«Від­би­раю най­кра­щі ро­бо­ти

Для фо­то­кон­кур­су «День-2015»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

За ре­зуль­та­та­ми на­ро­дно­го го­ло­су­ва­н­ня на ви­став­ці «Укра­їн­ський ви­клик» — це те­ма­ти­чна ек­спо­зи­ція ро­біт укра­їн­ських фо­то­гра­фів, що від­бу­ла­ся у рам­ках пред­став­ле­н­ня World Press Photо-2015 у Ки­є­ві, — пе­ре­мо­гла сві­тли­на фо­то­ко­ре­спон­ден­та УНІАН, ав­то­ра «Дня» Вла­ди­сла­ва Мусієнка. Фо­то, зро­бле­не 18 лю­то­го 2014 ро­ку в сто­ли­ці на пе­ре­хре­сті ву­лиць Шовковичної та Інститутської, бу­ло під­пи­са­но ав­то­ром коротко: «Че­рез 5 хви­лин си­ло­ви­ки пі­дуть у на­ступ по Ін­сти­тут­ській і зу­пи­ня­ться бі­ля Май­да­ну. Осо­би­сто для ме­не це був най­стра­шні­ший день Май­да­ну». За пе­ре­мо­гу фо­то­граф отри­мав приз від ком­па­нії Canon — ка­ме­ру Canon EOS M3. Дру­ге та тре­тє мі­сця по­сі­ли ро­бо­ти Єфре­ма Лу­ка­цько­го та Во­ло­ди­ми­ра Шу­ва­є­ва. Їхні сві­тли­ни теж при­свя­че­ні по­ді­ям на Май­да­ні-2014.

На­га­да­є­мо, що цьо­го ро­ку впер­ше в істо­рії пре­сти­жно­го кон­кур­су ре­пор­тер­ської фо­то­гра­фії World Press Photо ро­бо­ти укра­їн­ських фо­то­май­стрів бу­ло пред­став­ле­но в окре­мій екс­по­зи­ції — «Укра­їн­ський ви­клик», до то­го ж са­ме Укра­ї­на пер­шою при­йма­ла ви­став­ку на по­ча­тку сві­то­во­го тур­не, май­же від­ра­зу пі­сля її пред­став­ле­н­ня в Ні­дер­лан­дах — кра­ї­ні-ор­га­ні­за­то­рі.

«Ідея по­ля­га­ла в то­му, щоб па­ра­лель­но з екс­по­зи­ці­єю World Press Photо, на яку не по­тра­пи­ли ро­бо­ти укра­їн­ських фо­то­гра­фів, та­ки по­ка­за­ти до­ся­гне­н­ня на­шої на­ціо­наль­ної шко­ли фо­то­ре­пор­та­жи­сти­ки, — ко­мен­тує «Дню» пе­ре­мо­жець Вла­ди­слав Му­сі­єн­ко. — Це пра­виль­ний хід, адже від­ві­ду­ва­чі ча­сто від­зна­ча­ли, що сві­тли­ни укра­їн­ських ав­то­рів не гір­ші за ті, що бу­ли від­зна­че­ні між­на­ро­дним кон­кур­сом. Пе­ре­мо­га у на­ро­дно­му го­ло­су­ван­ні екс­по­зи­ції «Укра­їн­ський ви­клик» для ме­не ду­же ва­жли­ва і по­ка­зо­ва. Во­на на­о­чно де­мон­струє, що ця те­ма — те­ма Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті й ті­єї бо­роть­би за Укра­ї­ну, яка ни­ні про­дов­жу­є­ться на схо­ді, — для лю­дей за­ли­ша­є­ться на­д­акту­аль­ною. Укра­їн­ці жи­вуть цим. Май­дан ще не скін­чив­ся, він про­сто пе­ре­мі­стив­ся в рі­зні фор­ми на­шо­го бу­т­тя».

Пе­ре­міг­ши в «Укра­їн­сько­му ви­кли­ку», Вла­ди­слав Му­сі­єн­ко зі­знав­ся, що вже від­би­рає най­кра­щі ро­бо­ти для уча­сті в XVII Між­на­ро­дно­му фо­то­кон­кур­сі га­зе­ти «День», при­йом сві­тлин на який роз­по­чав­ся ми­ну­ло­го ти­жня. На­га­да­є­мо, Му­сі­єн­ко — тра­ди­цій­ний уча­сник і пе­ре­мо­жець (во­ло­дар При­зу при­зів «Зо­ло­тий День-2009») на­шо­го кон­кур­су. «Знаю, що вже бу­ло ого­ло­ше­но про при­йом ро­біт на кон­курс «День2015», — го­во­рить фо­то­граф. — Я пла­ную не зра­джу­ва­ти сво­їй ба­га­то­рі­чній тра­ди­ції уча­сті у цьо­му пре­сти­жно­му твор­чо­му зма­ган­ні, й цьо­го ро­ку та­кож хо­чу по­да­ти на роз­гляд жу­рі тіль­ки най­кра­щі свої ро­бо­ти».

ВЛА­ДИ­СЛАВ МУ­СІ­ЄН­КО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.