Між за­хо­пле­н­ням та ске­пси­сом

Пер­ші вра­же­н­ня від но­вої по­лі­ції

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Дми­тро КРИВЦУН, фо­то Ми­ко­ли ТИМЧЕНКА, «День»

Пі­сля уро­чи­стої при­ся­ги, яка від­бу­лась ми­ну­лої су­бо­ти на Со­фій­ській пло­щі, ки­їв­ська по­лі­ція у те­сто­во­му ре­жи­мі ви­йшла на ву­ли­ці Ки­є­ва. 2000 мо­ло­дих лю­дей, які ще взим­ку бу­ли ві­ді­бра­ні за кон­кур­сом та на­вче­ні про­тя­гом кіль­кох мі­ся­ців, від­ни­ні за­без­пе­чу­ва­ти­муть пра­во­по­ря­док у сто­ли­ці, за що отри­му­ва­ти­муть зар­пла­тню у 8—10 тис. грн. Про­те «те­сто­вий ре­жим» пе­ред­ба­чає, що най­ближ­чим ча­сом по­лі­цей­ські не мо­жуть ви­пи­су­ва­ти штра­фи, а ли­ше ро­би­ти­муть по­пе­ре­дже­н­ня.

МВС — ор­ган у си­сте­мі вла­ди, який має чи не най­мен­ший рі­вень до­ві­ри гро­ма­дян. То­му ство­ре­н­ня по­лі­ції ста­ло одним із не­ба­га­тьох пі­сля­ре­во­лю­цій­них но­во­вве­день, сприйня­тих гро­мад­ські­стю пе­ре­ва­жно по­зи­тив­но. Всі одра­зу від­зна­чи­ли но­ву уні­фор­му, схо­жу на одяг по­лі­цей­ських із кі­но­ко­ме­дії «По­лі­цей­ська ака­де­мія», спра­ви­ли вра­же­н­ня і чи­слен­ні патруль- ні ав­то Toyota Prius, обмі­ня­ні Укра­ї­ною на кво­ти за Кі­от­ським про­то­ко­лом. Ба­га­тьох « полісмени» вра­зи­ли й ви­ко­на­н­ням сво­їх про­фе­сій­них обов’ яз­ків. Ба­га­то хто від­мі­чав швид­кість їх при­їзду на ви­клик та не­бай­ду­жість до про­блем­них си­ту­а­цій, які ви­ни­ка­ли на ву­ли­цях. Так, ві­до­мий ар­тист Ан­тін Му­хар­ський по­ді­лив­ся сво­єю істо­рі­єю у Facebook про те, як під йо­го ві­кна­ми гу­чно та не­цен­зур­но ла­я­ли­ся « ста­рі » мі­лі­ці­ян­ти. « Ко­ха­ній на­бри­дло, взя­ла і ви­кли­ка­ла на­ряд, — пи­ше Му­хар­ський. — За три хви­ли­ни при­бу­ла па­труль­на по­лі­ція (Патруль # 0715). Тра­ди­цій­ні « мєн­ти», як учні мо­лод­ших кла­сів, по­ча­ли вті­ка­ти хто ку­ди. За­ли­ши­ла­ся па­ра-трой­ка охві­це­рів. Па­труль­ні чем­но зро­би­ли їм за­ува­же­н­ня су­то укра­їн­ською мо­вою!».

Зви­чай­но, ви­снов­ки про фун­кціо­ну­ва­н­ня но­вої по­лі­ції ро­би­ти ще за­ра­но. Бо про­бле­мою пра­во­охо­рон­них ор­га­нів, як і всьо­го дер­жав­но­го апа­ра­ту в Укра­ї­ні, є си­сте­ма, яка пе­ре­трав­лює всіх, хто до неї вхо­дить, або від­тор­гає тих, хто цьо­му про­це­су опи­ра­є­ться. Так держ­слу­жбов­ці пе­ре­тво­рю­ю­ться на чи­нов­ни­ків, а пра­во­охо­рон­ці — на «мєн­тів». До то­го ж, у на­шій кра­ї­ні вже бу­ли пре­це­ден­ти зі ство­ре­н­ням но­вих під­роз­ді­лів МВС у но­вій гар­ній уні­фор­мі, але су­тність їх ді­яль­но­сті ми по­ба­чи­ли на Май­да­ні в 2013— 2014 рр. То­му пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни по­вин­ні ство­рю­ва­ти­ся для під­три­ма­н­ня пра­во­по­ряд­ку для всіх гро­ма­дян, а не ли­ше для за­хи­сту вла­ди від су­спіль­ства. І осно­вою для цьо­го по­ви­нен бу­ти за­кон та йо­го ви­ко­на­н­ня.

А з цим у но­во­ство­ре­ній по­лі­ції одра­зу ви­ни­кли про­бле­ми, на яких на сво­їй сто­рін­ці у Facebook на­го­ло­сив гро­мад­ський ді­яч Ген­на­дій Друзенко: «У За­ко­ні «Про мі­лі­цію» тер­мін «по­лі­ція» зга­ду­є­ться ли­ше в кон­текс­ті « між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій по­лі­ції » , якою по­лі­ція на ву­ли­цях Ки­є­ва то­чно не є. Які мої пра­ва і обов’яз­ки у вза­є­ми­нах з джентль­ме­на­ми та ле­ді в чор­ній фор­мі з шев­ро­на- ми « по­лі­ція » ? — запитує гро­мад­ський ді­яч. — Чо­му па­тру­лю­ва­ти по-но­во­му (що у від­но­си­нах із но­во­ство­ре­ною по­лі­ці­єю ма­ло б озна­ча­ти за за­ко­ном і тіль­ки за за­ко­ном) ми по­чи­на­є­мо з по­ру­ше­н­ня нор­ми Кон­сти­ту­ції чи як мі­ні­мум з пі­до­зри що­до на­бра­н­ня чин­но­сті За­ко­ну «Про на­ціо­наль­ну по­лі­цію» по­лі­ція на ву­ли­цях укра­їн­ських міст не зов­сім кон­сти­ту­цій­на? Що за­ва­жа­ло по­че­ка­ти кіль­ка ти­жнів до про­муль­га­ції За­ко­ну «Про на­ціо­наль­ну по­лі­цію», аби в ні в ко­го не ви­ни­ка­ло сум­ні­вів що­до кон­сти­ту­цій­но­сті но­во­ство­ре­но­го пра­во­охо­рон­но­го ор­га­ну, по­кли­ка­но­го сто­я­ти на сто­ро­жі за­ко­ну? Чи хо­ті­ли як кра­ще, а ви­йшло як зав­жди?»

Тож не­по­га­на ідея що­до онов­ле­н­ня си­сте­ми пра­во­охо­рон­них ор­га­нів мо­же ста­ти за­ру­чни­цею пра­во­во­го ні­гі­лі­зму її ви­ко­нав­ців. І щоб во­на не бу­ла зі­псо­ва­на та дис­кре­ди­то­ва­на, гро­мад­сько­сті слід ста­ви­ти пра­виль­ні за­пи­та­н­ня, а ре­фор­ма­то­рам — від­по­від­а­ти на них і до­три­му­ва­ти­ся за­ко­ну.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.