Від­штов­хну­ти­ся від дна

У МЕРТ го­ту­ють ре­фор­му дер­жав­них під­при­ємств

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

До кін­ця ро­ку зни­же­н­ня ре­аль­но­го ВВП Укра­ї­ни мо­же ста­но­ви­ти 10,4% за ін­фля­ції 44%. Та­кий прогноз мі­сти­ться в ана­лі­ти­чно­му до­слі­джен­ні FOREX CLUB в Укра­ї­ні, про яке « Дню » по­ві­до­мив про­від­ний екс­перт цьо­го ін­фор­ма­цій­но- ана­лі­ти­чно­го цен­тру Ан­дрій Шев­чи­шин. До­ся­гне­н­ня укра­їн­ською еко­но­мі­кою дна па­ді­н­ня, за­зна­ча­є­ться в до­слі­джен­ні, по­ки що ви­гля­дає ви­клю­чно «ефе­ктом низь­кої ба­зи», оскіль­ки са­ме в ли­пні- сер­пні 2014 ро­ку вна­слі­док актив­них во­єн­них дій по­ча­лось різ­ке па­ді­н­ня про­ми­сло­во­сті Дон­ба­су.

Го­лов­ни­ми драй­ве­ра­ми спа­ду цьо­го ро­ку, як вва­жа­ють до­слі­дни­ки, ви­сту­пи­ла ви­до­був­на про­ми­сло­вість (-25,5%) і пе­ре­ро­бна про­ми­сло­вість (- 20,5%). Па­ді­н­ня фор­му­ва­ло­ся на тлі зу­пин­ки про­ми­сло­во­сті в зо­ні бо­йо­вих дій і ско­ро­че­н­ня ко­о­пе­ра­ції з під­при­єм­ства­ми Дон­ба­су та кра­їн СНД. У ви­до­був­ній про­ми­сло­во­сті в лі­де­рах спа­ду став ву­гіль­ний се­ктор, оскіль­ки біль­ша ча­сти­на ви­до­був­них по­ту­жно­стей « за­мкну­та » в зо­ні бо­йо­вих дій. У пе­ре­ро­бній про­ми­сло­во­сті пра­кти­чно всі се­гмен­ти де­мон­стру­ють гли­бо­кий спад, від «Хар­чо­про­му» і «Лег­про­му» до хі­мії, ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня і ме­та­лур­гії.

Ав­то­ри до­слі­дже­н­ня вва­жа­ють, що ре­кор­дна девальвація грив­ні по­ки що не да­ла до­ста­тньо­го ім­пуль­су про­ми­сло­вим се­кто­рам для ім­пор­то­за­мі­ще­н­ня, оскіль­ки остан­ні за­зна­ють тру­дно­щів із лі­кві­дні­стю і па­ді­н­ням вну­трі­шньо­го по­пи­ту. За під­сум­ка­ми 2015 ро­ку, очі­ку­є­ться ско­ро­че­н­ня про­ми­сло­во­го ви­ро­бни­цтва більш ніж на 15%.

Та­ка си­ту­а­ція ви­ма­гає від Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку рі­шу­чої пе­ре­бу­до­ви укра­їн­ської про­ми­сло­во­сті. Дер­жа­ва в Укра­ї­ні, як і ра­ні­ше — най­біль­ший пра­це­да­вець ( на її під­при­єм­ствах зай0ня­то близь­ко мі­льяр­да осіб). Су­ку­пні акти­ви держ­під­при­ємств, за да­ни­ми за 2014 рік, пе­ре­ви­щу­ва­ли 900 мі­льяр­дів гри­вень. Але як во­ни ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли­ся? До­ста­тньо ска­за­ти, що рі­вень їх амор­ти­за­ції пе­ре­ви­щив 96%. У ре­зуль­та­ті су­ку­пний зби­ток се­кто­ра держ­під­при­ємств ста­но­вив то­рік 115 мі­льяр­дів гри­вень, а за­бор­го­ва­ність із зар­пла­ти — 500 міль­йо­нів.

У мі­ні­стер­стві вва­жа­ють, що се­ктор держ­під­при­ємств по­тре­бує тер­мі­но­вих ре­форм: йо­му не ви­ста­чає про­зо­ро­сті, які­сно­го на­гля­ду й ефе­ктив­но­го управ­лі­н­ня. І ро­бо­та в цьо­му на­пря­мі, схо­же, ве­де­ться. Як по­ві­до­ми­ли « Дню » в МЕРТ, для цьо­го бу­ло про­ве­де­но ана­ліз спе­ци­фі­ки й ефе­ктив­но­сті 3340 під­при­ємств, що пе­ре­бу­ва­ють у вла­сно­сті дер­жа­ви. З них пра­цю­ють ли­ше 1800. Ре­шта — це пра­кти­чно « пу­сту­шки » . Во­ни не ли­ше не ве­дуть жо­дної ді­яль­но­сті, за ни­ми, най­ча­сті­ше, не­має й жо­дної вла­сно­сті, зокре­ма й зе­мель­них ді­ля­нок, і їх ні­хто на­віть не на­ма­га­є­ться офі­цій­но за­кри­ва­ти.

