює май же 50 пра­ців­ни­ків.

Ще од на ком па нія SysIQ зай - ма єть ся на дан ням по слуг у сфе рі роз­роб­ки про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня для ін­тер­нет-ма­га­зи­нів та еле­ктрон­ної ко­мер­ції, а та­кож за­без­пе­чен ні хос тин гу, роз роб ці та під - трим ці ін тер нет- про ек тів з ве ли - ким на ван та жен ням та ін­тер не­тмар­ке­тин­гу. Го­лов­ний офіс ком­па­нії — в Сан- Фран цис ко. Цен т ри роз­роб­ки в Укра­ї­ні роз­та­шо­ва­ні у Ки­є­ві, Він­ни­ці, Ма­рі­у­по­лі, Ужго­ро ді, Лу гансь ку та Чер ні го ві. SysIQ вхо­дить до най­біль­ших ком­па ній- роз роб ни ків на Укра ї ні, а та кож є чле ном Аме ри кансь кої тор­го­вель­ної па­ла­ти в Укра­ї­ні.

Се ред ін ших ком па ній — і DataArt, яка ми­ну­ло­го ро­ку на ба­зі Чер ні гівсь ко го по лі тех ніч но го уні вер си те ту ство ри ла за галь но - уні­вер­си­тет­ську ла­бо­ра­то рію.

Крім цьо го, ІТ у Чер ні го ві мо­жна на­вчи­ти­ся в фі­лі­а­лі ака­де­мії ШАГ.

СПІВ­ПРА­ЦЯ ІЗ ВЛА­ДОЮ

Як роз­по­ві­ли «Дню» пред­став­ни­ки ІТ-спіль­но ти Чер­ні­го­ва, під­трим­ки від ор­га­нів мі­сце­вої вла­ди прак тич но не має. Та й во на їм не зов­сім по­ки що по­трі­бна. «Я при­хиль ник то го, щоб вла да не за ва - жа­ла бі­зне­су. Не хо­че­ться та­кож, щоб нас ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли як май­дан­чик для чер­го­во­го пі­а­ру на по­за­чер­го­вих ви­бо­рах. Го­лов­не, щоб нам да ва ли роз ви ва ти ся, — ка же Ярос лав Ци га нен ко. — По ки що ми шу­ка­є­мо рі­зні спосо­би вза­є­мо­дії із вла­дою і го­то­ві до­по­ма­га­ти і пред с тав ля ти міс це для роз ро бок со­ці­аль­них іні­ці­а­тив, та­ких як ро­зум­не мі­сто чи еле­ктрон­не уря­ду­ва­н­ня».

«У Чер­ні­го­ві у нас із під­трим­кою роз­ви­тку ІТ — не ду­же до­бре, але ми на ма га є мо ся пра цю ва ти в цьо му на прям ку і роз ви ва ти ІТ в мі­сті», — ка­же мі­сце­вий акти­віст Мак сим Ко пис т ко. « 2013 ро ку я ро­бив со­ці­аль­ні сто­рін­ки для то­го, щоб вла да мог ла ко му ні ку ва ти із лю­дьми, але від мо­го про­е­кту від­мо ви ли ся, оскіль ки їм це бу ло не по тріб но. Зви чай но, під час Май - да­ну лю­ди пи­са­ли на цю сто­рін­ку зі спо ді ван ням, що їм да дуть від - по­відь, але її так і не бу­ло», — роз­по­від­ає він.

Оче вид но, що в май бут ньо му та кі іні ці а ти ви ма ти муть кра щі пер с пек ти ви для роз вит ку, ад же вже сьо год ні у міс ті, де роз ви ток ІТ не сто їть на пер шо му міс ті, як по­мі­тно, вже ро­би­ться чи­ма­ло ко - ри­сних ре­чей.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.