Май­бу­тнє на­шо­го жи­тла...

... або Якщо не жек, то хто?

Den (Ukrainian) - - Економіка - Те­тя­на БОЙКО, ко­ор­ди­на­тор жи­тло­во-ко­му­наль­них про­грам Гро­ма­дян­ської ме­ре­жі ОПОРА

Від­те­пер укра­їн­ці мо­жуть ско­ри­ста­ти­ся пра­вом вла­сно­сті на своє май­но ма­кси­маль­но. 1 ли­пня на­був чин­но­сті ЗУ 417-VIII «Про осо­бли­во­сті здій­сне­н­ня пра­ва вла­сно­сті у ба­га­то­квар­тир­но­му бу­дин­ку», який фа­кти­чно ска­су­вав все­вла­д­дя же­ків. Екс­пер­ти гро­ма­дян­ської ме­ре­жі ОПОРА ана­лі­зу­ють, хто ж те­пер і за що від­по­від­а­ти­ме, ко­му ми пла­ти­ти­ме­мо за об­слу­го­ву­ва­н­ня бу­дин­ку, і як це впли­не на якість жи­т­тя.

МИ ВІД­ПО­ВІД­АЛЬ­НІ ЗА ТЕ, ЧИМ ВОЛОДІЄМО

Ко­жен, хто має квар­ти­ру у ба­га­то­по­вер­хів­ці, є спів­вла­сни­ком бу­дин­ку. Але ви не тіль­ки во­ло­ді­є­те пев­ни­ми ква­дра­тни­ми ме­тра­ми жи­тла. Та­кож вам на­ле­жить ча­сти­на тру­бо­про­во­ду, да­ху, під­ва­лу, лі­фту, го­ри­ща то­що. Зві­сно, ви не мо­же­те ви­ді­ли­ти ту час­тку в на­ту­рі та, на­при­клад, «про­да­ти» свій метр ка­на­лі­за­ції ко­мусь ін­шо­му. Про­те ко­жен спів­вла­сник бу­дин­ку від­по­від­аль­ний за спіль­не май­но про­пор­цій­но сво­їй час­тці вла­сно­сті.

До спіль­но­го май­на на­ле­жить са­ма бу­дів­ля, при­мі­ще­н­ня до­по­мі­жні та за­галь­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня, обла­дна­н­ня і ме­ре­жі. Якщо у бу­дин­ку ство­ре­но ОСББ, то мо­жна офор­ми­ти та­кож пра­во вла­сно­сті на при­бу­дин­ко­ву те­ри­то­рію.

Що це все озна­чає? Це — ва­ше май­но, і від­по­від­но до но­во­го за­ко­ну, са­ме ви від­по­від­аль­ні за те, чи бу­де ком­фор­тно жи­ти у ва­шо­му до­мі.

Щоб ді­зна­ти­ся свою час­тку, до­ста­тньо по­ді­ли­ти пло­щу ва­шо­го жи­тла на за­галь­ну пло­щу бу­дин­ку. Це спів­від­но­ше­н­ня від­те­пер ви­зна­ча­ти­ме: скіль­ки ва­жить ваш го­лос під час прийня­т­тя рі­шень на за­галь­них збо­рах; скіль­ки ви ви­тра­ча­ти­ме­те на утри­ма­н­ня спіль­но­го май­на; рі­вень ва­шої від­по­від­аль­но­сті.

За­кон та­кож вра­хо­вує си­ту­а­цію, ко­ли одно­му вла­сни­ку на­ле­жить по­над 50 % жи­тла. У та­ко­му ви­пад­ку рі­ше­н­ня при­йма­ти­му­ться за прин­ци­пом один спів­вла­сник — один го­лос, не­за­ле­жно від пло­щі.

Фа­кти­чно, укра­їн­ці отри­ма­ли те, про що дав­но мрі­я­ли: про­тив­ни­ки ОСББ — мо­жли­вість са­мо­стій­но ви­зна­ча­ти, хто ке­ру­ва­ти­ме бу­дин­ком і на яких умо­вах, а об’єд­на­н­ня спів­вла­сни­ків — спро­ще­ні умо­ви пе­ре­ве­де­н­ня на ба­ланс і мо­жли­вість уни­кну­ти за­тя­жних бю­ро­кра­ти­чних про­це­дур.

НЕ ОСББ ЄДИ­НИМ

Укра­їн­ці вже зви­кли до існу­ва­н­ня об’єд­нань спів­вла­сни­ків. А що ро­би­ти у ви­пад­ку, якщо об’єд­на­н­ня не ство­ре­но? Хто від­по­від­а­ти­ме за чи­сто­ту бу­дин­ку, за по­слу­ги по­ста­ча­н­ня во­ди, га­зу, еле­ктри­ки? За дрі­бні та ка­пі­таль­ні ре­мон­ти?

