72% укра­їн­ців див­ля­ться своє ТБ

«Ро­сій­ським ЗМІ на­ші спів­ві­тчи­зни­ки вже не ві­рять», — зві­ту­ють со­ціо­ло­ги

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - На­та­лія МАР­ЧЕН­КО

Упе­рі­од жорс­тко­го про­ти сто ян ня, во єн ної агре сії Ро сії про ти Укра ї ни ме діа за ли - ша­ю­ться одним із ру­шій­них ін­стру­мен­тів впли­ву на су­спіль­ну дум­ку. Зва­жа­ю­чи на те, що пе­ре­ва­жна біль­шість укра­їн­ців ко­ри­сту­є­ться укра­їн­ськи­ми ЗМІ (хо­ча за­ли­ша­є­ться не­ве­ли­ка час­тка тих, хто про­дов­жує спо­жи­ва­ти ро­сій­ський ін­фор­ма­цій­ний про­дукт), екс­пер­ти від­зна­ча­ють, що укра­їн­ська сто­ро­на на­яв­ний факт ви­ко­ри­сто­вує не­до­ста­тньо.

За да­ни­ми со­ціо­ло­гі­чно­го опи­ту­ва­н­ня, про­ве­де­но­го Ки­їв­ським між­на­ро­дним ін­сти­ту том со ці о ло гії ( КМІС) на за мов лен ня ГО « Те лек ри ти - ка » , став лен ня гро ма дян Укра­ї­ни до укра­їнсь ких ЗМІ по гір шу єть ся, а ро сійсь ким ме­діа укра­їн­ці пра­кти­чно не до­ві­ря­ють.

« Є не ду же доб рі но ви ни для ук ра їнсь ких ЗМІ, — ко - мен тує на уко вий спів ро біт - ник КМІС Ма ри на Шпі - кер. — Ми за пи ту ва ли, на - скіль ки лю ди по кра щи ли чи по­гір­ши­ли своє став­ле­н­ня до ук ра їнсь ких та ро сійсь ких ЗМІ з по чат ку ро ку. І вид но, що ба ланс не на ко ристь і тих, й ін­ших. Лю­ди по­сту­по­во втра ча ють до ві ру що до ук ра їнсь ких, то й до ро сійсь - ких ме діа. Що до ук ра їнсь - ких — це особ ли во вид но на пів дні та схо ді кра ї ни. Це ком пен су єть ся ли ше тим, що до ро сійсь ких уза га лі до - ві ри не має » .

Опи ту ван ня про во ди ло ся по всій те ри то рії Укра ї ни, окрім оку­по­ва­но­го Кри­му та де­яких ча­стин за­гар­ба­них те­ри­то­рій «ДНР» та «ЛНР».

За ре зуль та та ми до слід - жен ня, ли ше 1% опи та них ук ра їн ців від по ві ли, що по - кра щи ли став лен ня до ро - сій­ських ЗМІ, то­ді як 60% — по гір ши ли, а 28% — не змі - ни ли. Що до ук ра їнсь ких ЗМІ, то по­кра­щи­ли своє став­лен ня 11%, по гір ши ли — 19%, не змі­ни­ли — 65%.

Згід но з ре зуль та та ми опи ту ван ня, ук ра їн ці пе ре - важ но ко рис ту ють ся ук ра - їнсь ки ми те ле ка на ла ми — 72%, однак 22% звер­та­ю­ться і до укра­їн­ських, і до ро­сій­ських ме­діа.

Як за­ува­жи­ли со­ціо­ло­ги під час пред­став­ле­н­ня ре­зуль­та­тів, пі­сля До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей най­більш схиль­ні під­три­му­ва­ти ро­сій­ську про­па­ган­ду Хар­ків­ська та Оде­ська обла­сті. За сло­ва­ми ди­ре­кто­ра КМІСу Во­ло­ди­ми­ра Па­ні­от­то, по­лі­пши­ти стан справ має Мі­ні­стер­ство ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки. «Ми ж до­слі­джу­є­мо гро­мад­ську дум­ку, а не фор­му­є­мо її, — за­зна­чив со­ціо­лог. — Во­дно­час у ме­не скла­ло­ся вра­же­н­ня, що ке­рів­ни­цтво кра­ї­ни не спри­ймає на­ле­жним чи­ном ін­фор­ма­цій­ну скла­до­ву вій­ни. Про­те у кра­ї­ні, з якою ми во­ю­є­мо, близь­ко 80% за­со­бів ске­ро­ву­ють на бо­роть­бу в ін­фор­ма­цій­ній сфе­рі».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.