Пі­тер РО­СКАМ,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

го­ло­ва Ко­мі­те­ту з пар­тнер­ства і де­мо­кра­тії, кон­гре­смен США:

Ми мо­же­мо смі­ли­во ска­за­ти, що рі­вень під­трим­ки Укра­ї­ни Спо­лу­че­ни­ми Шта­та­ми від­по­від­а­ти­ме рів­ню за­гро­зи від ро­сі­ян. Ви мо­же­те на це роз­ра­хо­ву­ва­ти. Він та­кож бу­де до­ста­тнім, щоб під­три­ма­ти вас на шля­ху ре­форм. Са­ме в та­ко­му ду­сі від­бу­ва­ю­ться на­ші пе­ре­го­во­ри тут в Укра­ї­ні, і са­ме з та­ким на­стро­єм ми по­вер­не­мо­ся до США

(«Го­лос Аме­ри­ки»)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.