«На ки­лим зі­йшли і по­ча­ли пе­ре­мо­ви­ни»

На Рів­нен­щи­ні ре­кон­стру­кто­ри по­ка­за­ли, як ми­ри­ли­ся кня­зі

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ІЛЬНИЦЬКА, Рів­не

На Рів­нен­щи­ні істо­ри­чні ре­кон­стру­кто­ри по­ка­за­ли, як кня­зі укла­да­ли мир. Це від­бу­ло­ся під час тра­ди­цій­но­го фе­сти­ва­лю «Русь Пе­ре­со­пни­цька». Що­ро­ку йо­го уча­сни­ки від­тво­рю­ють якийсь епі­зод із жи­т­тя ко­лись кня­жо­го мі­ста, а те­пер не­ве­ли­ко­го се­ла на Рів­нен­щи­ні — Пе­ре­со­пни­ці. Так, ра­ні­ше ре­кон­стру­кто­ри вже де­мон­стру­ва­ли штурм фор­те­ці і на­віть ве­сі­л­ля вель­мож. Ни­ні во­ни зу­пи­ни­ли­ся на те­мі укла­да­н­ня ми­ру. Адже це сьо­го­дні най­акту­аль­ні­ше, по­яснив ди­ре­ктор куль­тур­но-ар­хе­о­ло­гі­чно­го цен­тру «Пе­ре­со­пни­ця» Ми­ко­ла Фе­до­ри­шин.

Пе­ре­со­пни­ця має яскра­ву істо­рію. На­га­да­є­мо, са­ме ця зем­ля є ба­тьків­щи­ною укра­їн­ської Пер­шо­кни­ги. Але во­на й ра­ні­ше бу­ла ба­га­тою на ви­да­тні по­дії. Так, сво­го ча­су Пе­ре­со­пни­ця ба­чи­ла най­мо­гу­тні­ших пра­ви­те­лів Ки­їв­ської Ру­сі та Га­ли­цько­Во­лин­ської дер­жа­ви. Адже са­ме тут 1150 ро­ку від­був­ся кня­жий з’їзд. Пра­ви­те­лі укла­да­ли мир. «Цей істо­ри­чний мо­мент опи­са­ний в Іпат­сько­му спи­ску. Йо­го пе­ре­клав Ле­о­нід Ма­хно­вець, текст ві­до­мий як «Лі­то­пис Ру­ський», — роз­по­від­ає Ми­ко­ла Фе­до­ри­шин. — Там зга­ду­є­ться про те, що, укла­да­ю­чи мир, кня­зі сі­ли на ве­ли­ко­му ки­ли­мі. Ми та­кож на­ма­га­ли­ся від­тво­ри­ти цей епі­зод. Уза­га­лі в ре­кон­стру­кції взя­ли участь сім клу­бів. Дій­ство ста­ло за­вер­ше­н­ням фе­сти­ва­лю. Укла­да­н­ня ми­ру про­де­мон­стру­ва­ли пі­сля фі­наль­ної би­тви. На ки­лим зі­йшли кня­зі й по­ча­ли пе­ре­мо­ви­ни. На за­вер­ше­н­ня во­ни ці­лу­ва­ли хрест. Та­кою бу­ла тра­ди­ція скріплення ми­ру. Тим ча­сом па­ра­лель із цим істо­ри­чним мо­мен­том мо­жна про­ве­сти не ли­шень че­рез мир і вій­ну. Річ у тім, що то­ді якраз від­бу­ва­ла­ся пе­ре­да­ча вла­ди кня­зям на мі­сця, тоб­то су­ча­сна де­цен­тра­лі­за­ція».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.