Ви­па­док Кві­та­шві­лі

Чо­му мі­ністр охо­ро­ни здо­ров’я, від яко­го очі­ку­ва­ли від­чу­тних змін у си­сте­мі, не впо­рав­ся з по­став­ле­ни­ми зав­да­н­ня­ми. І де га­ран­тії, що це зро­блять на­сту­пні?

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ма­рія СЕ­МЕН­ЧЕН­КО, «День»

Чер­го­ві на­дії на які­сні змі­ни у сфе­рі охо­ро­на здо­ров’я про­ва­ли­ли­ся зно­ву. І не про­сто про­ва­ли­ли­ся, а й чи не впер­ше при­не­сли на­стіль­ки від­чу­тне роз­ча­ру­ва­н­ня се­ред гро­мад­сько­сті. Цьо­го ра­зу з по­став­ле­ни­ми — та го­лов­не — осо­би­сто за­яв­ле­ни­ми зав­да­н­ня­ми не спра­вив­ся мі­ністр охо­ро­ни здо­ров’я Оле­ксандр Кві­та­шві­лі. Один із тих гру­зин­ських ре­фор­ма­то­рів, на при­хід яких у наш по­лі­ти­чний про­стір укра­їн­ці зре­а­гу­ва­ли від­чу­тно опти­мі­сти­чно. 2 гру­дня, ко­ли Кві­та­шві­лі за кво­тою «Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка» став мі­ні­стром охо­ро­ни здо­ров’я Укра­ї­ни, гро­мад­ські акти­ві­сти і пред­став­ни­ки па­ці­єнт­ських ор­га­ні­за­цій від­ре­а­гу­ва­ли бур­хли­во й ра­ді­сно. Втім, як роз­по­від­а­ють за­раз, ро­зу­мі­н­ня, що змін не бу­де, при­йшло до них уже за кіль­ка ти­жнів. Ми­ну­ло сім мі­ся­ців, і ни­ні по­ста­ло пи­та­н­ня про від­став­ку мі­ні­стра, чия ді­яль­ність не при­не­сла від­чу­тних ре­зуль­та­тів. Се­ред ін­шо­го — не бу­ло ви­рі­ше­но про­бле­му із дер­жза­ку­пів­ля­ми лі­ків, яку ма­ли ви­рі­ши­ти в пер­шу чер­гу. Це — ба­га­то­рі­чна про­бле­ма, ці­на якої — люд­ські жи­т­тя.

Ми­ну­ло­го ти­жня пер­ший за­сту­пник ке­рів­ни­ка фра­кції « Блок Пе­тра По­ро­шен­ка» Ігор Ко­но­нен­ко за­явив, що цьо­го пленарного ти­жня роз­гля­да­ти­ме­ться пи­та­н­ня про від­став­ку Оле­ксан­дра Кві­та­шві­лі з по­са­ди мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я. По­ра­див пі­ти у від­став­ку Кві­та­шві­лі та­кож го­ло­ва Оде­ської ОДА Мі­ха­їл Са­а­ка­шві­лі. А го­ло­ва фра­кції «Блок Пе­тра По­ро­шен­ка » Юрій Лу­цен­ко за­кли­кав Ка­бмін пе­ре­ві­ри­ти ді­яль­ність мі­ні­стра обо­ро­ни, мі­ні­стра вну­трі­шніх справ та мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я.

На за­сі­дан­ні ко­ле­гії МОЗ 2 ли­пня прем’єр-мі­ністр Ар­се­ній Яце­нюк за­зна­чив, що ви­ма­гає від Кві­та­шві­лі до ве­ре­сня по­ка­за­ти ре­аль­ні ре­зуль­та­ти в ре­фор­му­ван­ні си­сте­ми МОЗ. «...На ве­ре­сень я ви­ма­гаю ре­зуль­та­ту як з ухва­ле­н­ня за­ко­ну, так і за­ку­пів­лі ме­ди­чних пре­па­ра­тів та лі­кар­ських за­со­бів, так і за­без­пе­че­н­ня ва­кци­на­ці­єю. Кон­кре­тно­го ре­зуль­та­ту!» — звер­нув­ся гла­ва уря­ду до Кві­та­шві­лі.