Від­те­пер спіль­ним рі­ше­н­ням на збо­рах спів­вла­сни­ки ба­га­то­квар­тир­но­го бу­дин­ку ви­зна­ча­ють, хто здій­сню­ва­ти­ме управ­лі­н­ня май­ном. Це мо­жуть бу­ти са­мі ме­шкан­ці, ОСББ або ком­па­нія-упра­ви­тель.

Якщо вам бай­ду­же, і ви не хо­че­те ні­чо­го ви­рі­шу­ва­ти, зві­сно, що дер­жа­ва не за­ли­шить вас на­при­зво­ля­ще. Че­рез один рік мі­сце­ва вла­да са­ма обере для вас упра­ви­те­ля май­ном на осно­ві тен­де­ру. Ним мо­же бу­ти ваш ко­ли­шній жек або будь-яка ін­ша ор­га­ні­за­ція. І на яких умо­вах во­на при­йде до вас на­да­ва­ти по­слу­ги — це вже не вам ви­рі­шу­ва­ти. Зре­штою, це теж ва­ше пра­во.

Ке­рів­ни­ком, яко­го ви обе­ре­те, мо­же бу­ти як юри­ди­чна, так і фі­зи­чна осо­ба. На­при­клад, якщо ви зна­є­те, що в су­сі­дньо­му бу­дин­ку успі­шно фун­кціо­нує ОСББ, то ціл­ком спо­кій­но мо­же­те при­йти до го­ло­ви об’єд­на­н­ня і за­про­по­ну­ва­ти йо­му взя­ти під кон­троль ще й ваш бу­ди­нок. На­справ­ді лю­дей, які ма­ють хо­ро­ший до­свід управ­лі­н­ня жи­тлом, за­раз в Укра­ї­ні вже до­во­лі ба­га­то.

ПРО­СТО ПРО СКЛА­ДНЕ

За від­су­тно­сті у бу­дин­ку ОСББ най­ва­жли­ві­ши­ми сьо­го­дні є за­галь­ні збо­ри спів­вла­сни­ків. Са­ме на них оби­ра­є­ться упов­но­ва­же­ний для вза­є­мо­дії з упра­ви­те­лем, ви­зна­ча­є­ться вла­сне упра­ви­тель, за­твер­джу­ю­ться умо­ви до­го­во­ру, обго­во­рю­ю­ться змі­ни до ньо­го то­що.

При цьо­му, ви­ко­на­н­ня кін­це­вих рі­шень, прийня­тих за­галь­ни­ми збо­ра­ми, обов’яз­ко­ве для ко­жно­го спів­вла­сни­ка, на­віть якщо ха­зя­їн яко­їсь квар­ти­ри змі­нив­ся пі­сля за­твер­дже­н­ня кон­кре­тних умов.

По­кро­ко­ва про­це­ду­ра прийня­т­тя рі­ше­н­ня: мі­ні­мум троє лю­дей іні­ці­ює про­ве­де­н­ня збо­рів; держ­ре­єстр прав на май­но на­дає спи­ски усіх спів­вла­сни­ків жи­тла у бу­дин­ку; іні­ці­а­тив­на гру­па ін­фор­мує ме­шкан­ців: роз­мі­щує ого­ло­ше­н­ня на до­шці, вру­чає під роз­пи­ску за­про­ше­н­ня або ж над­си­лає ре­ко­мен­до­ва­ним ли­стом пи­сьмо­ве по­ві­дом­ле­н­ня. Збо­ри пра­во­мо­чні, скіль­ки б лю­дей не при­йшло на них, про­те ін­фор­му­ва­н­ня та яв­ка ва­жли­ві для подаль­шо­го прийня­т­тя рі­шень; оби­ра­є­ться го­ло­ву­ю­чий. За ньо­го ма­ють про­го­ло­су­ва­ти мі­ні­мум 50 % при­су­тніх на збо­рах; від­бу­ва­є­ться обго­во­ре­н­ня згі­дно за­зда­ле­гідь ви­зна­че­но­го по­ряд­ку ден­но­го; го­ло­су­ва­н­ня по ко­жно­му пи­тан­ню — «ква­дра­тни­ми ме­тра­ми». Ось тут і ві­ді­грає роль ва­ша час­тка май­на. Щоб рі­ше­н­ня вва­жа­ло­ся ухва­ле­ним, за ньо­го тре­ба зі­бра­ти 75 % го­ло­сів. Якщо кіль­кість лю­дей, при­су­тніх на збо­рах, не­до­ста­тня, у вас є 15 днів для то­го, щоб про­ве­сти пи­сьмо­ве опи­ту­ва­н­ня се­ред тих, хто був від­су­тній; ре­зуль­та­ти збо­рів ске­ро­ву­ю­ться до мі­сце­вої вла­ди. Це має бу­ти про­то­кол збо­рів від­по­від­ної фор­ми, а та­кож скрі­пле­ні та під­пи­са­ні ре­зуль­та­ти пи­сьмо­во­го опи­ту­ва­н­ня; мі­сце­ва вла­да роз­мі­щує від­по­від­ну ін­фор­ма­цію про ва­ше рі­ше­н­ня на сай­ті. Від­бу­ва­є­ться офі­цій­не опо­ві­ще­н­ня, і пі­сля 10 днів рі­ше­н­ня на­би­рає чин­но­сті.

