У Шо­кі­на з’яви­ться кон­ку­рент

Екс­перт: Кон­курс з обра­н­ня ке­рів­ни­ка ан­ти­ко­ру­пцій­ної про­ку­ра­ту­ри бу­де справ­жнім бо­єм

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го про­ку­ро­ра і за­га­лом під­по­ряд­ко­ва­не йо­му ві­дом­ство ма­ють ство­ри­ти до жов­тня 2015 ро­ку. Це ста­ло мо­жли­вим зав­дя­ки ухва­лен­ню пар­ла­мен­том за­ко­но­про­е­кту №2667 «Про про­ку­ра­ту­ру» (що­до удо­ско­на­ле­н­ня та осо­бли­во­стей за­сто­су­ва­н­ня окре­мих по­ло­жень)». Го­ло­су­ва­н­ня бу­ло не про­стим. Адже, як уже пи­сав «День» («Кон­курс чи при­зна­че­н­ня? Від 17 черв­ня 2015 ро­ку), на ко­ну сто­я­ло пи­та­н­ня бу­де чи ні в Укра­ї­ні по­лі­ти­чно са­мо­стій­ний ан­ти­ко­ру­пцій­ний про­ку­рор, який пред­став­ля­ти­ме всі спра­ви На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро в су­ді, а та­кож да­ва­ти­ме до­звіл слід­чим бю­ро сто­сов­но яких пі­до­зрю­ва­них мо­жна за­сто­со­ву­ва­ти рі­зні за­хо­ди («по­слу­шку», арешт май­на то­що). З одно­го бо­ку про­ти­сто­я­н­ня — укра­їн­ські гро­мад­ські акти­ві­сти та між­на­ро­дні кре­ди­то­ри Укра­ї­ни (МВФ, СБ), які на­по­ля­га­ють на ма­кси­маль­ній са­мо­стій­но­сті цьо­го ор­га­ну. З ін­шо­го — Адмі­ні­стра­ція Пре­зи- ден­та, яка хо­ті­ла б збе­рег­ти за­кла­де­ний в за­ко­но­про­е­кті ме­ха­нізм впли­ву на при­зна­че­н­ня цьо­го про­ку­ро­ра. Оскіль­ки го­ло­ви На­ціо­наль­но­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро Укра­ї­ни (НАБУ) обра­ли на про­зо­ро­му кон­кур­сі, ціл­ком зро­зумі­ло, чо­му по­ча­ла­ся бо­роть­ба за «сво­го» ан­ти­ко­ру­пцій­но­го ген­про­ку­ро­ра.

Чи вра­ху­ва­ли в за­ко­но­про­ект всі «за­по­бі­жни­ки» по­лі­ти­чної за­ле­жно­сті ан­ти­ко­ру­пцій­но­го про­ку­ро­ра? Про це та ін­ше «День» за­пи­тав го­ло­ву прав­лі­н­ня Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції Ві­та­лія ШАБУНІНА:

— З’явив­ся шанс на те, що не­за­ле­жний про­ку­рор все та­ки бу­де. Тро- хи істо­рії: спо­ча­тку ан­ти­ко­ру­пцій­ну ген­про­ку­ра­ту­ру пла­ну­ва­ли ство­ри­ти в стру­кту­рі Ген­про­ку­ра­ту­ри у ви­гля­ді окре­мо­го під­роз­ді­лу. Ко­ли Пре­зи­дент зро­зу­мів, що втра­чає кон­троль над НАБУ, то зро­бив спро­бу взя­ти під кон­троль про­це­ду­ру йо­го при­зна­че­н­ня. Яким чи­ном? В змі­нах до за­ко­ну «Про про­ку­ра­ту­ру» за­пи­са­ли, що ко­мі­сія з від­бо­ру кан­ди­да­тів на го­ло­ву ан­ти­ко­ру­пцій­ної про­ку­ра­ту­ри фор­му­є­ться так: по п’ять осіб від пар­ла­мен­ту і Ген­про­ку­ро­ра. І це при то­му, що остан­ні два Ген­про­ку­ро­ри По­ро­шен­ка за­ва­ли­ли роз­слі­ду­ва­н­ня по ТОП- ко­ру­пціо­не­рах! Оскіль­ки ген­про­ку­рор — лю­ди­на Пре­зи­ден­та, а п’яти пред­став­ни­ків Ра­ди мі­ні­мум один бу­де від БПП, то був істо­тний ри­зик пе­ре­тво­ри­ти кон­курс на при­зна­че­н­ня. В се­сій­ній за­лі вда­ло­ся від­во­ю­ва­ти кіль­ка ва­жли­вих норм, які до­да­ють опти­мі­зму. Зокре­ма, сім чле­нів конкурсної ко­мі­сії при­зна­ча­ти­му­ться пар­ла­мен­том і чо­ти­ри — ген­про­ку­ро­ром. Від­сто­я­ли й пра­во ан­ти­ко­ру­пцій­но­го ген­про­ку­ро­ра під­пи­су­ва­ти при­зна­че­н­ня осо­бо­во­го скла­ду сво­го ві­дом­ства (але за по­го­дже­н­ням із Ген­про­ку­ро­ром). Не вда­ло­ся впи­са­ти пункт, щоб кон­кур­сна ко­мі­сія з обра­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­но­го про­ку­ро­ра про­по­ну­ва­ла ген­про­ку­ро­ру на за­твер­дже­н­ня одну кан­ди­да­ту­ру. В про­го­ло­со­ва­них змі­нах ко­мі­сія мо­же по­да­ва­ти «кан­ди­да­ту­ри». Це ри­зик. Ви­хо­дя­чи з про­го­ло­со­ва­них змін і за умов ува­ги пре­си, шан­си отри­ма­ти не­за­ле­жно­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го про­ку­ро­ра 50% на 50%. Оче­ви­дно, що сам кон­курс на обра­н­ня ке­рів­ни­ка спец­про­ку­ра­ту­ри бу­де ще тим бо­єм. Але ми це вже про­хо­ди­ли з обра­н­ням ди­ре­кто­ра Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро, тож до­бре ро­зу­мі­є­мо, що і як тре­ба ро­би­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.