Сам Кві­та­шві­лі роз­по­вів на прес­бри­фін­гу, що він з ко­ман­дою ба­га­то чо­го встиг зро­би­ти. «...Пов­ні­стю змі­не­на си­сте­ма за­ку­пі­вель в Укра­ї­ні, ро­зро­бле­ні за­ко­но­про­е­кти для впро­ва­дже­н­ня змін у ме­ди­чних за­кла­дах. Ми про­йшли цей про­цес про­зо­рим єв­ро­пей­ським шля­хом. Те­пер під впли­вом рі­зних груп у Вер­хов­ній Ра­ді Укра­ї­ни ре­фор­ми хо­чуть за­галь­му­ва­ти. Де­ко­му по­трі­бні по­стій­ні кри­зи, щоб ні­чо­го не змі­ню­ва­ло­ся в кра­ї­ні. Я за­кли­каю де­пу­та­тів по­ду­ма­ти про дер­жав­ні ін­те­ре­си. Оскіль­ки це пер­ший та остан­ній шанс змі­ни­ти си­сте­му охо­ро­ни здо­ров’я Укра­ї­ни», — за­явив Оле­ксандр Кві­та­шві­лі. Він ска­зав та­кож, що си­сте­ма охо­ро­ни здо­ров’я чи­нить опір реформам...

Але вже бу­кваль­но на­сту­пно­го дня, 2 ли­пня, з’яви­ла­ся но­ви­на, що Оле­ксандр Кві­та­шві­лі на­пи­сав за­яву на звіль­не­н­ня. От­же, від­став­ка мі­ні­стра — спра­ва най­ближ­чо­го ча­су. У ме­діа-про­сто­рі вже зри­на­ють іме­на мо­жли­вих пре­тен­ден­тів на цю по­са­ду і бур­хли­во обго­во­рю­ють пи­та­н­ня, хто ви­нен у про­ва­лі ре­фор­ми си­сте­ми охо­ро­ни здо­ров’я — ко­рум­по­ва­на си­сте­ма чи не­ком­пе­тен­тний мі­ністр? А го­лов­не — хто має по­не­сти від­по­ві- даль­ність за втрачений не­ефе­ктив­ни­ми очіль­ни­ка­ми МОЗу час? Оле­ксандр Кві­та­шві­лі, до ре­чі, вже 17-й мі­ністр охо­ро­ни здо­ров’я...

«МИ МА­Є­МО ВИ­ЗНА­ВА­ТИ СВОЇ ПО­МИЛ­КИ»

«Ні­чо­го не зро­бле­но. Нуль. На­віть ті за­ко­ни, які вже прийня­ті у Вер­хов­ній Ра­ді, во­ни у МОЗ не мо­жуть ре­а­лі­зу­ва­ти, — го­во­рить го­ло­ва ор­га­ні­за­ції «Па­ці­єн­ти Укра­ї­ни (ЮКАБ)» Дми­тро ШЕ­РЕМ­БЕЙ в роз­мо­ві з «Днем». — По су­ті, роз­ча­ру­ва­н­ня мі­ні­стром по­ча­ло­ся че­рез три ти­жні пі­сля йо­го при­зна­че­н­ня. Ко­ли ста­ло зро­зумі­ло, що мі­ністр не при­ймає ні­яких рі­шень у мі­ні­стер­стві вза­га­лі. Ні що­до сво­го пер­со­на­лу, ні що­до стра­те­гі­чних на­прям­ків, ні що­до дер­жза­ку­пі­вель. Ні­яких. Із сі­чня ми ре­гу­ляр­но по­пе­ре­джа­ли і Пре­зи­ден­та, і Ка­бмін, і аб­со­лю­тно всіх, що все це не­ми­ну­че при­зве­де до фі­а­ско. І тре­ба не допу­сти­ти це фі­а­ско. Ми ви­яви­ли­ся пра­ві. Але ми го­во­ри­ли не ли­ше про Кві­та­шві­лі, так са­мо пря­мо ми ка­за­ли і про пер­шо­го за­сту­пни­ка мі­ні­стра Оле­ксан­дру Пав­лен­ко, яка теж сю­ди за­йшла за кво­тою тих са­мих лю­дей, які ста­ви­ли і Кві­та­шві­лі. Ми на­по­ле­гли­во ре­ко­мен­ду­є­мо не при­пу­ска­ти­ся двох по­ми­лок за один рік. Раз во­ни за­яв­ля­ли, що во­ни — ко­ман­да, то не­хай вся ко­ман­да і йде».

