Ку­ме­дне дій­ство...

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на ГАВ­РИ­ЛЮК

Ні­ко­ли не по­ду­ма­ла, що зви­чна ди­тя­ча за­ба­ва мо­же роз­ро­сти­ся до та­ких мас­шта­бів. А тим па­че що у ці­єї по­дії є не­злі­чен­на кіль­кість ша­ну­валь­ни­ків і на­віть свої вла­сні вра­жа­ю­чі рекорди. На­при­клад, ре­корд, вста­нов­ле­ний 1994 ро­ку Хор­стом Ор­та­ма­ном, який за­пу­стив кі­сто­чку на 29 ме­трів... Від­то­ді ще ніх то йо го не « пе ре плю - нув». Ось та­кі при­стра­сті мо­жуть роз­го­рі­ти­ся нав­ко­ло одні­сінь­кої вишневої кі­сто­чки!

У ме­не з ви­шня­ми не менш га­ря­чі сто­сун­ки — я їх ду­же лю­блю, пев­но, як, ма­буть, і всі. До ре­чі, че­ре­шні — це теж ви­шні. Їхня справ­жня на­зва — «пта­ши­на ви­шня», а на­ша зви­чна ки­слу­ва­то-тер­пка яго- да — то є «ки­сла ви­шня». Та хоч би яку на­зву ма­ли ці яго­ди — во­ни все одно не­аби­які улю­бле­ни­ці в на­шій ку­хні та куль­ту­рі за­га­лом. Адже ва­ре­ни­ки з ви­шня­ми та ви­шне­вий са­док — до пев­ної мі­ри є сим­во­ла­ми Укра­ї­ни. Про ви­шне­ве де­ре­во на­віть є ле­ген­да... За нею чер­во­ні ягідки сим­во­лі­зу­ють кра­плин­ки кро­ві жін­ки, що ці­ною вла­сно­го жи­т­тя за­хи­сти­ла від роз­бій­ни­ків свою осе­лю і до­чку. Тож ви­шня — обе­рег укра­їн­ської ха­ти, сим­вол недоторканності рі­дно­го до­му...

На­віть не зна­ю­чи ці­єї ле­ген­ди, я ма­ла са­ме та­кі асо­ці­а­ції, адже ще з ди­тин­ства пам’ятаю ви­шні та че­ре­шні в ба­бу­си­но­му сад­ку. Під ни­ми ми­на­ло моє мрій­ли­ве ди­тин­ство, а бли­ску­чі со­ко­ви­ті ягідки на по­двій­но­му хво­сти­ку, по­че­пле­ні на ву­шко, й до­сі ви­да­ю­ться ме­ні най­лі­пшою при­кра­сою...

МА­ЛЮ­НОК АВ­ТО­РА

5 ли­пня в Мі­чи­га­ні (США) вже по­над со­рок ро­ків

від­бу­ва­є­ться Між­на­ро­дний фе­сти­валь з плю­ва­н­ня ви­шне­ви­ми

кі­сто­чка­ми

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.