«Лі­ки» від па­трі­о­ти­зму

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

Укра­їн­ські ме­ди­ки про те, чо­му ТБ не вчить лю­би­ти Ба­тьків­щи­ну

Крім вій­сько­вих, чи не най­біль­ший тя­гар від­по­від­аль­но­сті остан­ніх пів­то­ра ро­ку ліг на пле­чі укра­їн­ських лі­ка­рів. Що­ден­но ря­ту­ю­чи жи­т­тя і здо­ров’я бій­ців, не­рід­ко во­ни вза­га­лі не за­ли­ша­ють віль­но­го ча­су на вла­сні по­тре­би. Не­що­дав­но в Укра­ї­ні від­зна­ча­ли День ме­ди­чно­го пра­ців­ни­ка, але чи го­то­ве на­ше су­спіль­ство пе­ре­йма­ти­ся про­бле­ма­ми ме­ди­чної спіль­но­ти, ча­сті­ше, ніж один раз на рік? Як і в ін­ших ви­пад­ках, чи­ма­ло за­ле­жить тут від те­ле­ба­че­н­ня. Яким по­стає образ укра­їн­сько­го лі­ка­ря на екра­ні? Чи роз­гля­да­ють те­ле­ка­на­ли здо­ров’ я як цін­ність й чи про­па­гу­ють здо­ро­вий спо­сіб жи­т­тя се­ред гля­да­чів? Як за­хи­сти­ти обго­во­ре­н­ня ме­ди­чних про­блем на екра­ні від про­фа­на­ції та ма­ні­пу­ля­цій? Про все це, а та­кож про влас- ні те­ле­сма­ки укра­їн­ські лі­ка­рі роз­по­ві­ли у тра­ди­цій­но­му опи­ту­ван­ні від «Дня». Ка­те­ри­на АМО­СО­ВА, ре­ктор На­ціо­наль­но­го ме­ди­чно­го уні­вер­си­те­ту ім. О.О. Бо­го­моль­ця, до­ктор ме­ди­чних на­ук:

— Те­ле­ві­зор вми­каю пе­ре­ва­жно уве­че­рі як фон, ко­ли при­хо­джу з ро­бо­ти. Хо­ті­ла б ди­ви­ти­ся ще й у ви­хі­дні, але там на­справ­ді не­має чо­го ди­ви­ти­ся. Зав­жди пе­ре­гля­даю хі­ба що новини. Со­ром­но зі­зна­ти­ся, але як «Сан­та-Бар­ба­ру» див­лю­ся та­кож ток-шоу — щоб зна­ти, ко го за про си ли і хто який ме­седж на­ма­гав­ся «про­да­ти» гро­ма­дя­нам Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.