Олег МУСІЙ, ко­ли­шній мі­ністр охо­ро­ни здо­ров’я, а ни­ні на­ро­дний де­пу­тат (фра­кція «Блок Пе­тра По­ро­шен­ка») за­зна­чає у роз­мо­ві з «Днем», що за ці сім мі­ся­ців з бо­ку МОЗу не бу­ло за­ре­є­стро­ва­но­го «жо­дно­го ва­жли­во­го за­ко­но­про­е­кту». «Не пре­ве­ли­кий жаль, цей мі­ністр, при­зна­че­ний за кво­тою «БПП», ви­явив­ся най­слаб­шим. Але ми по­вин­ні ви­зна­ва­ти свої по­мил­ки: якщо лю­ди­на вже пів­ро­ку не справ­ля­є­ться зі сво­ї­ми про­фе­сій­ни­ми обов’яз­ка­ми, тре­ба їй по­дя­ку­ва­ти за ро­бо­ту і зна­йти сер­йо­зні­шу кан­ди­да­ту­ру. Пан Кві­та­шлі­ві за­явив на за­сі­дан­ні про­філь­но­го ко­мі­те­ту ВРУ, що ті за­сту­пни­ки, які до ньо­го при­зна­че­ні рі­зни­ми угру­по­ва­н­ня­ми, в то­му чи­слі фар­ма­цев­ти­чною ма­фі­єю, за кво­тним прин­ци­пом — це йо­го ко­ман­да, з якою він зби­ра­є­ться пра­цю­ва­ти. Тож йо­го ко­ман­да йо­го і під­ве­ла, а зай­ва до­вір­ли­вість по­слу­жи­ла йо­му по­га­ну слу­жбу. Я вва­жаю, що має бу­ти укра­їн­ський фа­хі­вець, який роз­би­ра­є­ться в си­сте­мі охо­ро­ни здо­ров’я Укра­ї­ни. Бо, крім ре­форм, є по­то­чний стан справ, адже лю­ди про­дов­жу­ють хво­рі­ти і по­трі­бно за­ку­по­ву­ва­ти ме­ди­ка­мен­ти. А пан Кві­та­шві­лі ду­же да­ле­кий від цьо­го», — по­яснив Олег Мусій.

«Ре­фор­ми си­сте­ми охо­ро­ни здо­ров’я про­ва­ле­ні, то­му що біль­шість мі­ні­стрів не хо­ті­ла ні­чо­го змі­ню­ва­ти у сфе­рі за­ку­пі­вель лі­ків за держ­про­гра­ма­ми. Їх вла­што­ву­ва­ла мо­жли­вість роз­пи­ля­ти ве­ли­че­зний бю­дже­ти МОЗу. Біль­ше то­го, структура укра­їн­сько­го рин­ку дер­жза­ку­пі­вель лі­ків на­стіль­ки ко­рум­по­ва­на і мо­но­по­лі­зо­ва­на, що че­сно ку­пи­ти лі­ки на укра­їн­сько­му рин­ку май­же не­мо­жли­во. То­му єди­ний спо­сіб зла­ма­ти цю си­сте­му — це ви­ве­сти за­ку­пів­лю лі­ків за ме­жі Укра­ї­ни. Є два шля­хи. Або від­да­ти це пра­во між­на­ро­дним за­ку­пі­вель­ним ор­га­ні­за­ці­ям, або ку­пу­ва­ти на­пря­му у ви­ро­бни­ка, — роз­по­від­ає «Дню» го­ло­ва прав­лі­н­ня ГО «Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції» Ві­та­лій ША­БУ­НІН. — Та­кі ви­снов­ки ми зро­би­ли за ре­зуль­та­та­ми рі­чно­го мо­ні­то­рин­гу за­ку­пі­вель. Тоб­то єди­ний спо­сіб — ви­ве­сти за­ку­пів­лі за ме­жі Укра­ї­ни. За­кон ми про­ло­бі­ю­ва­ли. Про­бле­ма Кві­та­шві­лі кон­кре­тно в то­му, що він не зміг ім­пле­мен­ту­ва­ти йо­го в жи­т­тя, то­му що сам не роз­би­ра­є­ться в укра­їн­ських ре­а­лі­ях. А ті за­сту­пни­ки, нав’ яза­ні йо­му фарм­ма­фі­єю че­рез Адмі­ні­стра­цію Пре­зи­ден­та, за­бло­ку­ва­ли цей про­цес. Як тіль­ки дер­жза­ку­пів­лі ви­во­дять за ме­жі кра­ї­ни, це по­ле ви­хо­дить з-під впли­ву. Тоб­то фарм­ком­па­нії не­зда­тні впли­ва­ти на за­ку­пів­лі. Не­мо­жли­во під­ку­пи­ти між­на­ро­дні ком­па­нії. То­му най­біль­ша про­ви­на Кві­та­шві­лі в то­му, що він ні­чо­го не зміг зро­би­ти. А це та сфе­ра, де від­су­тність змін ви­мі­рю­є­ться смер­тя­ми лю­дей, ре­аль­них па­ці­єн­тів... Цей за­кон про дер­жза­ку­пів­лі лі­ків че­рез між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції про­ло­бі­йо­ва­ний і на­брав чин­но­сті, але МОЗ — спе­ці­аль­но йо­го не ім­пле­мен­тує, про­сто ма­ні­пу­лю­ю­чи й обма­ню­ю­чи».

