«Справ­ді чи­та­ють!»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

Віт чиз ня ні бі б ліо те ка рі все ча­сті­ше ви­га­ду­ють рі­зно­ма­ні­тні ак ції, по кли ка ні за лу ча ти ук - ра­їн­ців до чи­та­н­ня. На День мо­ло­ді, який при­пав на ми­ну­лі ви­хі­дні, на­тхнен­на успі­хом «Лі­те­ра­тур­но­го еска­ла­то­ра» (див. за­мі­тку в №43 від 13-14 бе­ре­зня ц. р.) Мо ло діж на сек ція Укра - їн­ської бі­бліо­те­чної асо­ці­а­ції ор­га ні зу ва ла чер го вий флеш моб. Йо­го уча­сни­ки ма­ли сфо­то­гра­фу­ва­ти­ся з книж­кою улю­бле­но­го пи­сьмен­ни­ка в ру­ках на тлі вка­зів­ни­ка мі­ста або ву­ли­ці, що має йо­го ім’я. Зні­мок слід бу­ло роз - мі­сти­ти на сво­є­му ава­та­рі у со­цме­ре­жах з хе­ште­гом #denmolodi. «Сво­єю акці­єю ми на­ма­га­ли­ся акцен­ту­ва­ти на то­му, що мо­лодь ни­ні справ­ді чи­тає, — роз­по­від­ає в коментарі «Дню» го­ло­ва Мо­ло­ді­жної се­кції УБА Окса­на Бо­я­ри­но ва. — Ві рю, що не остан ню роль у цьо­му ві­ді­гра­ють бі­бліо­те­ки, які сьо­го­дні ча­сто пе­ре­тво­рю­ю­ться на справ­жні твор­чі май­стер­ні, мі­сця про­ве­де­н­ня ве­чі­рок, ха­би, в яких зби­ра­ю­ться лю­ди зі спіль­ни­ми ін­те­ре­са­ми».

ФО­ТО НА­ДА­НО ОР­ГА­НІ­ЗА­ТО­РА­МИ АКЦІЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.