Те­ле­про­гно­зи й те­ле­при­пу­ще­н­ня

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЛОСЄВ

Чо­му на За­хо­ді не ро­зу­мі­ють, що ре­ван­шизм Ро­сії є сьо­го­дні най­біль­шою за­гро­зою у сві­ті?

мі­сця для но­вих ді­я­чів про­сто не­має. Дій­сно, одна й та са­ма ка­дро­ва ко­ло­да пе­ре­да­є­ться від Крав­чу­ка до Ку­чми, від Ку­чми до Ющен­ка, по­тім до Яну­ко­ви­ча, від ньо­го до По­ро­шен­ка.

Із цьо­го при­во­ду ду­же різ­ко на ка­на­лі «112» ви­сло­вив­ся ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту тра­сфор­ма­ції су­спіль­ства Олег Со­скін. Він по­ді­лив­ся ці­лою низ­кою стра­шних про­гно­зів. На пе­ре­ко­на­н­ня Оле­га Со­скі­на, По­ро­шен­ко пов­ні­стю пі­шов шля­хом Ку­чми, й усі здо­ро­ві си­ли ма­ють ви­сту­пи­ти за ім­пі­чмент Пре­зи­ден­та. Гість сту­дії про­ко­мен­ту­вав див­не й для ме­не звер­не­н­ня ни­ні­шньо­го Пре­зи­ден­та до Кон­сти­ту­цій­но­го Су­ду з при­во­ду за­ко­ну про по­збав­ле­н­ня Яну­ко­ви­ча зва­н­ня пре­зи­ден­та: ні­би­то По­ро­шен­ко на­ма­га­є­ться ти­хо ре­а­ні­му­ва­ти по­пе­ре­дній ре­жим... Так во­но чи не так, ска­за­ти важ­ко, але в ді­яль­но­сті вла­ди все біль­ше не­зро­зумі­лих, за­гад­ко­вих для мас мо­мен­тів: за­гра­ва­н­ня з агре­со­ром, тор­гів­ля з те­ро­ри­ста­ми, до­по­мо­га оку­пан­там у Кри­му, пе­ре­слі­ду­ва­н­ня до­бро­воль­чих ба­таль­йо­нів і ба­га­то ін­шо­го. Тут не­дав­но А.Яце­нюк на кіль­кох те­ле­ка­на­лах зви­тя­жно від­ра­пор­ту­вав: « Ми по­зба­ви­ли­ся олі­гар­хів у га­зо­вій сфе­рі » . А ко­му на­ле­жать на­ші обл­га­зи? На­зва­ти? Ма­буть, Яце­нюк не знає...

«ЩО ТИ ЗРО­БИВ ДЛЯ ДЕ­О­КУ­ПА­ЦІЇ КРИ­МУ?»

А ТРК «Чор­но­мор­ська» пройшлася по де­пу­тат­ській гро­мад­сько­сті у ВР із за­пи­та­н­ням: « Що ти зро­бив для де­о­ку­па­ції Кри­му? » Ко­ли­шній жур­на­ліст Сер­гій Ле­щен­ко від­рі­зав: « Це не моя те­ма». А я на­їв­но ду­мав, що це те­ма ко­жно­го укра­їн­сько­го па­трі­о­та. «Вер­хов­ний лю­стра­тор» Єгор Со­бо­лєв, яко­го остан­нім ча­сом пе­ре­тво­рю­ють на де­да­лі ко­мі­чні­шу фі­гу-

Зві­сно, на те­ле­ка­на­лі не «пе­да­лю­ва­ли » , що « про­то­ко­ли » — це дав­но ви­кри­та фаль­шив­ка, на­пи­са­на та­ла­но­ви­тим пу­блі­ци­стом Ма­тві­єм Го­ло­він­ським під по­кро­ви­тель­ством ро­сій­ській по­лі­ції. До ре­чі, Ми­ко­ла II, який спо­ча­тку сприйняв « про­то­ко­ли » з ен­ту­зі­а­змом, був вель­ми за­сму­че­ний, ко­ли ді­знав­ся, що це фаль­шив­ка. Але ви­кри­т­тя не за­ва­ди­ло текс­ту на­бу­ти ве­ли­кої по­пу­ляр­но­сті в спе­ци­фі­чних ко­лах. Він був ви­ве­зе­ний ро­сій­ськи­ми бі­ло­емі­гран­та­ми до Ні­меч­чи­ни й за по­се­ре­дни­цтва уро­джен­ця Ро­сій­ської ім­пе­рії Аль­фре­да Ро­зен­бер­га зі­грав чи­ма­лу роль у фор­му­ван­ні сві­то­гля­ду Адоль­фа Гі­тле­ра й зро­бив свій зло­ві­сний вне­сок у Го­ло­кост. Про­дов­жу­ю­чи сі­я­ти не­на­висть і сьо­го­дні, фаль­шив­ка по­сі­дає по­че­сне мі­сце на сай­ті те­ро­ри­сти­чно­го ру­ху «ХАМАС».

А крім цьо­го « Пла­не­та » актив­но про­па­гує витоки й осно­ви « Рус­ско­го ми­ра » . Зро­зумі­ло, На­ціо­наль­на ра­да з те­ле­ба­че­н­ня й ра­діо­мов­ле­н­ня ні про що по­ді­бне не здо­га­ду­є­ться. А як­би й зна­ла — що з то­го?