Ві­та­лій Ша­бу­нін на­го­ло­шує, що Кві­та­шві­лі був не над­то обі­зна­ний у на­шій си­сте­мі охо­ро­ни здо­ров’я і не­рід­ко під­пи­су­вав де­ся­тки до­ку­мен­тів що­дня, не во­ло­ді­ю­чи до­бре укра­їн­ською мо­вою.

«Тре­ба ма­ти над­зви­чай­ну во­лю і за­лі­зну ко­ман­ду, щоб про­ла­му­ва­ти цю си­сте­му. А Кві­та­шві­лі цьо­го не має. Оче­ви­дно бу­ло, що Кві­та­шві­лі про­ва­ли­ться, і ми ка­за­ли про це ще в лю­то­му, ко­ли він про­гнув­ся під сво­їх за­сту­пни­ків від фарм­ма­фії. Важ­ко? Не­хай іде. На від­мі­ну від ін­ших мі­ні­стрів, я б не до­би­вав­ся йо­го по­сад­ки, бо там не бу­ло зло­чин­но­го уми­слу, там бу­ла без­ді­яль­ність і не­спро­мо­жність», — під­су­мо­вує Ша­бу­нін.

«ПО­ЛІ­ТИ­ЧНА ВІД­ПО­ВІД­АЛЬ­НІСТЬ МАЄ ТУТ НУ­ЛЬО­ВУ ВАР­ТІСТЬ»

Укра­їн­ці обго­во­рю­ють цю від­став­ку, і вза­га­лі всю цю си­ту­а­цію дов­ко­ла МОЗу, до­сить бур­хли­во. Ска­жі­мо, зна­чно актив­ні­ше та емо­цій­ні­ше, ніж, на­при­клад, від­став­ку мі­ні­стра еко­ло­гії Іго­ря Шев­чен­ка. Та­ка ува­га лю­дей зро­зумі­ла: ре­фор­ма си­сте­ми охо­ро­ни здо­ров’я — одне з ві­чних і до­сить бо­лі­сних пи­тань для Укра­ї­ни. За сло­ва­ми Оль­ги СТЕ­ФА­НИ­ШИ­НОЇ, ви­ко­нав­чо­го ди­ре­кто­ра БФ «Па­ці­єн­ти Укра­ї­ни», ЮКАБ, ця ре­фор­ма тур­бує укра­їн­ців зна­чно силь­ні­ше за ін­ші, адже без­по­се­ре­дньо сто­су­є­ться їхньо­го здо­ров’я і жи­т­тя. То­му лю­ди при­скі­пли­во сте­жать за нею, осо­бли­во ті па­ці­єн­ти, чиє жи­т­тя за­ле­жить від дер­жза­ку­пі­вель лі­ків та які без пе­ре­ло­му си­ту­а­ції з ци­ми са­ми­ми за­ку­пів­ля­ми мо­жуть про­сто не до­че­ка­ти­ся ре­форм...

«Оле­ксандр Кві­та­шві­лі не роз­би­ра­є­ться в на­шій си­сте­мі охо­ро­ни здо­ров’я, і не бу­ло, по су­ті, ні­ко­го, хто

міг би йо­му все по­ясни­ти і роз’ясни­ти, він не при­вів свою ко­ман­ду —і в цьо­му одна з основ­них при­чин йо­го не­у­спі­ху. Мі­ністр не зав­жди на­віть ро­зу­мів, які са­ме до­ку­мен­ти під­пи­су­вав, йо­му їх при­но­си­ла йо­го ко­ман­да. Ко­ли ж го­во­ри­ти про мо­жли­вих пре­тен­ден­тів на цю по­са­ду, то по­трі­бно про­ве­сти про­зо­рий, че­сний кон­курс, не та­кий фей­ко­вий, який про­вів Кві­та­шві­лі з го­ло­вою слу­жби Дер­жлі­ків. Сю­ди має при­йти лю­ди­на не від пар­тій, якій по­тім нав’яжуть ко­ман­ду, — по­са­ду мі­ні­стра має обійня­ти лю­ди­на, яка до­бре знає цю сфе­ру, ба­га­то ро­ків пра­цю­ва­ла в ній са­ме в Укра­ї­ні», — по­яснює Стефанишина.

