Те­ле­про­гно­зи й те­ле­при­пу­ще­н­ня

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЛОСЄВ

Чо­му на За­хо­ді не ро­зу­мі­ють, що ре­ван­шизм Ро­сії є сьо­го­дні най­біль­шою за­гро­зою у сві­ті?

На ICTV не­втом­ний, зда­є­ться, Ан­дрій Ку­ли­ков, який не зби­ра­є­ться у лі­тню від­пус­тку (нар­де­пи, бе­ріть при­клад з жур­на­лі­ста!), у про­гра­мі «Сво­бо­да сло­ва» по­ста­вив сво­їй ау­ди­то­рії за­пи­та­н­ня: чи мо­же ін­фор­ма­цій­на сві­то­ва вій­на пе­ре­ро­сти в ре­аль­ну? По­ки на­род ду­мав над від­по­від­дю, до мі­кро­фо­ну в сту­дії ви­йшов спі­кер Вер­хов­ної Ра­ди Во­ло­ди­мир Грой­сман з гім­ном на честь де­цен­тра­лі­за­ції. По­ча­ток йо­го спі­чу був грі­зно­е­пі­чним: «Ми по­бу­ду­ва­ли цен­тра­лі­зо­ва­ну ко­рум­по­ва­ну дер­жа­ву». Ви­хо­дить, що ко­ру­пція — на­слі­док цен­тра­лі­за­ції. Більш ніж спір­на ідея. У сві­ті є чи­ма­ло цен­тра­лі­зо­ва­них і не ду­же ко­рум­по­ва­них дер­жав, і є дер­жа­ви фе­де­раль­ні (де­цен­тра­лі­зо­ва­ні за ви­зна­че­н­ням) з пов­ним роз­гу­лом ко­ру­пції. Ни­ні в Укра­ї­ні вла­да по­стій­но по­вто­рює ман­три про де­цен­тра­лі­за­цію, ви­да­ю­чи її за па­на­цею від усіх бід. Ко­лись у цій ро­лі «бла­гої ві­сті» для на- ції ви­сту­па­ли при­ва­ти­за­ція й ри­нок. Пер­ше зве­ло­ся до за­хо­пле­н­ня за­галь­но­на­ціо­наль­но­го май­на вузь­ким ко­лом спри­тних лю­дей (те­пер їх на­зи­ва­ють олі­гар­ха­ми й не зна­ють, як по­збу­ти­ся), а дру­ге ви­я­ви­ло­ся ба­наль­ним ба­за­ром, який на­віть еле­мен­тар­ної кон­ку­рен­ції не за­без­пе­чує, за­те де­мон­струє ви­со­кий рі­вень мо­но­поль­них змов. Те­пер ось чу­до із чудес — де­цен­тра­лі­за­ція, яка ні­би­то розв’яже усі на­ші про­бле­ми. Вла­ду обі­ця­ють пе­ре­да­ти на мі­сця. А хто у нас на мі­сцях, на­при­клад, у ра­йо­ні? Гла­ва адмі­ні­стра­ції, про­ку­рор, на­чаль­ник мі­лі­ції. Во­ни де­цен­тра­лі­за­ції бу­дуть ра­ді, так са­мо, як і се­па­ра­ти­сти всіх ма­стей. Тіль­ки не тре­ба че­ка­ти свя­та мі­сце­вої де­мо­кра­тії — йо­го не бу­де. Від то­го, що ча­сти­ну ко­ру­пцій­них схем пе­ре­да­дуть з цен­тру в ра­йо­ни й обла­сті — ні­чо­го на кра­ще не змі­ни­ться, а на всі на­ші те­ри­то­рії Ми­ха­ї­лів Са­а­ка­шві­лі не на­па­се­шся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.