До вас про­мов­ля­ють... скуль­пту­ри Віль­ню­са

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Ва­силь КА­ПКАН, Віль­нюс, фо­то ав­то­ра

Зав­дя­ки про­е­кту Цен­тру су­ча­сно­го ми­сте­цтва мо­жна по­чу­ти... Та­ра­са Шев­чен­ка

Адам Мі­цке­вич, пи­сьмен­ник Ро­ман Ґа­рі, спі­вак Франк Зап­па та... лі­кар Ай­бо­лить (справ­жній йо­го про­то­тип Це­мах Шабад, який ме­шкав у Віль­ню­сі). Є та­кож Лі­хтар­ник та Стра­жник во­ріт мі­ста, Ан­гел і Ру­сал­ка За­річ­чя (ра­йо­ну мис­тців у Ста­ро­мі­сті). Та­кож до вас про­мо­вить уосо­бле­ний у ге­рої ко­ро­ткої но­ве­ли Пя­трас Ві­зба­рас — один із пар­ти­за­нів Ли­тви, що за­ги­нув у 50-х ро­ках ХХ ст. бі­ля бу­дів­лі КГБ у Віль­ню­сі.

Текс­ти ство­ре­но ві­до­ми­ми ли­тов­ськи­ми пи­сьмен­ни­ка­ми, озву­че­но акто­ра­ми і спів­а­ка­ми, а скуль­пту­ри не­ли­тов­ців го­во­рять та­кож і сво­ї­ми рі­дни­ми мо­ва­ми, і з лег­ким акцен­том — ли­тов­ською та ан­глій­ською.

Ли­тов­ські мис­тці спо­ді­ва­ю­ться, що те­пер не тіль­ки скуль­пту­ри до лю­дей, а й са­мі лю­ди біль­ше го­во­ри­ти­муть, зно­ву зна­йдуть між со­бою та­ке ж по­ро­зу­мі­н­ня, як то бу­ло у ста­рі до­брі ча­си. Пред­став­ле­н­ня акції, її ма­па (усе ли­тов­ською мо­вою) — на ін­тер­не­тній сві­тли­ці http:// www. mmcentras.lt/idomybes/9#zemela pis-7684.

При­єм­ної зу­стрі­чі!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.