То­мас МАРКЕРТ: «Дум­ки про те, що Ро­сія змо­же впли­ва­ти на Укра­ї­ну че­рез де­цен­тра­лі­за­цію, хи­бні»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ігор САМОКИШ, «День»

— Чо­му Ве­не­ці­ан­ська ко­мі­сія схва­ли­ла по­ло­же­н­ня про не­об­хі­дність вклю­че­н­ня в пе­ре­хі­дні по­ло­же­н­ня укра­їн­ської Кон­сти­ту­ції осо­бли­вий ста­тус ча­сти­ни Дон­ба­су?

— У дру­гих Мін­ських уго­дах мі­сти­ться пункт, в яко­му го­во­ри­ться про те, що Укра­ї­на до­дасть до Кон­сти­ту­ції ви­но­ску на спе­ці­аль­ні по­ло­же­н­ня, які мо­жуть бу­ти впро­ва­дже­ні у До­не­цькій та Лу­ган­ській обла­стях. Якщо звер­ну­ти­ся до текс­ту, який бу­ло схва­ле­но Кон­сти­ту­цій­ною ко­мі­сі­єю, то там йде­ться про пе­ре­хі­дні по­ло­же­н­ня Кон­сти­ту­ції, які від­по­від­а­ють цим ви­мо­гам. У ньо­му йде­ться про те, що за за­ко­на­ми Укра­ї­ни, мо­жна вжи­ти спе­ці­аль­них за­хо­дів на те­ри­то­рі­ях з осо­бли­вим ста­ту­сом. Не­об­хі­дно це зро­би­ти в цьо­му ро­ці, як цьо­го ви­ма­га­ють Мін­ські до­мов­ле­но­сті. Те, що про­по­ну­є­ться за­раз, — ле­жить в пло­щи­ні цих до­мов­ле­но­стей, і це до­бре, що Укра­ї­на ро­бить свою ча­сти­ну по ім­пле­мен­та­ції цих угод.

— Зда­є­ться, що Ве­не­ці­ан­ська ко­мі­сія хо­че, щоб Укра­ї­на прийня­ла ці но­ві по­прав­ки ду­же швид­ко. Чо­му та­ка екс­тре­ність?

— Пер­ша при­чи­на в не­об­хі­дно­сті швид­кої ім­пле­мен­та­ції цих по­пра­вок по­ля­гає в то­му, що у вас від­бу­ду­ться мі­сце­ві ви­бо­ри у жов­тні. Кон­сти­ту­цій­на осно­ва для мі­сце­вих влад має ви­зна­ча­ти­ся пе­ред мі­сце­ви­ми ви­бо­ра­ми. Дру­га при­чи­на по­ля­гає в то­му, що Мін­ські уго­ди дій­сно ви­ма­га­ють те, щоб це бу­ло зро­бле­но цьо­го ро­ку. Це бу­де мо­жли­вим, якщо пер­ше чи­та­н­ня від­бу­де­ться пе­ред лі­тні­ми ка­ні­ку­ла­ми. По-тре­тє, щоб мі­сце­ві ра­ди про­ве­ли ряд ва­жли­вих ре­форм, і це в ін­те­ре­сах Укра­ї­ни.

У ра­зі якщо цьо­го не бу­де зро­бле­но до ви­бо­рів, пе­ред мі­сце­вою вла­дою по­ста­не пи­та­н­ня: що зро­би­ти для то­го, щоб бу­ти зно­ву обра­ни­ми? Якою бу­де їх вла­да, якщо во­ни отри­ма­ють но­ві або ж ін­ші пов­но­ва­же­н­ня? Це мо­же зі­гра­ти про­ти ви­бо­рів, оскіль­ки лю­ди не зна­ти­муть, за що во­ни го­ло­су­ють і це ство­рить не­зру­чну си­ту­а­цію.

У Мін­ських уго­дах мі­стя­ться спе­ці­аль­ні по­ло­же­н­ня про те, що цьо­го ро­ку в Кон­сти­ту­цію має бу­ти до­да­но по­ло­же­н­ня про де­цен­тра­лі­за­цію. Зро­зумі­ло, що Укра­ї­на хо­че, щоб ці ре­гіо­ни ли­ши­ли­ся в її скла­ді і по­тім, це ва­жли­во да­ти мо­жли­вість вла­ді в цих обла­стях де­я­кі пов­но­ва­же­н­ня, але які не ма­ють над­то да­ле­ко за­хо­ди­ти.

— Су­д­дя Кон­сти­ту­цій­но­го Су­ду Укра­ї­ни ви­сту­пив з тим, що в умо­вах вій­ни вза­га­лі не до­зво­ля­є­ться вно­си­ти змі­ни до Кон­сти­ту- ції. Чо­му Ве­не­ці­ан­ська ко­мі­сія не звер­ну­ла на це ува­гу?

— Укра­ї­на по­ки що не ого­ло­си­ла вій­сько­вий стан, то­му з юри­ди­чної то­чки зо­ру, ро­би­ти змі­ни в Кон­сти­ту­ції до­зво­ля­є­ться. Вій­сько­ві дії не за­бо­ро­ня­ють вно­си­ти по­прав­ки до Кон­сти­ту­ції. Не по­вин­но бу­ти при­чин для то­го, щоб ні­чо­го не ро­би­ти.

— Існує дум­ка про те, що За­хід не мо­же впли­ну­ти на Ро­сію че­рез Мін­ські до­мов­ле­но­сті. От­же, За­хід ви­ма­гає їхньо­го ви­ко­на­н­ня від Укра­ї­ни. А зав­дя­ки на­дан­ню Ки­є­вом біль­ших пов­но­ва­жень ча­сти­ні Дон­ба­су, Ро­сія змо­же та­ким чи­ном впли­ва­ти на вну­трі­шню і зов­ні­шню по­лі­ти­ку Укра­ї­ни. Як ви це про­ко­мен­ту­є­те?

— Га­даю, що дум­ки про те, що Ро­сія змо­же впли­ва­ти на Укра­ї­ну че­рез де­цен­тра­лі­за­цію, аб­со­лю­тно хи­бні. По­прав­ки до Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ні, які за­раз обго­во­рю­ю­ться, не да­ють жо­дної мо­жли­во­сті для Ро­сії якось впли­ва­ти на си­ту­а­цію в Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.