«На­став час, ко­ли ча­сти­на су­спіль­ства мо­же зі­гра­ти ви­рі­шаль­ну роль»

Ле­ктор Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки «Дня» Оле­ксандр ЄЛЬЯШКЕВИЧ по­ді­лив­ся ре­це­птом по­до­ла­н­ня си­сте­ми «Ку­чми — Яну­ко­ви­ча»

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­ля БЕЗВОЗЮК, Ма­рія ВО­ЛО­ШИН, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»

Упо­не­ді­лок го с т е м Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки « Дня » ст а в ос о б ли­вий ле­ктор — Оле­ксандр Єльяшкевич. Лю­ди­на, яка дав­но ста­ла при­кла­дом не­змін­ної по­зи­ції і си­стем­но­го бор­ця з кла­но­вою по­лі­ти­чною си­сте­мою в Укра­ї­ні.

« Ко­ли у нас шу­ка­ли г о ло­ву Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го бю­ро, я у се­бе на «Фейс­бу­ці» на­пи­са­ла, що я знаю та­ку лю­ди­ну, — на­го­ло­си­ла під час зу­стрі­чі го­лов­ний ре­да­ктор « Дня » Ла­ри­са Ів­ши­на. — Зви­чай­но, я ро­зумі­ла, що вла­да не до­слу­ха­є­ться до ці­єї про­по­зи­ції... Оле­ксандр сво­ї­ми пря­ми­ми від­по­від­я­ми по­ка­зує, що в на­шій кра­ї­ні мо­жна жи­ти згі­дно сво­їх по­гля­дів. Це рід­кі­сна, але ду­же пер­спе­ктив­на « по­ро­да » лю­дей. Та­ких ле­кто­рів в ін­ших шко­лах не­має, то­му що во­ни бо­я­ться Єлья­шке­ви­ча як во­гню. Це екс­клю­зив­на істо­рія, і ми ра­ді, що у нас ви мо­же­те про неї ді­зна­ти­ся » .

Оле­ксандр Єльяшкевич на­ро­дний де­пу­тат Вер­хов­ної Ра­ди II і III скли­кань, один з най­більш яскра­вих по­лі­ти­ків 1990- х — по­ки на ньо­го не був ско­є­ний за­мах че­рез прин­ци­по­ву бо­роть­бу про­ти ре­жи­му то­ді­шньо­го пре­зи­ден­та Ле­о­ні­да Ку­чми, що зму­си­ло Оле­ксан­дра отри­ма­ти по­лі­ти­чний при­ту­лок у США. В Укра­ї­ну він по­вер­нув­ся пі­сля по­ма­ран­че­вих по­дій і про­дов­жив бо­роть­бу, але вже по­за пар­ла­мен­том. Для сту­ден­тів це уні­каль­на мо­жли­вість по­чу­ти но­ві­тню по­лі­ти­чну істо­рію з пер­ших уст, яку в уні­вер­си­те­тах то­чно не ви­кла­да­ють.

Під час дис­ку­сії шко­ля­рі актив­но ці­ка­ви­ли­ся пер­ши­ми кро­ка­ми ко­ли­шньо­го де­пу­та­та, йо­го ба­че­н­ням ви­хо­ду з кри­зо­во­го ста­ну укра­їн­сько­го по­лі­ти­ку­му, яко­сті ни­ні­шньо­го пар­ла­мен­ту та, зви­чай­но, ре­зо­нан­сною спра­вою «Гон­га­дзе — По­доль­сько­го» ча­сів Ле­о­ні­да Ку­чми.

На дум­ку Оле­ксан­дра Єлья­шке­ви­ча, «спра­ва Гон­га­дзе» — над­зви­чай­но ва­жли­вий про­цес не тіль­ки для Укра­ї­ни, але і для всьо­го сві­то- во­го спів­то­ва­ри­ства. « На­силь­ство про­ти по­лі­ти­ків, жур­на­лі­стів і гро­мад­ських ді­я­чів — від­по­відь на ці зло­чи­ни ста­ють клю­чо­ви­ми при ре­фор­му­ва­н­ня будь-яко­го су­спіль­ства. По­ки ми не до­мо­же­мо­ся, щоб по­чав­ся про­цес над Ле­о­ні­дом Ку­чмою, ми не змо­же­мо по­ка­ра­ти й зна­йти тих, хто від­да­вав на­ка­зи стрі­ля­ти в про­те­сту­валь­ни­ків на Май­да­ні. Якщо су­спіль­ство змо­же це зро­би­ти, то­ді є всі шан­си, що Укра­ї­на по­сту­по­во оду­жає. На­став час, ко­ли якраз ча­сти­на су­спіль­ства і жур­на­лі­стів мо­жуть зі­гра­ти ви­рі­шаль­ну роль», — го­во­рить ле­ктор «Дня».