Де ви­хід? Усі ті під­при­єм­ства, які не мо­жуть на­ле­жа­ти до стра­те­гі­чних, пі­дуть на при­ва­ти­за­цію. Держ­під­при­єм­ства мо­жуть за­ли­ша­ти­ся в дер­жав­ній вла­сно­сті ли­ше в ра­зі до­ста­тніх для цьо­го під­став: з ме­тою збе­ре­же­н­ня кри­ти­чно ва­жли­вих об’єктів ін­фра­стру­кту­ри, за­хи­сту на­ціо­наль­ної без­пе­ки то­що. А стра­те­гі­чні під­при­єм­ства (їх в Укра­ї­ні ли­ше 92, до­хід ко­жно­го з них пе­ре­ви­щує 10 міль­йо­нів до­ла­рів, а всьо­го на топ-100 укра­їн­ських ком­па­ній, окрім бан­ків, при­па­дає 94% су­мар­них акти­вів держ­се­кто­ра) отри­ма­ють но­вих, ві­ді­бра­них на кон­кур­сі ке­рів­ни­ків.

Ци­ми під­при­єм­ства­ми, як вва­жає стар­ший ра­дник мі­ні­стра, ке­рів­ник ці­льо­вої ко­ман­ди ре­форм дер­ж­вла­сно­сті Адо­мас Ау­ді­цкас, « тре­ба ефе­ктив­но управ­ля­ти». Але по­ки що про­зо­рість у них ( « якщо во­на є, то важ­ко за­йма­ти­ся зло­вжи­ва­н­ня­ми » ) , за йо­го сло­ва­ми, « в ка­та­стро­фі­чній си­ту­а­ції — ду­же не­про­зо­рий се­ктор». Ау­ді­цкас вва­жає, що в усіх цих ком­па­ні­ях не­об­хі­дно про­ве­сти ау­ди­ти, при­чо- му цим, на йо­го дум­ку, по­вин­ні зайня­ти­ся ви­клю­чно ав­то­ри­те­тні між­на­ро­дні ком­па­нії... У від­по­від­но­му спи­ску вже є 148 та­ких ау­ди­то­рів. Прийня­то та­кож по­ста­но­ву Ка­бмі­ну « Про де­я­кі пи­та­н­ня про­ве­де­н­ня ау­ди­ту суб’ єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня дер­жав­но­го се­кто­ра еко­но­мі­ки».

Що пла­ну­є­ться зро­би­ти для під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті під­при­ємств, які за­ли­ша­ю­ться в дер­жав­ній вла­сно­сті? Перш за все, йде­ться про по­лі­пше­н­ня кор­по­ра­тив­но­го управ­лі­н­ня і роз­роб­ку ком­пле­ксної по­лі­ти­ки вла­сно­сті. Окрім по­лі­пше­н­ня про­зо­ро­сті і про­ве­де­н­ня ау­ди­ту, на цю ме­ту пра­цю­ва­ти­муть та­кі чин­ни­ки, як ство­ре­н­ня на всіх, зокре­ма й уні­тар­них під­при­єм­ствах, на­гля­до­вих рад і вклю­че­н­ня до них не­за­ле­жних ди­ре­кто­рів, які змо­жуть управ­ля­ти акти­ва­ми, не огля­да­ю­чись на пев­не мі­ні­стер­ство, але від­по­від­но до чі­тких ці­лей, вста­нов­ле­них дер­жа­вою для під­при­єм­ства. При­зна­ча­ти­му­ться во­ни за під­сум­ка­ми про­зо­рих кон­кур­сів, і опла­та їхньої пра­ці на­бли­жа­ти­ме­ться до опла­ти управ­лін­ців від­по­від­но­го рів­ня в при­ва­тних ком­па­ні­ях. «Хо­ро­ші лю­ди — ма­ють бу­ти до­бре мо­ти­во­ва­ні, — впев­не­ний Ау­ді­цкас. — Їм тре­ба пла­ти­ти, щоб акти­ви управ­ля­лись ефе­ктив­но». Зар­пла­та скла­да­ти­ме­ться з фі­ксо­ва­ної і ва­рі­а­тив­ної ча­стин ( за­ле­жно від успі­ху у ви­рі­шен­ні ко­ро­тко­стро­ко­вих і дов­го­стро­ко­вих зав­дань).