На «5-му ка­на­лі» дня­ми шеф На­цра­ди пан Ар­те­мен­ко гір­ко скар­жив­ся ве­ду­чо­му Ро­ма­ну Чай­ці на без­си­л­ля сво­єї ор­га­ні­за­ції. І Чай­ка під­бив нев­ті­шний під­су­мок, що все за­ле­жить від мо­раль­но­го рів­ня кон­кре­тно­го жур­на­лі­ста. А якщо він ниж­че плін­ту­са?

А на ра­діо « Ве­сти » Ма­твій Га­на­поль­ський у пря­мо­му ефі­рі те­ле­фо­ну­вав нар­де­по­ві Ан­то­ну Ге­ра­щен­ку із за­пи­та­н­ням: чо­му, мов­ляв, у ре­да­кції одно­ймен­ної га­зе­ти мі­лі­ція про­во­дить об­шук, ви­лу­чає жорс­ткі ди­ски з комп’ юте­рів, за­би­рає сер­ве­ри й що ро­би­ти, якщо з цим же при­йдуть і на ра­діо. Зві­сно, Га­на­поль­ський щось там зга­ду­вав про сво­бо­ду сло­ва.

А Шу­стер зі­брав у сту­дії оде­ський де­мо­кра­ти­чний бо­монд і ви­вів до мі­кро­фо­на Ми­ха­ї­ла Са­а­ка­шві­лі, який мав роз­по­ві­сти, як він зби­ра­є­ться управ­ля­ти Оде­ською обла­стю. Екс- пре­зи­дент Гру­зії роз­по­від­ав про свої пер­ші вра­же­н­ня від «пер­ли­ни бі­ля мо­ря». Як ви­я­ви­ло­ся, об­ста­нов­ка там, як на Си­ци­лії, ко­ли іта­лій­ський уряд ще не за­гнав та­мо­шню ма­фію в рам­ки при­стой­но­сті. Са­а­ка­шві­лі не по­бо­яв­ся за­яви­ти, що всі ни­тки від оде­ських ма­фі­о­зі ве­дуть до Ки­є­ва, в най­ви­щі ка­бі­не­ти.

Но­вий гла­ва ОДА Оде­щи­ни ви­го­ло­сив по­лум’яну ан­ти­ко­ру­пцій­ну про­мо­ву. Скіль­ки їх ми вже чу­ли. Але, зро­зумі­ло, з Са­а­ка­шві­лі бу­ло не­мо­жли­во не по­го­ди­ти­ся. Дій­сно, осно­вою « рус­ско­го ми­ра » є ко­ру­пція як спо­сіб існу­ва­н­ня су­спіль­ства й дер­жа­ви. Дій­сно, бо­роть­ба з ко­ру­пці­єю має по­зба­ви­ти нас ім­пер­ської ідентичності. Дій­сно, Укра­ї­на зо­бов’ яза­на ста­ти успі­шною дер­жа­вою, іна­кше са­ме її існу­ва­н­ня не га­ран­то­ва­не.

Що ж у пер­шо­чер­го­во­му по­ряд­ку зби­ра­є­ться зро­би­ти шеф Оде­ської ОДА? По­мі­ня­ти всіх лю­дей на мі­сце­вій ми­тни­ці, бо без­за­ко­н­ня. За­без­пе­чи­ти пов­ну про­зо­рість апа­ра­ту. При­бра­ти всіх ко­рум­по­ва­них чи­нов­ни­ків у мі­лі­ції, про­ку­ра­ту­рі, стру­кту­рах обла­сної адмі­ні­стра­ції, в по­да­тко­вих слу­жбах. Ма­кси­маль­но спро­сти­ти адмі­ні­стру­ва­н­ня (у Гру­зії іно­зем­ний па­спорт мо­жна офор­ми­ти за сім хви­лин). Пред­став­ник ко­ман­ди Іго­ря Ко­ло­мой­сько­го Ген­на­дій Кор­бан де­що стри­мав ен­ту­зі­азм пу­блі­ки, за­явив­ши, що Са­а­ка­шві­лі нав’язу­ють і нав’язу­ва­ти­муть чи­нов­ни­ків з Ки­є­ва, йо­го зв’язу­ють по ру­ках і но­гах. Ні­чо­го не мо­жна зро­би­ти на мі­сцях без фун­да­мен­таль­них змін у Ки­є­ві, який є, на дум­ку па­на Кор­ба­на (і ав­то­ра ці­єї стат­ті теж!), го­лов­ним « пи­ло­со­сом » ко­ру­пцій­них про­це­сів в Укра­ї­ні.

На дум­ку ж Са­а­ка­шві­лі, кла­но­во- олі­гар­хі­чна си­сте­ма й сьо­го­дні ду­шить Укра­ї­ну. Са­ме олі­гар­хі­чні кла­ни кон­тро­лю­ють усі ка­дро­ві при­зна­че­н­ня. У нас усі на­чаль­ни­ки є лю­дьми ко­гось, а не лю­дьми дер­жа­ви. Бі­знес пов­ні­стю злив­ся з дер­жав­ним апа­ра­том.

Ора­то­ра під­три­мав нар­деп Ві­ктор Чу­мак, ви­знав­ши, що вла­да й бі­знес в Укра­ї­ні ті­сно зро­сли­ся. Так, па­не Чу­мак, у нас і пре­зи­дент — бі­зне­смен. А нар­деп Єгор Со­бо­лєв до­дав: у нас дер­жа­ви не­має, а є гі­гант­ська кле­пто­кра­ти­чна ма­ши­на, ко­тра ство­рює умо­ви для ма­ро­дер­ства під ви­гля­дом бі­зне­су. Ось та­ка ди­спо­зи­ція.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.