Де­та­лі зу­стрі­чі чи­тай­те в най­ближ­чих но­ме­рах «Дня». Со­фія РУ­СЬКИХ, На­ціо­наль­ний­пе­да­го­гі­чнийу­ні­вер­си­тет ім. М.П. Дра­го­ма­но­ва:

— Оле­ксандр Єльяшкевич змі­нив мою дум­ку про на­ших по­лі­ти­чних ді­я­чів. Я зро­зумі­ла, що в по­лі­ти­ці дій­сно є лю­ди, яким не бай­ду­жа Укра­ї­на. Він — лю­ди­на, яка че­сно і пря­мо ви­слов­лює свої дум­ки що­до пар­ла­мен­ту, Пре­зи­ден­та, тих, хто ду­має ли­ше про се­бе і за­йма­є­ться ви­клю­чно ко­ру­пці­єю то­що. Я роз­ді­ляю йо­го дум­ку про те, що справ­жніх ре­во­лю­цій в Укра­ї­ні ще не бу­ло, а бу­ли про­сто по­ту­ги змі­ни­ти чин­ну вла­ду. Оле­ксандр Сер­гі­йо­вич ду­же влу­чно вжив ме­та­фо­ру про смерть Ко­щія на кін­ці гол­ки — дій­сно, ре­зо­нан­сні про­це­си по спра­ві «Гон­га­дзе — По­доль­сько­го» є від­прав­ним пун­ктом, трампліном для но­во­го шля­ху Укра­ї­ни, для ски­да­н­ня з се­бе цу­пких ко­рум­по­ва­них лап. Він роз­по­вів свою істо­рію, у якій чі­тко про­слід­ко­ву­є­ться жи­т­тя лю­ди­ни, що бо­ре­ться су­про­ти вла­ди, яка ни­щить кра­ї­ну. За­мов­ний ха­ра­ктер жур­на­лі­сти­ки — та­ки­ми влу­чни­ми сло­ва­ми пан Оле­ксандр опи­сав ни­ні­шніх «ге­ро­їв-жур­на­лі­стів». І, аби не ста­ти в йо­го очах, та в очах ін­ших справ­жніх жур­на­лі­стів, та­ки­ми «за­мов­ни­ми», з’яви­ло­ся на­тхне­н­ня тру­ди­ти­ся ще біль­ше, вдо­ско­на­лю­ва­ти­ся та за­хи­ща­ти прав­ду. Тож, зу­стріч три­ва­лі­стю при­бли­зно дві го­ди­ни, а ін­фор­ма­ції «по­ду­ма­ти» на по­ло­ви­ну жи­т­тя.

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

«ОСО­БЛИ­ВО­МУ ЛЕКТОРУ — ВІД ОСО­БЛИ­ВОЇ ШКО­ЛИ»! ФО­ТО­ГРА­ФІЮ СА­МЕ З ТА­КИМ ПІД­ПИ­СОМ ВІД­ТЕ­ПЕР МИ ДА­РУ­Є­МО КО­ЖНО­МУ ЛЕКТОРУ XIII ЛІ­ТНЬОЇ ШКО­ЛИ ЖУР­НА­ЛІ­СТИ­КИ. ОКРІМ ТО­ГО, ОЛЕ­КСАНДР СЕР­ГІ­ЙО­ВИЧ СТАВ ПЕР­ШИМ ВЛА­СНИ­КОМ «ДНІВСЬКОЇ» ФУТ­БОЛ­КИ «ТВОЄ РО­ЗУМ­НЕ ЛІ­ТО»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.