Олег Мусій роз­по­від­ає, що на сьо­го­дні є шість-сім до­стой­них кан­ди­да­тур на цю по­са­ду. « Із тих, хто обго­во­рю­є­ться, най­до­стой­ні­ші — Оль­га Бо­го­мо­лець і Бо­рис То­ду­ров ( лі­кар- кар­діо­хі­рург, ке­рів­ник Ки­їв­сько­го мі­сько­го цен­тру сер­ця. — Ред.). Але на мою дум­ку, тре­ба про­ве­сти від­кри­тий кон­курс і пу­блі­чне обго­во­ре­н­ня, адже очіль­ник МОЗу — це стра­те­гі­чно ва­жли­ва по­са­да, яка впли­ває на на­ше пов­сяк­ден­не жи­т­тя. Тож у про­це­сі до­бо­ру

кан­ди­да­тур на цю по­са­ду має бу­ти під­хід з огля­ду на на­ші укра­їн­ські ре­а­лії, а не ви­ко­ри­ста­н­ня під­хо­дів Ве­ли­ко­бри­та­нії чи США з до­бо­ром кадрів на агент­ствах » , — го­во­рить на­ро­дний де­пу­тат.

Крім Бо­ри­са То­ду­ро­ва та Оль­ги Бо­го­мо­лець, се­ред пре­тен­ден­тів на по­са­ду мі­ні­стра на­зи­ва­ють і Ві­кто­ра Риб­чу­ка — ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра та спів­за­снов­ни­ка клі­ні­ки «Обе­ріг», і кіль­кох чин­них за­сту­пни­ків мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я. І вла­сне, чин­ні кан­ди­да­ту­ри за­сту­пни­ків ви­кли­ка­ють у гро­мад­сько­сті осо­бли­вий спро­тив. Акти­ві­сти ви­ма­га­ють пов­ної за­мі­ни ко­ман­ди но­во­го мі­ні­стра.

«На­ша по­зи­ція та­ка. Ми не ви­сту­па­є­мо за жо­дне з прі­звищ, ми ви­сту­па­є­мо за принцип. І він скла­да­є­ться із трьох кри­те­рі­їв. Пер­ший — жо­дних по­лі­ти­чних квот на цю по­зи­цію не має бу­ти. То­му що на­да­ва­ли­ся на по­ча­тку ро­ку що­до Кві­та­шві­лі по­лі­ти­чні га­ран­тії, а хто за них по­ніс по­лі­ти­чну від­по­від­аль­ність із тих, хто їх да­вав? «Блок Пе­тра По­ро­шен­ка» да­вав ці га­ран­тії. Як во­ни за це від­по­від­а­ти­муть? Та ні­як. Лю­ди про­сто по­стра­жда­ли, а по­лі­ти­чна від­по­від­аль­ність має ну­льо­ву вар-

От­же, мі­ністр охо­ро­ни здо­ров’я по­дає у від­став­ку, і вже є де­кіль­ка пре­тен­ден­тів на цю по­са­ду. Але від­кри­тим за­ли­ша­є­ться пи­та­н­ня про по­лі­ти­чну від­по­від­аль­ність за втрачений час і про­ва­ле­ні ре­фор­ми. Де га­ран­тія, що на­сту­пний мі­ністр не ви­яви­ться не­про­фе­сіо­наль­ним і не­ефе­ктив­ним, і ре­фор­ми зно­ву не спі­ткає та­ка са­ма до­ля? Чи існу­ють сьо­го­дні «філь­три», які не допу­сти­ли би в уряд не до­сить ква­лі­фі­ко­ва­них кадрів? Чи спра­ві укра­їн­ська си­сте­ма охо­ро­ни здо­ров’я має стіль­ки ча­су й ре­сур­сів, щоб до­зво­ли­ти со­бі «про­бу­ва­ти на зуб» і да­ва­ти ще кіль­ка шан­сів мі­ні­страм у час, ко­ли па­ці­єн­ти не мо­жуть до­че­ка­ти­ся лі­ків?

