«Усі ми ма­є­мо до­кла­сти зу­силь»

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Бог­дан ЯНО­ВИЧ, ма­гістр куль­ту­ро­ло­гії, на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Во­ло­ди­мир-Во­лин­сько­го істо­ри­чно­го му­зею іме­ні Оме­ля­на Двер­ни­цько­го Facebook-ко­ри­сту­вач Ludvila TRASKOVSKAYA

ку іс то рію, іс то ри ко- куль тур ну спад щи ну. Та що там іно зем ці. На­віть лю­ди зі схо­ду Укра­ї­ни вра­же­ні тим, від­мін­ним від їхньо­го, жи­т­тям, яке во­ни ба­чать, по­бу­вав­ши на ек скур сії на за хо ді Укра ї - ни — на по­ру­біж­жі з Єв­ро­со­ю­зом.

При кро, що, по чи на ю чи з 1991 ро ку, вла да зро би ла ду же ма ло для ство рен ня по туж них мас- ме діа, які б мог ли мо ва ми між­на­ро­дно­го спіл­ку­ва­н­ня до­но­си ти сві ту прав ди ву ін фор ма цію про Укра­ї­ну, її істо­рію, куль­ту­ру, ми ро люб ні на строї ук ра їнсь ко го на­ро­ду, на­ші пра­гне­н­ня ста­ти рів­но­прав­ним чле­ном єв­ро­пей­ської і сві­то­вої спіль­но­ти.

Який же ви­хід? Я ду­маю, що тре­ба вве­сти у ранг дер­жав­ної по­лі­ти­ки, зро­би­ти стра­те­гі­чним зав­да­н­ням Укра­ї­ни та­кі прі­о­ри­те­ти:

че рез те ле ба чен ня, ра діо, Ін­тер­нет, пре­су іно­зем­ни­ми мо­ва­ми до но си ти сві ту прав ди ву ін - фор ма цію про ми ну ле і су час не Укра­ї­ни;

спри­я­ти роз­ви­тку між­на­ро­дно­го ту­ри­зму і зав­дя­ки цьо­му ство­рю­ва­ти по­зи­тив­ний імідж Укра­ї­ни;

дип ло ма ти, сту ден ти, які на вча ють ся за кор до ном, ма­ють бу­ти своє­рі­дни­ми по­сла­ми до­брої во лі і по пу ля ри зу ва ти Укра ї ну в кра­ї­нах їх пе­ре­бу­ва­н­ня.

Зре­штою, вла­да і на­род ма­ють пра­цю­ва­ти на еко­но­мі­чне і куль­тур не під не сен ня Укра ї ни, щоб нас по ва жа ли як рів но го се ред рів­них у сві­ті.

Доб ре, що та ке ав то ри тет не ви­да­н­ня, як га­зе­та «День», до­кла­дає чи­ма­ло зу­силь для ство­ре­н­ня по зи тив но го імід жу Укра ї ни се - ред мі­жна­ро­дної спіль­но­ти.

Ві­ри­ться, що ко­лись не­о­дмін­но збу­ду­ться сло­ва ні­ме­цько­го фі­ло­со­фа Йо­га­на Гер­де­ра: «Укра­ї­на ста­не но­вою Гре­ці­єю, в цій кра­ї­ні чу до вий клі мат, щед ра зем ля, її ве ли кий і му зич но об да ро ва ний на­род про­ки­не­ться ко­лись для но­во­го жи­т­тя».

Тіль­ки всі ми ма­є­мо до­кла­сти для цьо­го зна­чних зу­силь. нас не пар­ла­мент­сько- пре­зи­дент­ська ре­спу­блі­ка? Чо­му Пре­зи­дент тя­гне ков­дру на се­бе?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.