НО­ВІ УМО­ВИ РО­БО­ТИ ОСББ

Де­що змі­ни­ла­ся си­ту­а­ція з об’єд­на­н­ням спів­вла­сни­ків жи­тла. Якщо ра­ні­ше бу­ли ті, хто ста­ли чле­ном ОСББ, та всі ін­ші, то з 1 ли­пня всі спів­вла­сни­ки ав­то­ма­ти­чно отри­му­ють пра­во впли­ва­ти на прийня­т­тя рі­шень.

Мо­же­те за­бу­ти про кво­рум, а та­кож про те, що один член ОСББ — це один го­лос. Го­ло­су­ва­н­ня від­бу­ва­ю­ться про­пор­цій­но до пло­щі май­на, як ва­рі­ант — за схе­мою «один вла­сник — один го­лос» або «одна квар­ти­ра — один го­лос». Принцип, за яким ухва­лю­ва­ти­му­ться рі­ше­н­ня, ви­зна­ча­є­ться за­зда­ле­гідь у ста­ту­ті.

Що­до са­мо­го ста­ту­ту. Оче­ви­дно, що він за­знає змін, про­те по­спі­ша­ти з цим не вар­то. У за­ко­ні ви­зна­че­но, що ста­ту­ти, які ре­гла­мен­ту­ють ді­яль­ність ОСББ, ма­ють від­по­від­а­ти ти­по­во­му ста­ту­ту, ре­да­кцію яко­го до­сі не за­твер­дже­но. Про­те й роз­сла­бля­ти­ся не вар­то: слід­куй­те за змі­на­ми у по­да­тко­во­му за­ко­но­дав­стві, щоб по­тім не ви­ни­кли про­бле­ми зі зві­та­ми.

НА КО­ГО ТЕ­ПЕР ЖА­ЛІ­ТИ­СЯ?

Якщо ви зви­ну­ва­чу­ва­ли жек у всіх не­га­ра­здах бу­дин­ку, до­ве­де­ться по­збу­ти­ся ці­єї зви­чки. Те­пер ви — спів­вла­сник, і ра­зом зі сво­ї­ми су­сі­да­ми від­по­від­аль­ні за управ­лі­н­ня і ко­ри­сту­ва­н­ня спіль­ним май­ном. Ви ви­зна­ча­є­те пе­ре­лік і роз­мір вне­сків на утри­ма­н­ня бу­дин­ку, ко­му і на яких умо­вах пе­ре­да­ва­ти у ко­ри­сту­ва­н­ня спіль­ні пло­щі, ко­ли про­во­ди­ти ре­кон­стру­кцію ме­реж і ка­пре­монт.

Упра­ви­тель — це на­йма­на осо­ба. Ви під­пи­су­є­те з ним до­го­вір на один рік, і про­дов­жу­є­те йо­го, якщо не ви­ни­кає за­ува­жень що­до яко­сті на­да­н­ня по­слуг. Цей до­го­вір мо­жна ро­зі­рва­ти, якщо ви не­за­до­во­ле­ні тим, як він ви­ко­нує свої обов’яз­ки, або ор­га­ні­за­ці­єю йо­го ро­бо­ти. За­ува­жи­мо: на ко­жен окре­мий дім упра­ви­тель за­во­дить окре­мий ра­ху­нок, то­му ва­ші ко­шти на об­слу­го­ву­ва­н­ня в жо­дно­му ра­зі не ма­ють бу­ти ви­ко­ри­ста­ні на бла­го­устрій ін­шо­го бу­дин­ку.

За­кон Укра­ї­ни «Про осо­бли­во­сті здій­сне­н­ня пра­ва вла­сно­сті у ба­га­то­квар­тир­но­му бу­дин­ку» — уні­каль­на мо­жли­вість про­де­мон­стру­ва­ти, на­скіль­ки ви хо­ро­ший го­спо­дар. Адже ко­жен з нас кра­ще знає, як пра­виль­но ско­ри­ста­ти­ся сво­їм май­ном.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.