« На мою дум­ку, по­ки що го­во­ри­ти про якісь екві­ва­лен­ти ці­єї по­лі­ти­чної від­по­від­аль­но­сті у ви­мі­рах жит­тів па­ці­єн­тів чи втрат здо­ров’я до­во­лі скла­дно, оскіль­ки є за­ба­га­то опо­се­ред­ку­вань. На­при­клад, той са­мий Кві­та­шві­лі, ко­мен­ту­ю­чи свою від­став­ку, го­во­рив про свої не­аде­ква­тні уяв­ле­н­ня про си­сте­му дер­жав­но­го управ­лі­н­ня в Укра­ї­ні і, від­по­від­но, мо­жна з цьо­го зро­би­ти ви­снов­ки, що йо­го обі­цян­ки бу­ли ви­кли­ка­ні ци­ми уяв­ле­н­ня­ми. То­му, че­сно ка­жу­чи, по­лі­ти­чна від­по­від­аль­ність кон­кре­тно в цьо­му ра­зі по­ки що пи­та­н­ня не ду­же те­хно­ло­гі­чне, а рад­ше ри­то­ри­чне та іде­о­ло­гі­чне. Оче­ви­дно, що на цьо­му при­кла­ді від­по­від­аль­ність не­се укра­їн­ський по­лі­ти­чний клас у ці­ло­му та уза­галь­не­на но­ва вла­да. Тут го­во­ри­ти про якусь пер­со­ні­фі­ка­цію, про прем’ єр- мі­ні­стра чи про ко­а­лі­цію як про суб’ єкти до­во­лі скла­дно, оскіль­ки ми бу­ли свід­ка­ми, на­скіль­ки все це не­си­стем­но фор­му­ва­ло­ся, са­мо­ви­зна­ча­ло­ся й по­чи­на­ло пра­цю­ва­ти. То­му ці уро­ки і ця від­по­від­аль­ність ма­ють ось та­кий роз­ми­тий ха­ра­ктер, але від то­го не менш ка­те­го­ри­чний, — по­яснює «Дню» до­ктор по­лі­ти­чних на­ук, за­ві­ду­вач від­ді­лу по­лі­ти­чних стра­те­гій На­ціо­наль­но­го ін­сти­ту­ту стра­те­гі­чних до­слі­дже­ньМа­ксим РО­ЗУМ­НИЙ. — Якщо го­во­ри­ти вза­га­лі про про­ф­при­да­тність сто­сов­но по­са­ди мі­ні­стра, а мі­ністр — це по­лі­ти­чна фі­гу­ра, то тут, ма­буть, кри­те­рії у ви­гля­ді про­фе­сій­них цен­зів чи до­від­ок про на­яв­ність від­по­від­них знань не спра­цьо­ву­ва­ти­муть. Оскіль­ки від по­лі­ти­ка очі­ку­ють на­сам­пе­ред ра­ціо­наль­них рі­шень, ці­ле­спря­мо­ва­но­сті й по­лі­ти­чної від­по­від­аль­но­сті. І в цьо­му кон­текс­ті від­став­ка мо­же свід­чи­ти не про про­фе­сій­ну не­при­да­тність, а нав­па­ки, що цей по­лі­тик на­ле­жним чи­ном ре­а­гує на ті ви­кли­ки й ті си­ту­а­ції, які ви­ни­ка­ють у про­це­сі йо­го ро­бо­ти. То­му до­во­ди­ться кон­ста­ту­ва­ти, що окрім та­ко­го «філь­тру», як по­лі­ти­чна від­по­від­аль­ність, від­по­від­аль­ність на на­сту­пних ви­бо­рах ті­єї чи ін­шої по­лі­ти­чної си­ли, від­по­від­них по­лі­ти­чних лі­де­рів, які взя­ли на се­бе цю від­по­від­аль­ність, не вда­сться при­ду­ма­ти най­ближ­чим ча­сом ін­ших «філь­трів». Ми все одно бу­де­мо йти, спо­ді­ва­юсь, успі­шно, до ті­єї мо­де­лі, ко­ли пра­цює адмі­ні­стра­тив­на си­сте­ма, де­по­лі­ти­зо­ва­на і ма­кси­маль­но ефе­ктив­на та про­фе­сій­на, а ключові рі­ше­н­ня при­йма­ють по­лі­ти­ки, уря­дов­ці спіль­но з пар­ла­мен­та­ря­ми, і чі­тко іден­ти­фі­ку­ю­ться з по­лі­ти­чною си­лою, яка про­по­нує ці рі­ше­н­ня і за які бе­ре від­по­від­аль­ність».

ФО­ТО РУ­СЛА­НА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.