Пен­та­гон за­ра­ху­вав Ро­сію до ре­ві­зіо­ніст­ських дер­жав

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Об’єд­на­ний ко­мі­тет на­чаль­ни­ків шта­бів Пен­та­го­ну ви­пу­стив на­ціо­наль­ну вій­сько­ву стра­те­гію на 2015 рік. Її пред­ста­вив аме­ри­кан­ський ге­не­рал Мар­тін Дем­псі, який очо­лює цей ко­мі­тет. Як по­ві­дом­ля­є­ться на сай­ті Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни США, згі­дно з цим до­ку­мен­том аме­ри­кан­ська ар­мія має бу­ти го­то­вою про­ти­сто­я­ти та­ким «ре­ві­зіо­ніст­ським кра­ї­нам», як Ро­сія, яка ки­дає ви­клик між­на­ро­дним нор­мам так са­мо, як і на­силь­ни­цькі екс­тре­міст­ські ор­га­ні­за­ції, як Іслам­ська дер­жа­ва. «Хо­ча Ро­сія і зро­би­ла свій вне­сок у бо­роть­бу з нар­ко­ти­ка­ми і те­ро­ри­змом, во­на не­о­дно­ра­зо­во де­мон­стру­ва­ла не­по­ва­гу до су­ве­ре­ні­те­ту су­сі­дніх кра­їн і го­тов­ність за­сто­су­ва­ти си­лу для до­ся­гне­н­ня сво­їх ці­лей», — йде­ться в до­ку­мен­ті. Та­кож у текс­ті пря­мо зга­ду­є­ться те­хні­ка «гі­бри­дної вій­ни» у кон­текс­ті ро­сій­ської ане­ксії Кри­му. Ав­то­ри стра­те­гії зви­ну­ва­ти­ли зброй­ні си­ли РФ у то­му, що во­ни під­ри­ва­ють ре­гіо­наль­ну без­пе­ку без­по­се­ре­дньо і че­рез тре­ті си­ли. «Ці кро­ки по­ру­шу­ють чи­слен­ні до­мов­ле­но­сті, які під­пи­са­ла Ро­сія і в яких во­на зо­бов’яза­ла­ся ді­я­ти від­по­від­но до між­на­ро­дних норм, зокре­ма Ста­тут ООН, Гель­сін­ські уго­ди, Осно­во­по­ло­жний акт Ро­сія — НАТО, Бу­да­пешт­ський ме­мо­ран­дум і До­го­вір про лі­кві­да­цію ра­кет се­ре­дньої і мен­шої даль­но­сті», — йде­ться в до­ку­мен­ті.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.