Утри­ма­ти­ся «на ко­ні»...

Den (Ukrainian) - - Економіка - На­та­лія БІЛОУСОВА, «День»

Екс­перт: «Тіль­ки п’ята ча­сти­на зе­мель у вла­сно­сті кін­них за­во­дів юри­ди­чно оформ­ле­на»

Мі­ні­стер­ство аграр­ної по­лі­ти­ки і про­ми­сло­во­сті го­ту­є­ться про­тя­гом 2015 ро­ку ви­ста­ви­ти на про­даж пер­ші 150 — 170 дер­жав­них під­при­ємств. За оцін­ка­ми мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства Укра­ї­ни Оле­ксія Пав­лен­ка, орі­єн­тов­на вар­тість пер­шо­го «агро­на­бо­ру» — май­же мі­льярд гри­вень. У чи­слі пер­ших об’ єктів на при­ва­ти­за­цію хо­чуть від­пра­ви­ти ко­няр­ську га­лузь — ДП «Ко­няр­ство Укра­ї­ни», яке сьо­го­дні є осно­вою всі­єї га­лу­зі. Адже в під­при­єм­ство вхо­дить 11 кін­них за­во­дів (роз­во­дять п’ять по­рід пле­мін­них ко­ней), два плем­ко­не­цен­три та один іпо­дром в Оде­сі. В уря­ді вва­жа­ють, що ко­ні не да­ють при­бу­тку в бю­джет, а три­ма­ти «ба­ласт» на ба­лан­сі не хо­чуть. Утім, аграр­ні екс­пер­ти по­пе­ре­джа­ють: перш, ніж про­да­ва­ти, тре­ба ви­рі­ши­ти кіль­ка про­блем і до­бре ви­пи­са­ти умо­ви ін­ве­сти­цій­но­го кон­кур­су, що­би не втра­ти­ти всі здо­бу­тки ві­тчи­зня­но­го ко­няр­ства.

Про­бле­ма но­мер один — кри­ти­чна фінансова си­ту­а­ція: близь­ко 100 міль­йо­нів гри­вень кре­ди­тор­ської за­бор­го­ва­но­сті. В Укра­ї­ні за­бо­ро­не­ний то­та­лі­за­тор, який є в усьо­му сві­ті го­лов­ною стат­тею до­хо­дів у ко­няр­стві. Із бю­дже­ту гро­ші не ви­ді­ля­ють. То­му єди­ний спо­сіб утри­му­ва­ти ко­няр­ство на пла­ву — ве­де­н­ня на під­при­єм­стві до­да­тко­вих ви­дів сіль­сько­го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті.

Про­бле­ма но­мер два — від­су­тність пра­вов­ста­нов­лю­ю­чих до­ку­мен­тів на зем­лю та не­ру­хо­ме май­но. За­раз у вла­сно­сті ДП «Ко­няр­ство Укра­ї­ни» — більш ніж 40 ти­сяч ге­кта­рів зе­мель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня. « На­ра­зі тіль­ки при­бли­зно п’ята ча­сти­на цих зе­мель юри­ди­чно оформ­ле­ні... В умо­вах від­су­тно­сті пра­вов­ста­нов­лю­ю­чих до­ку­мен­тів на зем­лю й акти­ви бу­де скла­дно про­ве­сти при­ва­ти­за­цію. То­му спо­ча­тку по­трі­бно за­вер­ши­ти оформ­ле­н­ня до­ку­мен­тів», — по­яснив го­ло­ва держ­під­при­єм­ства «Ко­няр­ство Укра­ї­ни» Де­нис Пту­шко.

Як у та­ких умо­вах про­да­ва­ти «сма­чний» дер­жав­ний актив?

Опи­та­ні екс­пер­ти да­ють кіль­ка по­рад. Пер­ша — за­вер­ши­ти оформ­ле­н­ня зе­мель. Дру­га — за­пи­са­ти умо­ву обов’яз­ко­во­го збе­ре­же­н­ня но­вим вла­сни­ком про­філь­ної ді­яль­но­сті під­при­єм­ства. На­ві­що це по­трі­бно? Як по­яснив ко­ли­шній стар­ший ви­кла­дач ка­фе­дри ко­няр­ства НУБіП Пе­тро Пав­лен­ко, це за­сте­ре­же но­вих вла­сни­ків від ба­жа­н­ня ку­пи­ти під­при­єм­ство тіль­ки за­ра­ди май­на — зе­мель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня, які пі­дуть ра­зом з ко­ня­ми. «Дер­жа­ва має чі­тко три­ма­ти свою лі­нію, щоб по­тім цю зем­лю не про­да­ли, бу­дів­лі не ро­зі­бра­ли, і на цьо­му за­кін­чи­ла­ся при­ва­ти­за­ція. До­да­тко­ві умо­ви про­сто не­об­хі­дні. На­при­клад, на кінному за­во­ді дер­жа­ва має су­во­ро кон­тро­лю­ва­ти но­вих вла­сни­ків в ча­сти­ні до­три­ма­н­ня вста­нов­ле­них нор­ма­ти­вів що­до кіль­ко­сті по­го­лів’я, ате­ста­ції же­реб­ців, ви­про­бу­ва­н­ня на іпо­дро­мах то­що», — по­яснив екс­перт. Якщо цьо­го не зро­би­ти, то за кіль­ка мі­ся­ців пі­сля при­ва­ти­за­ції елі­тних ко­ней пу­стять на ков­ба­су.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.