Ду­же ве­ли­ка ува­га при­ді­ля­є­ться про­зо­ро­му і які­сно­му під­бо­ру ке­рів­ни­ків. У зв’яз­ку з цим вне­се­но змі­ни до по­ста­но­ви уря­ду «Про про­ве­де­н­ня кон­кур­сно­го від­бо­ру ке­рів­ни­ків суб’єктів го­спо­да­рю­ва­н­ня дер­жав­но­го се­кто­ра еко­но­мі­ки». Від­ни­ні ке­рів­ни­ки під­при­ємств з акти­ва­ми по­над два мі­льяр­ди гри­вень або рі­чним до­хо­дом по­над 1,5 мі­льяр­да оби­ра­ти­му­ться че­рез ко­мі­тет із при­зна­чень у скла­ді п’яти про­філь­них мі­ні­стрів і п’яти не­за­ле­жних екс­пер­тів. Двох ке­рів­ни­ків, зокре­ма під­при­ємств «Укр­га­зви­до­бу­ток», уже при­зна­че­но. Кон­курс на 10 по­зи­цій бу­де ого­ло­ше­но най­ближ­чим ча­сом.

Дру­гою й не менш ва­жли­вою ча­сти­ною ре­фор­ми управ­лі­н­ня дер­жав­ною вла­сні­стю стає при­ва­ти­за­ція. У ці­льо­вій ко­ман­ді ре­форм дер­ж­вла­сно­сті вва­жа­ють, що за ни­ні­шніх скла­дних умов успіх ці­єї спра­ви зна­чною мі­рою за­ле­жа­ти­ме від рів­ня ін­фор­мо­ва­но­сті по­тен­цій­них по­ку­пців. З ці­єю ме­тою го­ту­ю­ться ко­ро­ткі, зру­чні для ін­ве­сто­рів пре­зен­та­ції (з 40 з них уже мо­жна озна­йо­ми­тись у «Фейс­бу­ку» на сто­рін­ці SOE Reload), спря­мо­ва­ні на те, щоб збіль­ши­ти по­пит на від­по­від­ні об’єкти. По­ста­но­вою уря­ду (№ 271 від 12 трав­ня) за­твер­дже­но пе­ре­лік із 345 держ­під­при­ємств (у ньо­му 90% енер­ге­ти­ки), які мо­жуть бу­ти при­ва­ти­зо­ва­ні вже 2015 ро­ку. Уряд та­кож схва­лив спи­сок 913 під­при­ємств, які не під­ля­га­ють при­ва­ти­за­ції, і пе­ре­дав йо­го для за­твер­дже­н­ня Вер­хов­ній Ра­ді.

У хо­ді при­ва­ти­за­ції впер­ше на­мі­че­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти і та­кий за­галь­но­прийня­тий у сві­то­вій пра­кти­ці ін­сти­тут, як не­за­ле­жні ра­дни­ки ( ін­ве­сти­цій­ні бан­кі­ри). На­ра­зі ство­рю­є­ться від­по­від­на кон­це­пція для ме­то­ди­ки їх за­лу­че­н­ня (ви­мо­ги до до­сві­ду і не­за­ле­жно­сті ра­дни­ка, об­ся­гу йо­го ро­біт, умов опла­ти). До кін­ця ро­ку за­ли­ша­є­ться мен­ше ше­сти мі­ся­ців, а цей про­цес на та­кій ран­ній ста­дії. Від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня « Дня » , в МЕРТ ви­зна­ють: хо­ча ра­дни­ки, від­по­від­но до за­ко­ну, на­йма­ти­му­ться ли­ше для при­ва­ти­за­ції ве­ли­ких ком­па­ній ( гру­па Г), про­те, у Фон­ду дер­жмай­на для цьо­го не­має гро­шей. Але тут же за­спо­ко­ю­ють: пла­ти­ти ра­дни­ку мо­жна бу­де за ре­зуль­та­та­ми при­ва­ти­за­ції або ж те­хні­чну до­по­мо­гу мо­же на­да­ти USAID. Що ж до від­бо­ру ра­дни­ків, то він від­бу­ва­ти­ме­ться за за­ко­но­дав­ством про дер­жза­ку­пів­лі, про­це­ду­ра яких ста­но­вить три- чо­ти­ри мі­ся­ці. І ще в МЕРТ спо­ді­ва­ю­ться, що ра­дни­ка­ми в Укра­ї­ні пра­цю­ва­ти­муть ві­до­мі за­ру­бі­жні ком­па­нії, які зда­тні за­лу­ча­ти ін­ве­сто­рів і ма­ють в Укра­ї­ні вла­сні ко­ман­ди, до­бре зна­йо­мі з на­шим кон­текс­том.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.