Ві­кто­рія ПОДГОРНА: «Змі­ни до Кон­сти­ту­ції нас за­кон­сер­ву­ють у пе­ре­хі­дно­му, скла­дно­му, на­пів­вій­сько­во­му ста­ні»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА,«День»

— Кон­тро­лю­ва­ти всі про­це­си — це в сти­лі Пре­зи­ден­та. Кон­сти­ту­цій­на ко­мі­сія всі обго­во­ре­н­ня що­до змін до Кон­сти­ту­ції зро­би­ла в ав­ра­лі. До­сі оста­то­чно не­ві­до­мо, які змі­ни бу­ло вне­се­но в до­ку­мент. Я не мо­жу ста­ви­тись по­зи­тив­но до змін Кон­сти­ту­ції в та­ко­му по­ряд­ку. Ці змі­ни не ма­ють пря­мо­го від­но­ше­н­ня до справ­жньо­го кон­сти­ту­цій­но­го про­це­су. Пе­ред Укра­ї­ною сто­ять на­ба­га­то більш си­стем­ні пи­та­н­ня, якщо вже го­во­ри­ти про кон­сти­ту­цій­ний про­цес і йо­го за­пуск. Три­ває фа­кти­чно ле­га­лі­за­ція осо­бли­во­го ста­ту­су окре­мих ре­гіо­нів у зо­ні АТО.

На­скіль­ки ви­дно, цей ва­рі­ант вла­што­вує в то­му чи­слі за­хі­дних пар­тне­рів. І цей же ва­рі­ант не мо­же бу­ти ви­зна­ний кра­щим для Укра­ї­ни, оскіль­ки він пов­ні­стю за­мо­ро­жує кон­флікт. Більш то­го, є ве­ли­кі ри­зи­ки ре­а­лі­за­ції пер­вин­но­го пла­ну Ро­сії що­до роз­ко­лу Укра­ї­ни, який во­на на­зи­ває фе­де­ра­лі­за­ці­єю. Ро­сію за­раз вла­што­вує на­віть від­су­тність тер­мі­ну фе­де­ра­лі­за­ції, якщо се­па­ра­тизм бу­де фа­кти­чно уза­ко­не­но. Про­па­ган­да цьо­го се­па­ра­ти­зму бу­де по­ши­рю­ва­тись і на ін­ші те­ри­то­рії Укра­ї­ни че­рез від­по­від­ні ЗМІ, з яки­ми ні­хто не мо­же ні­чо­го зро­би­ти до цьо­го ча­су. Все це де­мон­струє без­по­мі­чність ді­ю­чої вла­ди в стра­те­гі­чно­му ба­чен­ні си­ту­а­ції. І це я вва­жаю основ­ною при­чи­ною, чо­му во­на по­го­джу­є­ться на та­кий ду­же не­ви­гі­дний і не­без­пе­чний ва­рі­ант кон­сти­ту­цій­них змін. Що­до «спе­ци­фі­чно­го ста­ту­су» окре­мих те­ри­то­рій Дон­ба­су за­ли­ша­є­ться не­зро­зумі­лим, в чо­му по­ля­гає ця спе­ци­фі­чність.

Змі­ни що­до де­цен­тра­лі­за­ції на­справ­ді но­сять вто­рин­ний ха­ра­ктер. Ко­ли мо­ва йде про пре­фе­ктів як спосо­би уне­мо­жли­ви­ти роз­ви­ток се­па­ра­ти­зму на Дон­ба­сі, то ясно, що ця си­сте­ма не мо­же роз­по­всю­джу­ва­тись ли­ше на Дон­бас. Це сто­су­є­ться всіх ре­гіо­нів. Пре­зи­дент стає га­ран­том ста­бі­лі­за­ції в Укра­ї­ні. Фа­кти­чно на ньо­го по­кла­да­ю­ться ве­ли­кі зо­бов’ яза­н­ня. Зви­чай­но, ні про яку си­стем­ну фор­му де­цен­тра­лі­за­ції я б не го­во­ри­ла. Не­має фор­му­ли, яка б мо­гла вла­шту­ва­ти й ін­ші ре­гіо­ни Укра­ї­ни. Ці ре­гіо­ни не бу­дуть отри­му­ва­ти до­ста­тньо пов­но­ва­жень, хо­ча йде­ться на­чеб­то про поль­ську мо­дель. Якщо Пре­зи­дент має пов­но­ва­же­н­ня що­до роз­пу­ску ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, то чи не бу­де він ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти цей за­сіб і на ін­ших те­ри­то­рі­ях. Фа­кти­чно все це ро­бить не­мо­жли­вим си­стем­ні ре­фор­ми в на­прям­ку єв­ро­пе­ї­за­ції Укра­ї­ни. А це вже мрія Ро­сі­ян, щоб ми не ру­ха­лись у за­хі­дний світ. Ці змі­ни нас за­кон­сер­ву­ють у пе­ре­хі­дно­му, скла­дно­му, на­пів­вій­сько­во­му ста­ні. Ми ви­хо­ди­мо на те, що по­ря­док ден­ний Май­да­ну так і не ви­ко­на­но.

На­віть За­хід за­крив очі на роз­ши­ре­н­ня пов­но­ва­жень Пре­зи­ден­та, аби він взяв на се­бе від­по­від­аль­ність за ста­тус Дон­ба­су. Ве­ли­ка про­бле­ма ще й у то­му, що су­спіль­ство вза­га­лі ви­клю­че­но з про­це­су кон­сти­ту­цій­них змін. Елі­та у нас бу­ла і є ко­рум­по­ва­ною. Актив­не гро­ма­дян­ське су­спіль­ство у нас на­лі­чує близь­ко п’яти млн гро­ма­дян. Це по­ту­жний прошарок. І са­ме ці лю­ди ма­ли б по­ча­ти про­цес обго­во­ре­н­ня но­вої Кон­сти­ту­ції як но­вої су­спіль­ної уго­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.